Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Julkaisutoimintaa Diakissa


Anne Määttä


  Tutkimus- ja kehittämistoiminta nähdään Diakissa muun muassa oman tietoisuuden lisäämisen väylänä. Tutkimme niitä asioita, joita opetamme. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tuotokset ja ansioituneet opinnäytetyöt julkaistaan usein Diakin omissa julkaisusarjoissa. Diakilla on neljä omaa julkaisusarjaa, joihin kaikilla diakilaisilla on mahdollisuus tarjota käsikirjoituksia julkaistavaksi: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia, B Raportteja, C Katsauksia ja aineistoja ja D Työpapereita.

  A-sarjassa julkaistaan lähinnä tieteellisesti tai ammatillisesti korkeatasoisia julkaisuja, jolloin esimerkiksi lisensiaattityöt ja väitöskirjat ovat sarjaan sopivia. Myös muut kuin opinnäytejulkaisut soveltuvat sarjaan. B-sarjassa julkaistaan pääsääntöisesti Diakin opiskelijoiden opinnäytetöitä sekä muita yleisesti kiinnostavia tekstejä. C-sarjassa julkaistaan pääasiassa Diakin sisäiseen käyttöön suunnattuja ohjeita ja selvityksiä. D-sarjassa on mahdollista julkaista muun muassa alueellisesti kiinnostavia selvityksiä sekä työpapereita, jotka halutaan kirjalliseen muotoon. Diakin julkaisusarjojen toimittajana toimii Diakin tutkimuspäällikkö.

  Julkaisutoimintaa ohjaa Diakin julkaisutyöryhmä. Se tekee päätöksen käsikirjoituksen julkaisemisesta ja päättää siitä keiltä pyydetään lausunnot. Julkaisuryhmän puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö ja jäseninä on viisi henkilöstön edustajaa. Sihteerinä toimii tutkimusassistentti. A-sarjaan tarkoitetuista käsikirjoituksista pyydetään lausunnot aina Diakin ulkopuolisilta, alansa ansioituneilta henkilöiltä. B- ja C-sarjojen kohdalla lausunnon antajat voivat olla joko Diakin sisältä tai ulkopuolelta. D-sarjassa ei ole lausuntokäytäntöä lainkaan. Julkaisutoiminta on ollut varsin laajaa (ks. oheinen taulukko) viimeisinä vuosina. Seuraavassa lyhyt esittely kahdesta uusimmasta julkaisusta.

  Gothõni, Raili & Jantunen, Eila 2003: Seniorien seurakunta. 75–vuotiaiden helsinkiläisten ajatuksia elämästään ja seurakunnastaan.

  Raportti on selvitys vuonna 1928 syntyneiden helsinkiläisten kokemuksista kotiseurakunnistaan ja niihin kohdistuvista odotuksista. Tutkimukseen osallistui 12 Helsingin suomenkielistä seurakuntaa. Haastatteluin ja postikyselyinä saatiin kaikkiaan 474 täytettyä lomaketta.

  Tulosten mukaan noin puolet vastanneista oli erittäin aktiivisia harrastuksineen, neljännes eli hiljaiseloa ja neljänneksen elämää rajoittivat joko omat tai läheisten sairaudet ja murheet. Suhde kirkkoon oli lämpimän etäinen. Kirkkoon haluttiin kuulua, mutta osallistumisessa ja palvelujen käytössä ei oltu aktiivisia. Vastaajat kokivat kirkon tärkeimmiksi tehtäviksi diakonian, yhteyden, julistuksen ja sielunhoidon. Seurakuntaan kohdistui myös arkielämää helpottavan avun ja taloudellisen tuen tai niihin vaikuttamisen odotusta.

  Tuloksiin pohjautuen kirjoittajat korostavat diakonisen vanhustyön kohdentamista yksinäisiin, masentumisvaarassa oleviin ja masentuneisiin, kriisien ja menetysten aikoihin sekä omaisiaan hoitaviin ikääntyneisiin. Senioritoiminnan ja diakonisen vanhustyön haasteeksi nostetaan tiedottamisen vahvistamisen ja monipuolistaminen sekä työntekijöiden helppo tavoitettavuus.

  Hynynen, Heidi, Pyörre, Susanna & Roslöf, Raija 2003: Elämä käsillä – Viittomakielentulkin ammatinkuva.

  Kirjan tarkoitus on tuoda julki viittomakielentulkin ammatinkuvaa jakamalla valmiiden tulkkien kokemuksia muille. Kirjoittajat tarkastelevat kaikissa ammateissa esiintyvää neljää pääkohtaa, joita ovat työn sisältö, työn käytännöt, taustalla olevat organisaatiot sekä alan mukanaan tuomat ihmissuhteet. Kaikkia osa-alueita on tarkasteltu ihmisen persoonan, ulkoisen minän, vuorovaikutustaitojen, elämäntilanteen, tietotaidon, arvojen ja asenteiden, tarpeiden ja toiveiden sekä motivaation näkökulmasta. Kirja on jaettu neljään osaan: työn lähtökohdat, tulkin työn peruskuvaus, tulkin erilaiset työtehtävät sekä työssä jaksaminen. Kirja koostuu neljästä opinnäytetyöstä, joiden tekijät ovat Heidi Hynynen (2001), Maarit Laitinen & Satu Marku (2002), Päivi Rajalin (2003) ja Raija Roslöf (2001).

  Tutkimuksen aineisto koostuu työssä toimivien tulkkien kokemuksista, jotka on kerätty lähinnä Diakonia-ammattikorkeakoulun muuntokoulutuksessa olleilta tulkeilta. Kokemusten kautta kirjoittajat vastaavat kysymykseen: Mitä on viittomakielentulkin ammatillisuus?

  Yhteystiedot:

  Anne Määttä, Tutkimusassistentti, Sosionomi AMK, VTM, Diakonia-ammattikorkeakoulu,
  anne.maatta@diak.fi

  Sakari Kainulainen, Tutkimuspäällikkö, YTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, sakari.kainulainen@diak.fi

  Diakin www-sivut: www.diak.fi
  Granumin nettiosoite: http://granum.uta.fi/granum/index.php?kustantaja_id=82

  Diakin julkaisusarjat:


  Anne Määttä, Tutkimusassistentti, Sosionomi AMK, VTM, Diakonia-ammattikorkeakoulu, anne.maatta@diak.fi