Kever 1/2002, ISSN 1796-8283Artikkelit

Verkkopalvelut korkeakoulututkimuksen ja -suunnittelun apuvälineenä


Matti Jussila


Osastopäällikkö Matti Jussila esittelee kirjoituksessaan Korkeakoulututkimuksen ja opetuksen kehittämishanke Finhertiä sekä Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksella kehiteltyä www-sivustoa, jolle on koottu verkossa saatavilla olevia korkeakoulututkimuksen tiedonlähteitä.


Otsikko on liian lavea tälle lyhyelle kirjoitukselle, mutta haluan sillä korostaa, kuinka tärkeätä olisi käyttää tehokkaasti hyväksi internetin ja ns. uuden tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia jokapäiväisessä työssä. Verkosta löytyvät tiedon lähteet tarjoavat ehtymättömän ideavaraston erityisesti tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville, mutta jyviä löytyy myös määrämuotoisempaa hallintorutiinia pyörittäville.

Nimilyhenteen
FINHERT takana on Finnish Network for Higher Education Research and Training eli Korkeakoulututkimuksen ja opetuksen kehittämishanke, joka on opetusministeriön rahoittama Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen hanke. Sen tavoitteena on tukea soveltavalla tutkimuksella, tieteellisellä jatkokoulutuksella, perus- ja täydennyskoulutuksella sekä tutkimustiedon jalostuksella suomalaista korkeakoulupoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtamista ja hallintoa. Hankkeen varsinainen toiminta alkoi vuoden 2002 alusta.

Hanke muodostaa verkoston, joka pyrkii toimimaan kiinteässä yhteistyössä eurooppalaisten alan verkostojen kanssa. Kansallista verkostoa koordinoivat Tampereen yliopiston hallintotieteen laitos, Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Kunkin osallistuvan yksikön panos pohjautuu niiden omiin tieteenaloihin ja vahvuuksiin.


Tampereen yliopiston hallintotieteen laitoksen erityisalueena hankkeessa on korkeakoulujen ohjaus, rahoitus ja johtaminen. Laitoksen vastuualue on laaja ja sen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi kehitellä www-sivustoa tutkimusken, jatkokoulutuksen, peruskoulutukse ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Sivuilta löytyy mm. linkkikokoelma Korkeakouluhallinnon tiedonlähteitä, jonka tarkoitusta on luonnehdittu seuraavasti: "Sivun laadinnan taustaoletuksena on ollut, että korkeakoulututkijoiden ja käytännön hallinnossa toimivien sekä alaa opettavien ja opiskelevien käyttöön voisi valmistella www-sivuston, joka olisi apuvälineenä tiedon haussa ja pääsyssä erilaisille tutkimus- tai virkatoiminnan ja oman kehityksen kannalta hyödyllisille tiedon lähteille. Lähes samanlaisen voi tietysti itse kukin toteuttaa omana selaimen bookmark-listanaan, mutta tällaisen julkisen, mahdollisesti useamman asiantuntijan yhteistoimin tekemän tai sovitun työnjaon mukaan ylläpidetyn sivuston hyödyt ovat ilmeiset."

Kyseinen linkkikokoelma on allekirjoittaneen alunperin omaksi kotisivukseen laatiman suppean linkkikokoelman edistyneempi versio, joka otettiin Finhert-hankkeessa ylläpidettäväksi. Sivua voi tässä vaiheessa pitää harrastuspohjalta laadittuna aika yksinkertaisena aihehakemistona, joka ei missään aiheessa mene kovin syvälle. Sitä on mahdollista kuitenkin kehitellä ja laajentaa käyttäjien kokemusten ja toivomusten mukaan.


Erilaisilla ammatillisilla yhteenliittymillä ja tiettyä tarkoitusta varten perustetuilla verkostoilla on omia aihehakemistojaan. Laadukkaampien palvelujen aikaansaaminen vaatii tietysti innostuksen lisäksi aikaa ja rahaa. Esimerkiksi Suomen virtuaaliyliopisto -hankkeeseen liittyvänä verkostona toimii
IT-Peda, jonka sivustolta löytyy rynsaasti opetusteknologian hyväksikäyttööön liittyviä linkkejä.

Yleisesti korkeakoulututkimuksen ja -suunnittelun alueelta mainittakoon tässä amerikkalaisten
SCUP ja AIR -järjestöjen sivustoilta löytyvät lukuisat tiedonlähteet. Aivan omaa luokkaansa on luonnollisesti ERIC Clearinghouse on Higher Education, jonka kautta useimmat alan tutkijat ja kehittäjät ovat varmaankin tottuneet lähdeaineistoa etsimään.

Suomalaiseen
virtuaalikirjastoon on kuvailtu ja lajiteltu internetistä löytyvää materiaalia alakohtaisesti. Materiaali on laadukasta ja tietopalvelun ammattilaisten toimittamaa. Linkkien lisäksi löytyy erilaisia hakumahdollisuuksia. Korkeakoulutuksesta yleensä kiinnostuneille lähteitä löytyy kasvatuksen ja koulutuksen aihehakemistosta ja esimerkiksi virtuaaliyliopistotoiminnasta kiinnostuneille Oulun yliopiston virtuaalikirjastosta. Renardus-palvelu on myös katsomisen arvoinen aihehakemistojen kokoelma.

Parhaimmillaan aihehakemistot ja linkkikokoelmat olisi nähdäkseni suunniteltava ja ylläpidettävä alan asiantuntijoiden ja kirjastoammattilaisten yhteistyönä. Kever-verkosto on hyvä foorumi asian jatkokehittelyä ajatellen. Uskon KeVer ja FINHERT -verkostojen aktiivien yhteistyönä saatavan näkyville entistä monipuolisempia ja käyttökelpoisempia korkeakoulujen toimintaa ja sen kehittämistä palvelevia tiedon lähteitä.Matti Jussila, osastopäällikkö, Tampereen yliopisto, matti.jussila@uta.fi