Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Kehittäjätiimi aloittaa

    Kever-hankkeen toimintaa on alusta pitäen linjannut ohjausryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana rehtori Pentti Rauhala (Laurea) sekä jäseninä kehitysjohtaja Pertti Puusaari (HAMK), professori Pekka Ruohotie (Tay/aktk), suunnittelija Hannele Salminen (KKA), rehtori Tapio Varmola (Seamk) sekä sihteeri-esittelijänä projektipäällikkö Mervi Friman (HAMK). Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa/vuosi.

    Ohjausryhmän kokouksessa 6.5.2003 päätettiin perustaa Kever-hankkeelle kehittämistiimi, jossa ovat edustettuina teemaryhmät sekä lehden toimituskunta. Tiimin tehtävänä on välittää Kever-toimijoiden ideoita, aloitteita ja toiveita ohjausryhmälle sekä käydä koko hankkeen kehittämistä koskevaa keskustelua viiteryhmässään ja edelleen kehittäjätiimissä.

    Kehittämistiimiin kutsuttiin Tuija Hirvikoski (alueellinen kehittäminen), Maritta Korhonen (työelämäyhteydet), Hannu Kotila (pedagogiikka), Taru Kiuru (organisaatiot ja johtaminen), Juha-Pekka Liljander (koulutusjärjestelmä sekä toimituskunta), Arto Mutanen (metodologia), Päivi Tynjälä (toimituskunta), Liisa Vanhanen-Nuutinen (opiskelijan ohjaus), Marja Widenius (toimituskunta) ja Mervi Friman (projektipäällikkö).

    Huom! Ohjausryhmän muistiot ovat luettavissa hankkeen kotisivuilla.