Kever 2/2002, ISSN 1796-8283Artikkelit

AMK-jatkotutkinnoista löytyy kiinnostavia tutkimuskohteita - löytyykö kiinnostuneita tutkijoita?


Eila Okkonen


  Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on uusi korkeakoulututkinto, jota tarjotaan perinteisen yliopistoväylän vaihtoehdoksi. Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään
  kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Jatkotutkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämistehtävissä ja muissa tehtävissä toimimista varten. AMK-jatkotutkinto on kolmivuotinen kokeilu, johon on varattu kaikkiaan 300 aikuiskoulutuksen aloituspaikkaa vuosittain.


  Kokeilu käynnistettiin syksyllä 2002 seuraavissa koulutusohjelmissa:

  Hallinnon ja kaupan alalla
  - Pk -sektorin yrittäjyyden ja Iiiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

  Sosiaali- ja terveysalalla
  - Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma
  - Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma
  - Sosiaalialan koulutusohjelma

  Tekniikan ja liikenteen alalla
  - Korjaus- ja täydennysrakentamisen koulutusohjelma
  - Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma yhdessä sosiaali- ja terveysalan kanssa

  Uudella hakukierroksella lokakuussa 2002 edellisten lisäksi voi hakea tekniikan ja liikenteen alalla uutta ”Osaamisen johtaminen” -koulutusohjelma, jossa opiskelija syventää oman ammattialan osaamisen johtamista monialaiseen tietoperustaan pohjautuen.
  Jatkotutkinto on työelämälähtöinen ja siinä korostuu aikuiskoulutuksellinen toteutus. Jatkotutkinnon keskeisen osan muodostaa työelämän kehittämistehtävä, ammatillinen opinnäytetyö. Se perustuu työelämän ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän, ensisijaisesti oman työpaikan kanssa.

  AMK-jatkotutkintokokeilu tarjoaa kiinnostavia tutkimusaiheita
  muun muassa seuraavista näkökulmista

  - opiskelijan näkökulma (esimerkiksi hakeutuminen opiskeluun, odotukset ja niihin vastaaminen, osaamisen kehittyminen)
  - työelämän/yrityksen näkökulma (esimerkiksi työelämäyhteydet, työelämän tarpeet ja niihin vastaaminen, alueellinen merkitys)
  - AMK:n ja muun koulutusjärjestelmän näkökulma (esimerkiksi koulutuksen laatutaso, jatkotutkintokokeilun tutkimus- ja kehitystyö, ammattikorkeakoulujen jatkotutkinto-järjestelmän rakenne, toimivuus ja laajuus, tutkinnon asema korkeakoulututkintojen järjestelmässä)
  - Suomen korkeakoulujärjestelmää kehitetään siten, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot täydentävät toisiaan. Kumpikin sektori kehittää osaamistaan omien vahvuusalueidensa pohjalta yhteistyötä, työnjakoa ja verkostoitumista korostaen.

  Jos tutkimuksellinen mielenkiintosi heräsi, syvennytään aiheeseen yhdessä.


  Eila Okkonen, FT, projektipäällikkö. Valtakunnallinen AMK-jatkotutkintokokeilu, eila.okkonen@hamk.fi, puh. 040 560 3504