Kever 1/2002, ISSN 1796-8283Artikkelit

Tutkijanotetta omaan opettajantyöhön


Anu Ahonen


  Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aloitettiin viime lukukaudella tutkimusverkostomuotoinen opiskeluohjelma. Opiskelijat ovat mukana oppimisen siirtovaikutuksen (transferin) tutkimiseen liittyvissä tutkimusryhmissä ja tekevät oman tutkimus- ja kehittämishankkeensa.

  Osallistuin viime lukuvuonna (2001-2002) opettajankoulutukseen, jossa saattoi harjoitella oman opettajantyönsä tutkimista osallistumalla tutkimusverkoston työskentelyyn. Tutkimusverkosto-muotoisen opiskeluohjelman valinneilla oli mahdollisuus osallistua tieteelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön transferin tutkimisessa. Ryhmäämme kuului 11 eri ammattialoja edustavaa opiskelijaa. Sitä vetivät yliopettajat Pirjo Lambert ja Marja-Leena Iivonen.

  Tutkimusnäkökulmana oli kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja kehittävä siirtovaikutus. Osallistuimme Helsingin yliopiston toiminnanteorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön seminaareihin, joissa käsiteltiin eri vaiheissa olevia väitöskirjahankkeita transferin alueelta. Seminaarien materiaali lähetettiin sähköpostitse etukäteen ja meiltä toivottiin kommentteja joko seminaarin aikana tai sen jälkeen tutkijaverkoston sähköpostilistalle.

  Itselleni oli hyödyllistä seurata sitä väistökirjaseminaarien keskustelua, jota käytiin tutkimuskäsitteiden ympärillä. Saimme elävän kokemuksen siitä, miten tutkimuksen tekeminen etenee, miten hidasta ja tarkkaa teoriapohjan selvittely on ja toisaalta myös miten loogisesti ja järkeenkäyvästi se etenee. Oivalsimme, mikä merkitys on sillä, että useat tutkijat tutkivat ja kehittävät samanaikaisesti yhteistä kohdetta eri ammatillisen koulutuksen aloilla. Käytännönläheisen toiminnanteorian soveltaminen opetustyön tutkimiseen oli itselleni uutta.

  Seurasimme vuoden aikana tutkimusryhmissämme sekä verkkokeskusteluna myös yhden kansainvälisen tieteellisen artikkelin muotoutumista. Artikkelissa käsitellään oppimisen siirtovaikutusta koulun ja työn rajapinnoilla esim. työharjoittelujaksoilla. Jos oli valmis kääntämään kehittämishankkeensa tiivistelmän englanniksi, sen sai myös eurooppalaisen EU-COST-ohjelman "Tools for transfer" -tutkimusryhmän verkkosivuliitteisiin.

  Virikkeitä työhön

  Oma muutaman vuoden kokemus opettajantyöstä on kansanopiston puolelta, missä olen ollut toimittajalinjan kouluttajana. Työ on ollut haasteellista, vaativaa ja kuluttavaa. Opettajaopiskeluista jäi käteen se, että oma opettajanote säilyy todennäköisesti virkeämpänä, jos opetuksen sisälle suunnittelee pieniä kehittämis- tai tutkimushankkeita.

  Oman opettajaopiskeluni kehittämishankkeen tein nauhoittamalla työpaikkakeskustelun joka käytiin työnantajan edustajien ja parin opiskelijan kanssa työharjoittelupaikassa. Lähtökohtana oli alkaa kartoittaa sitä, mikä on opistomme asema työharjoittelupaikkojen markkinoilla.

  Useille ryhmämme opiskelijoille jäi tutkimuskipinä itämään omasta kehittämishankkeesta. Parilla opiskelijalla oli kyllä väitöskirja tekeillä jo ennen opettajaopiskeluja. Kehittämishankkeet liittyivät mm. verkkopedagogiikkaan, monikulttuurisen aikuisopetukseen kysymyksiin, musiikinopetuksen siirtovaikutukseen.


  Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetuksesta: http://www.helia.fi


  Anu Ahonen, XX, Helia ammattillisen opettajakorkeakoulu, anu.ahonen@iki.fi