Kever 2/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
OPED-Laatu -projekti määrittää ammattikorkeakouluille yhteiset kriteerit laadukkaalle opintojen ohjaukselle


Reima Kallinen


  Kolmivuotisen opintojen edistämiseen ja keskeytysten vähentämiseen tähdänneen OPED-projektin päättyessä joulukuussa 2003 annettiin useita suosituksia jatkotoimenpiteistä ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksen kehittämisen jatkamisesta ammattikorkeakouluissa. Näistä yksivuotisen, tammikuussa 2003 käynnistyneen Opetusministeriön rahoittaman ja Hämeen ammattikorkeakoulun ”pääkonttorihankkeena” vetämän jatkoprojektin teemaksi valittiin ohjauksen yhteisen kriteeristön luominen ja laadunvarmistuksen kehittäminen. Projekti sai nimekseen OPED-Laatu (OPED-L), ja sen projektipäällikkönä toimii myös OPED -projektia luotsannut tutkijayliopettaja Seppo Kolehmainen. Projektiin on lisäksi palkattu projektiassistentti Reima Kallinen, ja sen ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu rehtori Pentti Rauhala Laurea-ammattikorkeakoulusta.

  OPED-L:n tavoitteena on löytää ammattikorkeakouluille yhteinen, opetuksen, oppimisen ja koulutuksen kokonaisstrategioihin integroituva näkemys opintojen ohjauksesta, joka vastaa niin opiskelijoiden, oppilaitosten kuin työelämänkin tarpeisiin, ja johon koko ammattikorkeakouluyhteisö voi sitoutua. Tärkeää on myös löytää välineitä ja mittareita, joilla ohjauksen laadun tasoa voidaan seurata. Tavoitteena on myös, että luotua kriteeristöä voidaan käyttää kussakin ammattikorkeakoulussa oman opintojen ohjauksen tason itsearviointityökaluna. Samalla haetaan keinoja, joilla voidaan tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta, helpottaa ohjaustarpeiden tunnistamista ja parantaa mahdollisuutta puuttumia ongelmiin oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhteisillä periaatteilla ja yhdenmukaisella terminologialla pyritään takaamaan kaikille opiskelijoille tasa-arvoinen, läpinäkyvä, koko opiskeluajan kattava ja ammatillista kasvua tukeva ohjausjärjestelmä.

  OPED-L käynnistyi 15.1. Hämeenlinnassa järjestetyllä aloitusseminaarilla, johon osallistui edustajia 18 ammattikorkeakoulusta sekä SAMOK ry:stä. Seminaarissa muodostettiin neljä opintojen ohjauksen laatukriteereitä eri näkökulmista työstävää toimintaryhmää.

  Toimintaryhmä1:n vetäjänä toimii Esko Tirkkonen Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Ryhmän lähestyy ohjausta strategisesta näkökulmasta pohtien miten ohjausstrategia liittyy ammattikorkeakoulun toiminnan muuhun strategiaan. Ryhmän tehtävänä on selvittää mitkä ovat ohjauksen tavoitteet ja tehtäväkenttä sekä ohjauksen tarpeet opintojen eri vaiheissa.

  Toimintaryhmä 2, jonka vetäjänä on Liisa Vanhanen-Nuutinen Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulusta, käsittelee opettajan roolin muutosta ja ohjauksen integroitumista opetukseen.

  Toimintaryhmä 3 keskittyy opintojen ohjauksen eri toimijoiden väliseen työnjakoon opintojen eri vaiheissa sekä ohjaukseen tarvittavien resurssien määrittämiseen ja arvioi ohjaustoiminnan kustannusten suhdetta saavutettuun hyötyyn. Ryhmää vetää apulaisjohtaja Kirsi Sirola Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

  Toimintaryhmä 4, vetäjänään opintoasiaintoimiston päällikkö Ilkka Lähteenmäki Turun ammattikorkeakoulusta, etsii välineitä ohjaustoiminnan vaikutusten arviointiin ja opintojen edistymisen seurantaa varten.

  Työ jatkuu vuoden loppuun

  Toimintaryhmien työ käynnistyi helmi-maaliskuussa, ja OPED-L oli kevään aikana vahvasti esillä myös toimintaryhmätyöskentelyn ulkopuolella lukuisissa erilaisissa tapahtumissa. OPED-projekteja esiteltiin huhtikuussa Korkeakoulujen arviointineuvoston järjestämässä Opetuksen laatuseminaarissa ja toukokuussa Lahdessa järjestetyillä ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajapäivillä. Opiskelijanäkökulmaa on OPED-L -projektissa edustanut SAMOK ry, ja projekti on ollut esillä useissa SAMOK ry:n tapahtumissa.

  Kevään aikana projektissa aktiivisesti mukana olevien ammattikorkeakoulujen määrä kasvoi 22:een. Myös ruotsinkieliset ammattikorkeakoulut, joilla on käynnissä omia opintojen ohjauksen kehittämishankkeita, ovat ilmaisseet halunsa yhteistyöstä. Kesäkuun alussa OPED-projektien opinto-ohjaukselle luomia suuntaviivoja esiteltiin Yrkeshögskolan Sydvästin opettajien strategiapäivillä Tammisaaressa, ja OPED-L:n ja Yrkeshögskolan Arcadan samoin opintojen ohjausta käsittelevän Top7-hankkeen välinen yhteistyö on käynnistymässä.

  Ensimmäinen yhteenveto projektista tehtiin Lepaalla 16.5. pidetyssä yhteisfoorumissa. Kevään työskentelyssä ydinkysymykseksi kiteytyi ”mitä on laadukas ohjaus?”. Kuluvan syksyn aikana toimintaryhmät nimeävät oman osa-alueensa laatukriteerejä sekä määrittävät mitä ne merkitsevät käytännön tasolla.

  OPED-L –työskentely jatkuu tiivinä kuluvan vuoden loppuun saakka. Projektin toinen yhteisfoorumi pidetään 11.12. Foorumissa esitellään vuoden työn tuloksia ja tarjotaan mahdollisuus ottaa kantaa tulevaan laatukriteeristöön ja opintojen ohjauksen yhteiseen sanastoon. Kriteerit ja sanasto kootaan foorumin jälkeen tammikuussa 2004 ilmestyvään julkaisuun, jota ammattikorkeakoulut voivat käyttää apuna oman opintojen ohjauksensa laatua arvioidessaan. Lisäksi foorumissa luodaan jo katse tulevaan, sillä opintojen ohjauksen kehitystyö ammattikorkeakouluissa ei pääty OPED-Laatuun. Vuoden 2004 alussa on käynnistymässä kolmas yhteinen Opetusministeriön rahoittama, opintojen ohjauksen kysymyksiin pureutuva hanke. Sen tarkempi sisältö määritellään kuluvan syksyn aikana. Kehittämistyö tulee varmasti kohdistumaan Oped-laadussa havaittuihin suurimpiin ohjauksen haasteisiin.

  Lisätietoja projektista, toimintaryhmistä ja syksyn yhteisfoorumista löytyy OPED-Laadun päätiedotuskanavana toimivalta internet-sivustolta, osoitteessa http://www.hamk.fi/oped-laatu.

  Hankkeen yhteystiedot

  Projektipäällikkö
  Tutkijayliopettaja Seppo Kolehmainen
  Puhelin: (03) 646 4230, gsm 0400 639 518
  Sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

  Projektiassistentti
  Reima Kallinen
  Puhelin: (03) 646 4232, gsm 040 547 6671
  Sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi

  Postitusosoite:
  Hämeen ammattikorkeakoulu
  OPED-Laatu
  PL 230
  13101 Hämeenlinna


  Reima Kallinen, projektiassistentti, Hämeen ammattikorkeakoulu, OPED-Laatu, etunimi.sukunimi@hamk.fi