Kever 3/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
KeVer-seminaari: Yhtenäisyyden dilemma – puhetta ammattikorkeakoulusta ja amkilaisuudsta


Jatta Herranen


  Tarkastelen alustuksessani ammattikorkeakoulussa elettävää arkea ja siihen sisältyviä jännitteitä ammattikorkeakoulusta kertovan dokumenttiaineiston ja opettajien arkea kuvavan haastatteluaineiston valossa. Pyrkimykseni on tuoda esille arjen ja näkemysten moninaisuus ja herättää keskustelua siitä, millaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen kehittämisessä. Alustukseni perustuu väitöskirjatutkimukseeni, jossa olen laadullisen tapaustutkimuksen keinoin selvittänyt sitä, mistä puhutaan kun puhutaan ammattikorkeakoulusta. Millaisia itsestäänselvyyksiä ja ristiriitoja ammattikorkeakouluun suurena ja ainutlaatuisena suomalais-kansallisena koulutusuudistuksena sisältyy?

  Julkaisuja
  Herranen, J. 2003. Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana. Järjestystä, konflikteja ja kaaosta. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja. N:o 85.

  Herranen, J. 2001. Ammattikorkeakoulu korkeakouluna. Teoksessa Jauhiainen, A., Rinne, R: & Tähtinen, J. (toim.) Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit. Suomen kasvatustieteellinen seura: Kasvatusalan tutkimuksia 1. Turku, 347–366.

  Herranen, J. 2000. Innovatiivinen ammattikorkeakoulu ja traditionaalinen yliopisto. Teoksessa Honkimäki, S. & Jalkanen, H. (toim.) Innovatiivinen yliopisto? Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, 111–120.


  Jatta Herranen, FT, toimii lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa. Ennen sitä hän työskenteli Joensuun yliopistossa sosiologian laitoksella ja oli tutkijakoulutettavana valtakunnallisessa kasvatusalan tutkijakoulussa (KASVA), Kasvatus, tieto ja kulttuuri tohtoriohjelmassa. Hän väitteli helmikuussa 2003. E-mail jatta.herranen@humak.edu