Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
AMK-jatkotutkinnon ensimmäisestä kokeiluvuodesta


Eila Okkonen


  Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa tarjotaan perinteisen yliopistoväylän vaihtoehdoksi niille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakoulusta valmistuvat tarvitsivat uuden opiskeluväylän, joka rakentuu juuri heidän tutkintonsa pohjalle. Vuoden 2002 loppuun mennessä on ammattikorkeakouluistamme valmistunut jo 82 369 asiantuntijaa ja vuosittain valmistuu lisää noin 18 000 opiskelijaa. Varovaisen arvion mukaan 10 – 15 % haluaa jatkaa opiskelua tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Kolmivuotiseen kokeiluun on varattu noin 900 aikuiskoulutuksen aloituspaikkaa.

  Jatkotutkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämistehtävissä ja muissa tehtävissä toimimista varten.

  Helmikuuhun 2003 mennessä on käynnistynyt 15 jatkokoulutusohjelmaa yhteensä 18 ammattikorkeakoulussa (tässä luvussa ovat mukana vain ne ammattikorkeakoulut, jotka on mainittu opetusministeriön lupapäätöksissä). Opiskelupaikan vastaanottaneita on yhteensä 266, hakijoita oli 555. Hallinnon ja kaupan alalla paikan vastaanottaneita on 98, sosiaali- ja terveysalalla 104 sekä tekniikan ja liikenteen alalla 64. Syksyllä 2003 alkaa eri puolilla Suomea uusia koulutusohjelmia, joihin hakuajat ovat parasta aikaa meneillään. Kevään 2003 päätöksellä jatkokoulutusohjelmien valikoimaa laajennettiin uudella tekniikan alan Osaamisen johtaminen – koulutusohjelmalla.

  Opetusministeriön asettaman koordinaatio- ja seurantaryhmän tehtävänä on koordinoida kokeilun valtakunnallista ja alakohtaista toteutusta. Vuosittain järjestämme useita valtakunnallisia seminaareja ja työkokouksia, joissa vastuuyliopettajat ja muut AMK-jatkotutkintotiimien keskeiset toimijat tapaavat toisiaan ja työskentelevät yhdessä. Lisäksi yliopettajat ovat aktiivisesti järjestäneet erillisiä koulutusohjelmakohtaisia työkokouksia. Vuodenvaihteessa avaamamme www-sivustot (www.amkjatkotutkinnot.fi) auttavat tiedonvälityksessä, keskustelussa ja reflektoinnissa. AMK-jatkotutkintokokeilusta on tarkoitus tuottaa kolme vuosijulkaisua, joissa paneudutaan kokeilun ajankohtaiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä, syksyllä 2003 ilmestyvässä julkaisussa, keskitytään AMK-jatkotutkinnon taustoihin ja esitellään kokeilua syksyllä 2002 alkaneiden koulutusohjelmien näkökulmista.

  Koordinaatio- ja seurantaryhmän tehtävänä on myös seurata koulutusohjelmien ja opiskelijamäärien kehitystä. Puolivuosittain täydentyviin tuloksiin voi tutustua www-sivujen tiedotteista ja tulevista AMK-jatkotutkintojulkaisuista. Aktiiviselta hallinnon- ja kaupanalalta on valmistunut jo kaksi raporttia. Ensimmäisessä esitellään Pk -sektorin yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen –koulutusohjelmaa ja opiskelijoita. Toisessa paneudutaan jatkotutkintokokeilun yhteydessä käynnistyneisiin kehittämishankkeisiin. Raportit löytyvät www-sivuiltamme.

  Edellisten tehtävien lisäksi koordinaatio- ja seurantaryhmän työnä on organisoida kokeilua koskevaa tutkimustoimintaa. Tällä hetkellä runsaat kymmenen lisensiaattityön tai väitöskirjan tekijää on työskentelemässä aiheen parissa.

  Korkeakoulujen arviointineuvoston tekemällä kokeilun arvioinnilla on keskeinen ja merkittävä asema AMK-jatkotutkinnon tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa. Helmikuussa asetettu ohjausryhmä valmistelee parhaillaan arvioinnin suunnitelmaa, joka julkaistaan kesäkuun aikana.

  Valtioneuvoston 1999 hyväksymä kehittämissuunnitelma, Koulutus ja tutkimus vuosina 1999 - 2004, linjaa ja korostaa korkeakoulujärjestelmämme duaalimallia. Suunnitelmassa painotetaan, että Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, jotka täydentävät toisiaan ja kehittävät osaamistaan omien vahvuusalueidensa pohjalta yhteistyötä, työnjakoa, kilpailua ja verkostoitumista korostaen. Uusi kehittämissuunnitelma valmistuu syksyn 2003 aikana.  Ensimmäisen kokeiluvuosi on ollut mielenkiintoinen ja työntäyteinen, sitä on värittänyt ammattikorkeakoulujen ja työelämän innostus luoda yhdessä uudenlainen tutkinto. Toisaalta tutkinto on vielä varsin tuntematon ja kysymyksiä herättävä. Kokeilun avulla hankitaan tietoa ja kokemusta ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmän rakenteesta, toimivuudesta ja laajuudesta, työelämän tarpeista ja työelämäyhteyksistä sekä tutkinnon asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä. Keskeistä tulevaisuuden kannalta on löytää erityinen AMK-jatkotutkinnon profiili ja hioa se kirkkaaksi. Tässä onkin jo edetty varsin lupaavasti. Koordinaatio- ja seurantaryhmä kannustaa jatkokoulutusohjelmien toteuttajia kokeilukautena innovatiivisiin ratkaisuihin.


  Eila Okkonen, FT, projektipäällikkö, Valtakunnallisen AMK-jatkotutkintokokeilun Koordinaatio- ja seurantaryhmä