Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Virsta - Tilasto-oppia ammattikorkeakoulujen opettajille


Heli Venho


  Tilastokeskus, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia käynnistivät syksyllä 2002 Etelä-Suomen lääninhallituksen kanavoimalla Euroopan sosiaalirahaston ESR-rahoituksella Virsta – tilastot ammattikorkeakoulujen käyttöön –projektin, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa. Hankkeen myötä tuotetaan pilottioppilaitoksena toimivan Stadian opetus-, tietopalvelu- ja hallintohenkilöstölle tilastoihin liittyvää materiaalia ja tilastoalan koulutusta. Opetus tapahtuu luentoihin perustuvien koulutustilaisuuksien ja toisaalta itseopiskeluna verkkokoulutuksen kautta. Projektissa tuotetaan kaksi sähköistä verkko-oppimateriaalipakettia, aiheina tilastoalan tiedonhaku ja tiedon keruu tilastollisessa tutkimuksessa. Projektissa tuotettavia materiaaleja on tarkoitus levittää myöhemmin laajemmin koko ammattikorkeakoulukentälle.

  Tilastoalan tiedonhaku paketti tulee palvelemaan jokaista stadialaista, joka joutuu työssään etsimään tilastotietoa muun muassa oman opetuksensa suunnittelun, kehittämistoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin. Tiedonkeruu-paketti sen sijaan on suunnattu ensisijaisesti tutkimusmenetelmiä opettaville. Tähän materiaalipakettiin kootaan tietoa varsinkin lomakekyselyn ja haastattelututkimuksen toteuttamisesta ja sitä voi tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi opiskelijoiden lopputöiden ohjauksen oheismateriaalina. Materiaalipaketit valmistuvat vuoden 2003 aikana, ja ne tulevat stadialaisten käyttöön vuoden 2004 alussa.

  Miksi kouluttaa ammattikorkeakouluopettajia?

  Virsta-hankkeen tavoitteena on, että Stadian henkilökunta tutustuu monipuolisesti tilastoihin sekä niiden laadintaan, lukemiseen ja tulkintaan. Tiedonhakutaitojen karttumisen toivotaan lisäävän tilastotiedon hyödyntämistä niin opetuksen suunnittelussa, oppilaiden opinnäytetöiden ohjauksessa kuin koulutuksen hallinnointi- ja suunnittelutehtävissäkin. Varsinkin opetushenkilökunnan kouluttamisen kautta toivotaan tilastoihin liittyvän tietämyksen leviävän myös Stadian opiskelijoille.

  Tilastoja koskevalle tiedolle on oppilaitoksissa kysyntää. Opettajat tuntuvat kaipaavan erityisesti tietoa tilastojen tiedonhausta, tilastotietolähteistä sekä tilastografiikasta ja tilastokuvioiden tulkinnasta. Nämä tarpeet korostuvat samalla kun uudet oppimis- ja opettamiskäsitykset leviävät opettajakuntaan; opettajat ovat muuttumassa tiedon siirtäjistä yhä enemmän tiedon lähteille opastajiksi ja tiedon käytön ohjaajiksi. Jälkimmäinen aiheuttaa opettajissa paineita tilastojen luku- ja käyttötaidon oppimiselle.

  Virstassa on kuluvan vuoden aikana järjestetty viisi koulutustilaisuutta Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian henkilöstölle aiheina tilastoalan tiedonhaku, väestö- sekä sosiaali- ja terveysalan tilastot, tilastografiikan perusteet, koulutustilastot ja tilastojen luku- ja käyttötaito. Koulutusten aiheet määräytyivät Stadialaisten toivomusten pohjalta. Virsta-projektilla Tilastokeskus haluaa edistää relevantin ja luotettavan tilastotiedon oikeaa käyttöä yhteiskunnassa sekä lisätä tilastojen lukutaitoa, ohjata numeerisen tiedon käytössä ja opettaa miten tilastotietoa löytää ja voi hyödyntää.

  Virsta-projektille haetaan jatkorahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta toiminnan laajentamiseksi laajemmin AMK-kenttään. Uudeksi painopistealueeksi on suunniteltu otettavan taloustilastot, kansantaloudentilinpito sekä talouden suhdanteet ja indikaattorit. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ruotsinkielisten AMK-koulujen kanssa.

  http://tilastokeskus.fi/tk/tp/virsta.html
  Kuva 1. Stadialaisia Virsta-projektin Tilastojen luku- ja käyttötaitokoulutuksessa Tilastokeskuksessa 21.8.2003. Kuvassa kouluttajana suunnittelija Perttu Muurimäki Tilastokeskuksesta.


  Heli Venho, projektipäällikkö, heli.venho@tilastokeskus.fi