Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Artikkelit ja puheenvuorot
Ammattikorkeakoulua tutkitaan monipuolisesti - Koulutuksen tutkimuslaitos julkaisijana ja yhteistyökumppanina


Jouni Sojakka


  Alkaessani kirjoittaa tätä juttua kaivelin esiin ammattikorkeakouluja koskevia julkaisujamme ja yllätyin, miten paljon niitä loppujen lopuksi on. Niiden tuottaminen on kiitollinen tehtävä, sillä tiedolla on kysyntää.

  Ammattikorkeakoulua on Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tutkittu sen alkuvaiheista lähtien. Viimeaikaiset julkaisut vertailevat ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Ketkä valikoituvat kumpaankin ja miksi? Miten niistä sijoitutaan työelämään? Miten opiskelijat arvioivat koulutustaan? Miksi ammattikorkeakouluopinnot joidenkin kohdalla keskeytyvät? Näitä kysymyksiä pohditaan tutkimusryhmässä, jonka nimi on viime kesän tutkimusryhmien uudistumisesta lähtien ollut Oppiminen, koulutus ja muuttuva työelämä. Laitoksessa, erityisesti tässä ryhmässä, on myös varsin laajasti tutkittu toisen asteen ammatillista koulutusta mm. EU-hankkeiden sekä nuorisoasteen koulutuskokeilujen yhteydessä.

  Ammattikorkeakouluja tutkitaan meillä myös muissa tutkimusryhmissä. Korkeakoulutuksen tutkimusryhmän julkaisut arvioivat ylimmän asteen tilaa, trendejä ja tulevaisuutta. Viime aikojen keskustelun kohteina ovat olleet korkeakoulutuksen laajentuminen sekä globalisaation ja yhdentyvän Euroopan vaikutukset korkeakoulutukseen.

  Oppiminen ja opettajuus tiedeyhteisössä -ryhmä pyrkii tuomaan uusia näkökulmia korkeakouluopetukseen ja -oppimiseen. Konkreetti esimerkki tästä on vuoden 2003 alussa ilmestynyt teos Kohtaamisia ja ylityksiä, joka kysyy, voiko yliopisto-opetuksesta ajatella toisin? Monet ryhmän aiemmat yliopisto-opetusta, opetuksen laadun kehittämistä ja uusia opetuskokeiluja käsittelevät julkaisut ovat olleet kysyttyjä myös ammattikorkeakouluissa.

  Muitakin ammattikorkeakouluja kiinnostavia uusia julkaisuja on laitoksellamme ilmestynyt. Viime kesänä järjestetyn monikulttuurisen koulutuksen maailmankongressin esitykset on koottu cd-rom-levylle. Alkuvuodesta pidetyn Norhern Lights -kongressin esitelmäkirja luo varsin monipuolisen katsauksen tietotyön rooliin ja merkitykseen sekä koulutuksessa että työssä. Myös useat opinto-ohjauksen tilaa ja uusia haasteita analysoineet teokset ovat saavuttaneet suuren suosion.

  Avoin, valtakunnallinen julkaisukanava

  Tutkimuslaitoksen tavoitteena on tehdä koulutustutkimuksesta ja sen tuloksista valtakunnallisesti tunnettuja. Tavoitteeseen päästäksemme tuotamme ja kehitämme julkaisu- ja viestintäpalveluja myös laitoksemme ulkopuolelle.

  Kasvatus-lehden julkaiseminen yhdessä Kasvatustieteellisen Seuran kanssa sekä korkeakoulupedagogisen tiedotuslehden Peda-forumin tuottaminen ovat esimerkkejä tutkimuslaitoksen valtakunnallisesta tiedonvälityksestä. Ne, laitoksen kirjat ja kolme julkaisusarjaa ovat avoimia julkaisukanavia myös laitoksen ulkopuolisille tutkijoille ja koulutuksen kehittäjille. Laitoksen tuottamien noin 1000 julkaisun toimittajista ja kirjoittajista huomattava osa on tullutkin laitoksemme ulkopuolelta. Viime vuosina olemme myös tuottaneet useiden kansainvälisten sekä kansallisten kongressien julkaisut.

  Uusia tiedonvälityksen keinoja etsimässä

  Tutkimustiedon välittäminen eri kohderyhmille on haastava tehtävä, koska tieteellinen tieto kilpailee vastaanottajan huomiosta tiedon tulvassa. Tiedon hyödyntäjä odottaa ajankohtaista, visuaalista, vuorovaikutteista, arkeen liittyvää, nopeaa ja taloudellisesti välitettyä tietoa. Mielestämme perinteinen tiedeviestintä ei vastaa näihin odotuksiin.

  Tutkimuslaitos etsii ratkaisuja tähän kehittämällä uusia tiedonvälityksen muotoja ja keinoja sekä tekemällä yhteistyötä muiden viestinnän osaajien kanssa. Olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota julkaisujemme ulkoasuun ja kehittäneet, erityisesti käytännön koulutyötä tekevien käyttöön, populaareja yhteenvetojulkaisuja. Ne on julkaistu myös verkossa. Uusina julkaisumuotoina olemme kokeilleet cd-rom-levyjä sekä videoita. Internetin monipuolinen hyödyntäminen viestinnän välineenä on lähivuosien kehittämiskohteemme.

  Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa on avainasemassa tutkimustiedon välittämisessä. Tutkimustulokset eivät mielestäni näy riittävästi tiedotusvälineissä, vaikka laitoksemme tekemä työ on aika hyvin esillä ollutkin. Esimerkiksi Suomessa toteuttamamme PISA-tutkimus on saanut varsin laajaa huomiota. Medioiden kasvava skaala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet välittää muutakin tutkimustietoa kuin uutishuippuja. Uutena palvelumuotona lähetämme medialle menevät tiedotteet myös suoraan oppilaitoksille ja koulutuksen kehittäjille. Jos et vielä ole saanut meiltä niitä s-postina, ilmoittaudu tiedotteiden jakelulistalle verkkosivuillamme.

  Tiedotusvälineiden lisäksi teemme mielellämme yhteistyötä myös tiedekustantajien, julkaisujen markkinoijien sekä viestinnän eri alueiden osaajien kanssa. Niukkojen resurssien vuoksi se on edellytys tutkimustulosten tunnetuksi tekemiselle.

  Yhteistyömahdollisuuksia

  Tutkimuslaitoksessa on koulutustutkimuksen tiedonvälitykseen erikoistunut Julkaisu- ja viestintäyksikkö. Palvelumme ovat sopivin ehdoin myös muiden käytössä. Olemme myös kiinnostuneet kaikista ideoista, joilla voimme kehittää ammattikorkeakouluja koskevaa tiedonvälitystämme. Keverin kaltaiset verkostot ovat meille hieno tapa välittää tutkimustietoa ja tehdä yhteistyötä.

  Laitoksen verkkosivut: www.jyu.fi/ktl/


  Jouni Sojakka, julkaisu- ja viestintäyksikön johtaja, jouni.sojakka@ktl.jyu.fi