Pinnet-verkosto edistää ammattikorkeakoulujen kansainvälistymistä

Kv-asioiden päällikkö Marja Räikkönen, marja.raikkonen[at]hamk.fi

Ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen keskeiset kehittäjät ovat koko ammattikorkeakoulujärjestelmän olemassaolon ajan olleet erinomaisia verkostoitujia. Syitä tähän on varmasti monia. Ammattikorkeakoulujen kansainvälistäminen ja kansainvälistyminen on varsinkin alkuvaiheessa ollut pioneerityötä. Uusi toiminta-alue oli haastava ja vaati mm. käytänteiden ja pelisääntöjen luomista. Tuntuikin luonnolliselta tehdä kehittämistyötä yhdessä, yhteistyö oli todella voimaa uuden polun auraamisessa. Jakaminen, sparraaminen, benchmarking – sanat kuvaavat osuvasti kansainvälistymisen kehittäjien yhteistä työtä.

Alkuvaiheessa kansallinen verkostoituminen oli toimijoiden melko epävirallista toimintaa. Syntyi esim. alueellisia työryhmiä. Yhteistyötä tehtiin myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kesken. Tästä lienee paras esimerkki v. 1997 perustettu TSSH-HEet (nyttemmin West Finland HEInet), johon käynnistysvaiheessa kuului ammattikorkeakouluista silloiset PIRAMK, TAMK, SAMK, SeAMK ja HAMK sekä yliopistoista Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Ammattikorkeakoulujen aktiivinen kansallinen yhteistyö johti viimein v. 2004 toiminnan hankkeistamiseen ja rahoituksen saamiseen. Opetusministeriö myönsi tuolloin Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittämisen verkostolle rahoituksen, verkosto sai nimen Pinnet. Turun ammattikorkeakoulu toimi vv. 2004 - 2009 kehittämishankkeen koordinoijana. Ammattikorkeakoulujen kansainväliset yksiköt muodostivat hankkeen pääverkoston. Verkoston ohella hankkeessa työskenteli pienempiä työrenkaita ja asiantuntijaryhmiä ja tukena toimi ohjausryhmä. Rahoituskauden päätyttyä kehittäjäverkoston jäsenet esittivät korkeakouluilleen verkostotyön jatkamista ns. avoimena verkostona, ja näin toiminta on jatkunut 1.1.2010 alkaen.

Kehittämishankkeen päätavoitteena on koko toiminta-ajan ollut kehittää ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen kansainvälistymistä. Verkosto on seurannut aktiivisesti kehittämistoiminnassa esim. valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmien linjauksia ja kansainvälistä kehitystyötä. Verkosto oli myös aktiivisesti mukana opetus- ja kulttuuriministeriön laatiessa korkeakoulujen kansainvälisyystrategiaa työryhmien työskentelyn kautta. Lisäksi verkosto laati ministeriön pyynnöstä vision ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisestä vuoteen 2015. Uusi strategia linjaa nyt verkoston tavoitteenasettelua ja toimintaa.

Muutamat poiminnat Pinnetin työstä kuvaavat toimintaa. Ammattikorkeakouluille on luotu yhteinen kansainvälisen toiminnan nettipohjainen käsikirja. Se sisältää laajan valikoiman kansainvälisen toiminnan parhaita käytäntöjä sekä ydintoimintojen että johtamisen, laadun ja arvioinnin osalta. Verkoston toimesta on myös edelleen kehitetty ja päivitetty kolmea erillistä virtuaaliorientaatio-ohjelmaa: vaihtoon lähtevät opiskelijan orientaatio, ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu orientaation kansainvälisyyteen sekä henkilöstön vaihto-orientaatio.

Opiskelijapalveluiden henkilöstölle laaditun kansainvälistymiskoulutuspaketin tavoitteena on parantaa opiskelijapalveluissa työskentelevien valmiuksia palvella ulkomaalaisia opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä ulkomaille lähteviä opiskelijoita ja henkilöstöä.

Uusia kehittämiskohteita nousee ammattikorkeakoulujen toimintakentälle edelleen. Vuoden 2010 aikana Pinnet keskittyy kansainvälisen markkinoinnin, osaamisen viennin, aikuiskoulutuksen ja YAMKin kansainvälistymisen sekä kansainvälisen toiminnan prosessien ja mittarien kehittämistyöhön. Kehittämisryhmien vetovastuut on jaettu ja toimintaan ovat ilmoittautuneet mukaan kaikki ammattikorkeakoulut. Toimintaa ei tokikaan ole voitu jatkaa yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin erillisrahoituksen puuttuessa, kehittämistoiminnot ovat nyt pääosin benchmarkingia, ei laajoja yhteisiä kehittämishankkeita.

Rahoitustilanteesta huolimatta verkosto ei ole lopettamassa toimintaansa, vaan kansainvälinen toiminta laajenee koko ajan uusille toiminta-alueille, joten haasteita siis riittää Kansainvälisinä toimijoina Pinnetin jäsenet näkevät selkeästi sellaisen maailman kartan, jossa Suomi on pieni maa pohjoisessa – keskinäistä kilpailua tehokkaampaa on verkottuminen ja yhteistyö.

Pinnet-verkoston toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan verkoston kotisivuilla www.pinnet.fi