Linda Johansson ja Irma Vahvaselkä

Uusia kansainvälistymismalleja etsimässä
Tapaustutkimus kansainvälistymisstrategioista ja -poluista

Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 36, Vantaa, 2010, 161 s.

ISSN 1458-7238
ISBN 978-951-799-204-6

Saatavissa pdf-muodossa: Laurea-ammattikorkeakoulun www-sivuilta

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeinen toimija suomalaisessa elinkeinoelämässä. Pk-yritykset toimivat usein suurten kansainvälistyneiden yritysten paikallisina alihankkijoina ja verkostokumppaneina ja kokevat samoja kehityspaineita kansainvälistyä asiakkaidensa mukana. Palveluyritysten kansainvälistymiseen kohdistuu uudenlaisia odotuksia siitä, miten palveluilla voidaan tasapainottaa tavarakaupan muutosta ja globaaleille palvelumarkkinoille siirtymistä. Se edellyttää uuden näkökulman ottamista ja kansainvälistymisen tarkastelua niin teorian kuin käytännönkin kannalta palveluyritysten lähtökohdista.

Lohjan Laureassa toteutettu hanke ”Teollinen palveluliiketoiminta ja yrittäjyys” ja siihen kytketty ”Teollisen palveluliiketoiminnan osaaminen ja koulutustarpeen selvittäminen Lohjan ja Tammisaaren seutukunnissa sekä alueella toimivien yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen” -hanke on ollut sekä toteutuksiltaan että tuloksiltaan merkittävä. Liiketoiminta osaamisen kehittämisen yhtenä osa-alueena on ollut pk-yritysten markkinointiosaamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen. Opiskelijat ovat osallistuneet hankkeeseen sekä oppimistehtäviensä että opinnäytetöiden tekemistensä kautta.

Tämä julkaisu perustuu tradenomiopiskelija Linda Johanssonin hankkeessa toteuttamaan opinnäytetyöhön. Työn ohjaajana toimi KTT Irma Vahvaselkä. Julkaisuun on tiivistetty hankkeen kansainvälistymistä koskevan tapaustutkimuksen tulokset. Tutkimuksen kohteena oli kolme yritystä, joista yksi oli perinteisesti kansainvälistynyt teollinen yritys, yksi nopeasti kansainvälistynyt palvelualan kasvuyritys ja yksi rakennustuotteita valmistava alkava ja kansainvälistyvä yritys. Tutkimus tuottaa uutta tietoa kansainvälistymismalleista ja nostaa lisäksi esille palvelujen kansainvälistymisen ja verkostoitumisen tarjoamat mahdollisuudet. Uutta tietoa tullaan levittämään alueen yrityksille ja koulutusorganisaatioille erilaisissa koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa sekä julkisen keskustelun kautta.