Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen (TUPA) kehittämishanke - TUPA-projekti on käynnistynyt


Juhani Keskitalo


  Kuluneen lukuvuoden aikana on käynnistynyt tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen valtakunnallinen laatu- ja kehittämishanke. Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus (TUPA) sovittiin aloitettavaksi teknikkokoulutuksen lakkauttamispäätöksen yhteydessä, ja se on pitkän neuvottelukierroksen pohjalta syntynyt ratkaisu. Koulutuksen toteutukseen liittyy runsaasti odotuksia ja paineita. Koulutusmäärät ja toteutusten laatu ovat työmarkkinaosapuolten jatkuvan tarkkailun ja kiinnostuksen kohteina.

  Hankkeen ohjausryhmässä on työmarkkinaosapuolten (TT, MET, AKL, IL, STTK, TU), ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön edustus. Hämeen ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen koordinoinnista ja vetämisestä osoittamalla hankkeelle projektipäällikön ja -sihteerin. Ammattikorkeakouluissa on TUPA-yhdyshenkilöt. Hanke käynnistyi 1.9.2002, ja se päättyy 31.12.2005.

  Tavoitteita hankkeelle

  Projektin tavoite on edistää tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämistä sekä kerätä järjestelmällisesti toteutustietoa ja analysoida sitä. Kehittämisessä keskinäinen benchmarkkaus on tärkeää, ja siksi projekti nostaa esiin hyviä toteutusesimerkkejä esiteltäväksi seminaareissa, julkaisuissa ja verkkosivuilla. Keskeisiä keskustelunaiheita ovat myös työpaikkaopintojen toteuttamismallit sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osuus TUPA-opinnoissa. Kokonaiskuvan saamiseksi projekti kerää ja julkistaa numerotietoa TUPA-koulutuksen sovituista ja toteutuneista määristä valtakunnassa. Projektin tuloksena syntyy tarvittaessa myös esityksiä ja suosituksia tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen kehittämiseksi. Projektin ohjausryhmä on esittänyt korkeakoulujen arviointineuvostolle, että aiheesta toteutettaisiin ammattikorkeakoulujen itsearviointi syksyllä 2004 ja ulkoinen arviointi vuonna 2005.

  Keskeisiä tuloksia

  Ammattikorkeakoulujen opinto-oppaiden pohjalta on kartoitettu koko valtakunnan TUPA-insinöörikoulutuksen toteutustarjonta. Tarjolla on 70 eri suuntautumisvaihtoehtoa. Niistä on laadittu taulukko verkkosivuille. AMKOTAn pohjalta on kartoitettu toteutunutta opiskelijamäärää vuosina 2001 ja 2002. Tilastojen mukaan tuotantopainotteiset opinnot aloitti vuonna 2002 alle seitsemänsataa opiskelijaa, joka on alle puolet sovitusta tavoitteesta. Projektipäällikkö laati syksyn 2002 kehitysseminaariin TUPA-toteutustapojen kirjosta opinto-oppaiden perusteella rakennekaavioita, joiden pohjalta voi havaita toteutusten erilaisuuden. Ammattikorkeakoulukohtaiset keskustelut ovat vahvistaneet tätä havaintoa. Suurin eroavuus on TUPA:lle leimallisen 20 opintoviikon työpaikkaopintojen toteutustavoissa. Tilastoinnin luotettavuuden parantamiseksi on projektissa kehitteillä TUPA-liipaisumääritelmä, jolla opiskelijat siirtyvät yksiselitteisesti AMKOTAan.

  Ensimmäinen TUPA-kehittämisseminaari pidettiin 24.10.2002. Seminaarissa esiteltiin tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen taustat ja tavoitteet sekä työelämän odotukset. TUPA-toteutusten tilannetta esiteltiin kokonaisuutena sekä toteutusesimerkkien kautta. Seminaarin lopuksi kokoontuivat tekniikan pääalat ryhmäkeskusteluihin. Seminaarin aineisto on verkkosivuilla.

  Seminaari 8.10.2003

  Toinen valtakunnallinen TUPA-seminaari pidetään 8.10.2003 Tampereen ammattikorkeakoululla. Seminaarin ohjelma koostuu asiantuntijaluennosta tekniikan ammattien ja koulutuksen tulevaisuuden kehityksestä sekä useasta TUPA-koulutuksen toteutusesimerkistä. Seminaarissa esitetään myös tuoreita numerotietoja tavoitteista ja toteutumasta. Ensimmäinen TUPA-aiheisen julkaisu ilmestyy samoihin aikoihin, ja se käsittelee niin ikään tavoitteita ja toteutusesimerkkejä. Tarkemmat tiedot seminaarista julkaistaan toukokuun aikana TUPA-verkkosivuilla.

  TUPA-nettiosoite

  TUPA-projektille on tehty omat verkkosivut benchmarkkauksen tukemiseksi sekä taustatietojen ja ajankohtaisten uutisten levittämiseksi. Sivuilla on projektin perustiedot, yhteystiedot, ammattikorkeakoulujen TUPA-yhdyshenkilöt, seminaariaineistoa sekä linkkejä keskeisiin julkaisuihin. Sivuston osoite on http://tupa.hamk.fi.

  Projektilla ei olisi mitään sitä vastaan, että joku innostuisi tekemään tutkimusta tuotantopainotteiseen insinöörikoulutukseen liittyvistä kysymyksistä.

  Jos olet kiinnostanut, ota yhteys kirjoittajaan.


  Juhani Keskitalo, Hämeen ammattikorkeakoulu, TUPA-projektin projektipäällikkö, "Tuotantopainotteisen insinöörikoulutuksen (TUPA) kehittämishanke"