Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
KeVer-seminaari: Arvioinnin ja vallan dialogi


Seppo Saari


  Formaaliin ja legitimoituun arviointiin liittyy aina vallan aspekti. Valta voidaan nähdä positiivisena voimavarana, mutta myös suorana tai epäsuorana ylivaltana. Korkeakoulujen arviointineuvoston käyttämä legitiimi ja institutionaalinen valta on muotoutunut neuvostoa koskevien asetusten ja korkeakouluja koskevien lakien tukemana vähitellen tietoisesti valitun toimintapolitiikan seurauksena. Arviointineuvoston kaksi toimikautta on vielä suhteellisen lyhyt aika ja toiminta hakee edelleen paikkaansa suhteessa korkeakouluihin niiden autonomian ja taloudellisen riippuvuuden ristipaineissa.

  Arviointiin osallistuvaa korkeakoulua kiinnostaa aina arvioinnin perimmäinen tarkoitus. Arviointien toteuttamisessa ensimmäinen tärkeä kysymys on arvioinnin omistajuus. Se kenelle arviointeja tehdään tai ketkä arviointeja lukevat ja käyttävät, määrittävät selvästi arviointien luonnetta. Samalla joudutaan pohtimaan, missä valta sijaitsee. Arviointiprosesseissa sekä määrittelyn, kielen että prosessien valta jäävät usein näkymättömiksi.

  Korkeakoulujen arviointineuvoston omaksuma kehittävä ja kommunikatiivinen arviointi antaa onnistuessaan arvioinnissa mukana oleville korkeakouluille kehittämisessä tarvittavaa vapautta. Vapaus nostaa parhaimmillaan esille tuoreita kehittämisnäkökulmia. Toisaalta joustava ja prosessin kuluessa muotoutuva arviointi luo ennakoimattomia tilanteita. Ne saattavat aiheuttaa korkeakouluissa myös pelkoa arvioinnin ei-toivottavista tuloksista. Seuraako siitä se, että arvioinnissa yritetäänkin peittää mahdollisimman tarkoin omat heikkoudet ja kehittämistarpeet?

  Korkeakoulujen arviointi on eittämättä osa yhteiskunnan käyttämää ohjausmekanismia. Esityksessä pohditaan, mitä ja minkälaista on kohtuullinen arviointi eri osapuolten kannalta.

  ______

  Seppo Saari 2002. Opettajankoulutuksen arviointi- ja kehittämisdiskurssi koulutuspoliittisessa kontekstissa.
  Painettu: Acta Universitatis Tamperensis 893. ISBN 951-44-5467-7, ISSN 1455-1616
  Sähköinen: Acta Electronica Universitatis Tamperensis 211. ISBN 951-44-5468-5, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi