Jorma Nykänen: Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökulmasta

Akateeminen väitöskirja
HAMK & AKTKK -julkaisuja 1/2010, Hämeenlinna, 2010, 240 s.
ISBN 978-951-784-511-3
ISSN 1458-6886
asiasanat: arvot, arvostukset, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen kurssikeskus, aikuiskoulutuskeskus, kulttuuri, koulutusreformi, merkitys, muutos, voimaantuminen

Saatavissa painettuna (28 euroa): sähköinen tilauslomake verkossa

Työkulttuuri, työn arvot ja ammatti-identiteetti liittyvät läheisesti ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Niillä on oma tärkeä merkityksensä ammattikasvatuksessa. Suomessa työkulttuurilla on ollut kaikkina aikoina vahva arvojen eetos eli arvoperusta.

Tämän tutkimuksen aihepiirinä on suomalainen ammatillinen aikuiskoulutusjärjestelmä. Aihepiiriin kuuluvat sen toiminta-aikakaudet, ammatillisen aikuiskoulutuksen arvot ja niiden muutokset sekä koulutuksen suunnittelu ja toteutukset yhteiskunnan, ylläpitäjän ja yksilöiden tasoilla. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa ammatillisen aikuiskoulutuksen eri aikakausien arvoperustoista, arvomuutoksista, niiden seurauksista ja tulosten pysyvyydestä.

Tutkimustyössä aikuiskoulutusjärjestelmää ja sen toimintoja lähestytään arvojen näkökulmasta. Aikuiskoulutuskeskusten arvoperustat ja niiden muutokset muodostavat tutkimuksen keskeisen kohteen. Arvojensisäisiä ja ulkoisia aihepiirejä ja niistä muodostuneita arvoperustoja analysoidaan hyödyntämällä Ahlmanin ja Niiniluodon laatimaa suomalaisten arvojen luokitusta ja niiden johdannaisia.

Ammatillisen koulutuksen muutokset ja reformit juontuvat yhteiskunnan asettamista tarpeista. Yhteiskunnan tahto konkretisoituu kunkin aikakauden ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ja sen muutoksissa. Lakien taustalla on aina yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja arvo-odotukset.

Aihepiirien moniulotteisuudesta ja tiedonsaannin vaativuudesta johtuen, tutkimuksessa on päädytty monimetodiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn. Esimerkiksi strategioiden ja toteutusten tiedonhankintaa täydennettiin käyttämällä hyväksi kollaasitekniikkaa. Työ on osittain myös poikkitieteellinen. Tutkimuksen keskeiset tulokset vahvistivat sen, että yhteiskunnan arvot ja niiden muutokset ovat selvässä syy ja seuraussuhteessa aikuiskoulutuksen koulutusreformeihin.