Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Artikkelit
Virsta-projektin verkko-oppimateriaalit ammattikorkeakoulujen hyödynnettävissä


Heli Haapkylä
Taina Naskali  Virsta-tilastot osaksi AMK opetusta –projektissa Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus tarjoavat Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helian, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Arcadan - Nylands svenska yrkeshögskolan henkilöstön käyttöön tilastoihin liittyvää täydennyskoulutusta. Etelä-Suomen lääninhallituksen kanavoimalla ESR-rahoituksella toimivaa hanketta koordinoi Tilastokeskus.

  Virsta-projektin tavoitteena on edistää tilastojen käyttöä Suomen ammattikorkeakouluissa järjestämällä oppilaitosten tarpeiden mukaista, tilastoihin liittyvää koulutusta. Virsta pyrkii tilastollisen tiedon hallinnan vahvistamiseen ja laajentamiseen. Virsta-projektissa koulutusta tarjotaan luentoihin perustuvissa koulutustilaisuuksissa ja toisaalta itseopiskeluna verkossa. Koulutuksen painopiste on tilastollisissa perusmenetelmissä ja -käsitteissä ja taloustilastoissa. Päämääränä Virsta-projektin verkko-oppimateriaaleissa on, että ne tulisivat osaksi käytännön opetusta ja opettaja voisi hyödyntää niitä omilla oppitunneillaan. Verkko-oppimateriaalit toimivat myös opettajien tukena osana omaa täydennyskoulutusta. Opetushenkilökunnan kouluttamisen kautta toivotaan tilastoihin liittyvän tietämyksen leviävän myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

  Virsta-projektin ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2002-2004 tuotettu Löydä tilastot –verkko-oppimateriaali opastaa tilastollisen tiedon hakuun. Palveluun on koottu erityisesti Internetistä löytyviä tilastollisen tiedon lähteitä, niin suomalaisia kuin kansainvälisiä. Löydä tilastot -verkko-oppimateriaali on veloituksettomassa käytössä Tilastokeskuksen Internet-sivustolla osoitteessa http://www.stat.fi/virsta/thaku/. Verkko-oppimateriaali tullaan kääntämään ruotsin kielelle vuoden 2005 aikana.

  Tilastollisen tiedonkeruun –verkko-oppimateriaalissa opastetaan erityisesti lomakepohjaisen kyselytutkimuksen tekoon. Siinä käydään läpi haastattelututkimuksen prosessi ja neuvotaan havainnollisten esimerkkien avulla, minkälaisia lomakekysymyksiä kannattaa tutkimuksessa käyttää. Verkkopalvelu on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen käytössä veloituksetta VirtuaaliAMK-portaalissa osoitteessa www.amk.fi. Verkko-oppimateriaali löytyy koulutusosiosta.  Lisätietoja:
  http://www.stat.fi/tup/virsta/index.html


  Heli Haapkylä, Virstan projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
  Taina Naskali, Virstan koulutussuunnittelija, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi