Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Kirjat
Ammattikorkeakouluetiikka–julkaisu ilmestynyt
Ammattikorkeakouluetiikka / Mervi Friman, Osmo Lampinen, Pekka Nummela & Matti Vesa Volanen (toim.). Opetusministeriö, 2004. Opetusministeriön julkaisuja : 30.


Ammattikorkeakouluista on kehittynyt lyhyessä ajassa kilpailukykyinen osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Vastatessaan uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ammattikorkeakoulut joutuvat tekemään arvovalintoja, jotka edellyttävät yhteistä näkemystä ammattikorkeakoulutuksen arvolähtökohdista ja arvopäämääristä eli arvoperustasta. Miten ammattikorkeakoulut asiantuntijayhteisöinä itse ymmärtävät yhteiskunnallisen roolinsa, tehtävänsä, päämääränsä sekä vastuunsa. Mitkä ovat ne perimmäiset luovuttamattomat arvot, joilla ammattikorkeakoulu oikeuttaa olemassaolonsa?

Kiire rakenteellisten uudistusten toimeenpanossa on pitänyt huolen siitä, että aikaa ammattikorkeakoulun omasta olemuksesta nousevien filosofisten ja eettisten kysymysten pohtimiseen ei ole juurikaan ollut. Ammattikorkeakouluetiikka-kirja pyrkii omalta osaltaan herättämään keskustelua ammattikorkeakoulun olemuksesta, identiteetistä, päämääristä, vallasta ja vastuusta.

Aihepiiriä lähestytään yhteiskunnan, työn, ammatillisen asiantuntijuuden, koulutuksen, ammatillisen kasvun ja kasvatuksellisuuden näkökulmista. Keskeisenä lähtökohtana ovat ammattikorkeakoulun arvoperusta ja eettinen vastuu työelämän ja yhteiskunnan kehittämisessä. Kirjoittajat ovat filosofian, koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita, joilla useilla on omakohtaista kokemusta ammattikorkeakoulujen kehittämisestä.

Kirjaprosessissa syntyi filosofiaryhmä KeVer-verkostoon. Ryhmän vetäjänä toimii Matti Vesa Volanen etu.nimi.sukunimi@ktl.jyu.fi. Ryhmän tulevasta toiminnasta löytyy tietoja KeVer-verkkosivuilta.

Kirjaa voi ostaa yliopistopainosta os. books@yopaino.helsinki.fi (15 € + 7 € kulut) tai sen voi tulostaa opetusministeriön sivuilta http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/opm30/opm30.pdf