Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Kirja-arviot
Mitä opiskelijat kertovat ammattikorkeakoulusta?


Anu Lyytinen


Valokeilassa ammattikorkeakouluopiskelija.
Päätoimittajat Tuulia Berschewsky ja Anne Rissanen & toimitusryhmä.
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto – SAMOK ry.
Ylöjärvi 2003. 95 s.


”Ammattikorkeakoulukokeilu oli vasta alussa, ja monet asiat ja opinnot hakivat vielä tuolloin muotoaan. Siitä huolimatta opiskelu tuntui alusta alkaen tasokkaalta. Koska minulla oli aiempaa työkokemusta, pystyin omaksumaan asiat eri tavalla”. Tähän nuoren restonomin kuvaukseen tiivistyy myös monen muun ammattikorkeakouluopiskelijan tuntoja ensimmäisiltä opintovuosilta uudessa koulutusjärjestelmässä.

”Valokeilassa ammattikorkeakouluopiskelija” on Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liiton (SAMOK) kustantama ja toimittama julkaisu. Kirjanen valottaa ammattikorkeakouluopiskelua ja –opiskelijaa keskeisten sidosryhmien sekä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden nuorten aikuisten näkökulmista. Julkaisun ensimmäinen osa koostuu seitsemästä lyhyestä asiantuntija-artikkelista, jossa opetusministeriön, ammattikorkeakoulun henkilöstön, työnantajan, opiskelijajärjestöjen sekä opiskelijaterveydenhuollon edustajat tuovat esille ammattikorkeakouluopiskelun kannalta keskeisiä teemoja. Katsaukset luotaavat ammattikorkeakoulujärjestelmän syntyvaiheita, asemaa korkeakoulujärjestelmässä sekä koulutuksen tehtävään, laatuun ja kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä. Esille nostetaan myös tärkeät aiheet opiskelijavaikuttamisen mahdollisuuksista sekä opiskelijaterveydenhuollon haasteista.

Julkaisun toisessa osassa pääsevät ääneen työelämään jo siirtyneet entiset ammattikorkeakouluopiskelijat. Opiskelijanäkökulmaa varten julkaisun toimitusryhmä haastatteli 24 eri aloilta ja eri ammattikorkeakouluista valmistunutta ammattilaista. Puheenvuoroissaan nämä kertovat syistä, jotka aikanaan vaikuttivat ammattikorkeakouluun hakeutumiseen sekä opiskelukokemuksista erityisesti työharjoittelun ja opinnäytetyötyön kautta. Haastatellut tuovat esille myös ensimmäisen työpaikan hankintaan ja työuran alkuvaiheisiin liittyviä mietteitä, mitkä ovatkin erityisen mielenkiintoisia opiskelua suunnittelevien tai sitä aloittelevien nuorten kannalta. Varsin monella aikaisempi harjoittelupaikka oli ollut tärkeä myöhempien kesätöiden, sijaisuuksien tai vakituisen työpaikan löytämisessä.

Kuten useissa puheenvuoroissa todetaan, alkutaival ammattikorkeakoulussa oli monelle opiskelijalle epävarmaa aikaa. Koko koulutusjärjestelmä oli uusi samoin kuin useat sen koulutusohjelmista ja käsitys ammattikorkeakouluista vasta muotoutumassa. Haastatellut olivat olleet ensimmäisten joukossa uusia koulutusohjelmia käynnistettäessä. Tyytyväisyys opintoja kohtaan kuitenkin lisääntyi opintojen edistymisen ja harjoittelukokemusten myötä, jolloin myös kuva omasta ammattialasta sai entistä selkeämmän muodon. Moni entisistä opiskelijoita piti tärkeänä valinnaisuuden ja joustavuuden lisääntymistä opinnoissa. Keskeiseksi viihtyvyyttä edistäväksi tekijäksi mainittiin myös tiiviit opiskelijaryhmät ja hyvä yhteishenki.

”Valokeilassa ammattikorkeakouluopiskelija” on opiskelijoiden aloitteesta lähtenyt, yhteistyöllä syntynyt julkaisu ja näin hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun kehittämismahdollisuuksista myös jatkon kannalta. Kirjan haastattelut tuovat monipuolisesti ja värikkäästi esille kokemuksia ammattikorkeakouluopiskelusta opiskelijoiden äänenpainoin ja asiantuntija-artikkelien täydentäminä. Valmistuneiden kokemuksista olisi mielellään lukenut enemmänkin. Haastattelujen määrää hieman supistamalla ja kuvauksia laajentamalla olisi voitu vielä syventää opiskelun kannalta tärkeitä teemoja. Mielenkiintoista olisikin seurata tämänkaltaisen koonnin avulla esimerkiksi parin vuoden kuluttua, kuinka opiskelijat ovat kokeneet koulutuksensa vastanneen työelämän tarpeita.

Julkaisun keskeisenä tehtävänä on myös lisätä ammattikorkeakouluopiskelun ja –tutkintojen tunnettavuutta ja keskustelua niin ammattikorkeakoulun sisällä eri alojen välillä kuin sen ulkopuolellakin. Tästä näkökulmasta se on mielenkiintoinen tiedonlähde erityisesti ammattikorkeakouluopintoja suunnitteleville tai aloittaville nuorille. Haastattelujen muodossa olevat kuvaukset antavat persoonallisen täydennyksen usein tilastoina esitettyjen materiaalien rinnalle. Ammattikorkeakoulu on edelleen jatkuvassa muutoksen ja kehityksen tilassa. Kirjan päättääkin Tuulia Berschewskyn ja Hanna Myllyksen artikkeli, joka nostaa esille opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin ja jatkotutkintojen asemaan liittyvät ajankohtaiset haasteet sekä toisaalta kysymyksen ammattikorkeakoulua koskevien mielikuvien ja todellisuuden kohtaamisesta.


Anu Lyytinen, YTM, tutkija, FINHERT, Tampereen yliopisto