Kever 4/2003, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Oppimiseen liittyvät metaforat - Alustus ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkoston (KeVer) seminaarissa 10.10.2003


Hannu Kotila


Aikuiskasvatuslehden piirissä on vuoden 2003 numeroissa käyty keskustelua oppimiseen liittyvistä metaforista. Alustuksessa pohdin tämän keskustelun suhdetta amk-pedagogiikkaan.


Kasvattamisen ajatus on pedagogiikan eri määrittelyissä hyvin esillä: klassisesti pedagogiikka on yhteydessä kasvattamiseen. Tämä näkyy myös yliopistopedagogiikan määrittelyssä:
Yliopistopedagogiikka tarkoittaa yliopiston opiskelijoiden ohjaamista ja kasvattamista oman tieteenalansa asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi. Eri tieteenalojen opetusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen ja käyttöön eli didaktisiin perusteisiin kohdistuva tutkimus kuuluu myös yliopistopedagogiikan alaan (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 17–18).

Kun taas ammattikorkeakoulupedagogiikka voidaan muotoilla seuraavista lähtökohdista käsin
1. pedagogisena käytäntönä
2. tutkimuskohteena
3. tieteenalana
4. suhteena ammattikasvatukseen tai korkeakoulupedagogiikkaan.

Ammattikorkeakoulupedagogiikan perusteita voidaan pohtia myös oheisen kuvan avulla. Kuvassa hahmottuvat opettajien ammatilliset orientaatiot ja oppimiseen liittyvät metaforat (ks. Tulkki 1993 ja Hakkarainen, Paavola ja Lipponen 2003, 4–13).


Tiedonrakentamismetafora (Sfard 1998)
- painotus tiedollisten rakenteiden, metataitojen, ja reflektiotaitojen synnyttämisessä
- opettajaprofessio ensisijaisena viitekehyksenä
- konstruktivismin eri muodot.

Osallistumismetafora (Sfard 1998)
- keskeistä kulttuurisiin käytäntöihin osallistuminen, kisällioppiminen
- näkökulmana ammatillisen identiteetin rakentaminen ja ammattialan sosiaalistuminen
- painotus ammatillisessa harjoittelussa, opinnäytteet käytännöllisiä
- painotus myös nonformaalissa sosiaalisessa oppimisessa,
- tavoitteet pragmaattisia.

Tiedonluomismetafora (Hakkarainen, Paavola, Lipponen 2003)
- Tiedonluominen kollektiivisen toiminnan kohteena, tutkimusryhmä-analogiat
- Bereiter, Engeström, Nonaka & Takeuchi
- opettajalla tieteenalaviitekehys ja painotuksena opiskelun ja opinnäytteiden teoreettisuus.

Metaforia voi tarkastella oppimisprosessin vaiheiden näkökulmasta: omaksumismetafora, alkuvaiheessa omaksumisvaihe, sitten osallistumis- ja tiedonrakentamismetaforat. Konstruktivismissa on jo monimutkaisempi nelikenttä, mukana oppimistyylit ja tasot.


Hannu Kotila, KT, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu; Helsingin yksikköLähteet:
Andersson, J., Reder, L. & Simon, H. 1996. Situated learning and education. Educational Researcher 25(4), 5–11.
Brown, J.S., Collins, A. & Duguid, P. 1989. Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher 18, 32–42.
Hakkatainen, K., Paavola, S. & Lipponen, L. 2003. Käytäntöyhteisöistä innovatiivisiin tietoyhteisöihin. Aikuiskasvatus 23, 4–13.
Kivinen, O. & Riskelä, P. 2003. Pragmatistisia näkökulmia konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin. Psykologia 1(4), 4–11.
Lave, J. & Wenger, E. 1996. Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
Sfard, A. 1998. On two metamorphors for learning and the dangers of choosing just one. Educational Researcher 27(2), 4–13.
Tulkki, P. 1993. Työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteys
Turun yliopisto. Koulutussosiologian tutkimuskeskus Raportteja 18.
Wenger, E. 1998. Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge University Press.