Kever 4/2004, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
KeVer-tapaaminen Oulussa marraskuussa


Marja Widenius


  Marraskuisena maanantaiana 8.11.2004 kokoontui pieni joukko pohjoisia ammattikorkeakoulutoimijoita Rovaniemen, Kemi-Tornion, Kajaanin ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluista keskustelemaan KeVer-kehittäjäverkostostosta ja sen laajentumismahdollisuuksista sekä aktivoitumisesta pohjoisessa Suomessa.

  Oulun seudun ammattikorkeakoulun tiloissa pidetyssä tapaamisessa projektipäällikkö Mervi Friman esitteli KeVer-hanketta ja yliopettaja Hannu Kotila valotti KeVer-pedagogiikkaryhmän toimintaa sekä esitteli jo toteutuneet ja valmistella olevat julkaisuihankkeet. KeVer-verkkolehden toimintapolitiikasta kertoi allekirjoittanut.

  Paikallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita

  Iltapäivä oli varattu paikallisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden esittelylle. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Centria Ylivieskan tutkimus- ja kehitystyötä valotti Jukka Heinovirta, joka esitteli E-BizNet-hankkeen. Taina Suihkonen puolestaan kertoi matkailualan yrittäjien koulutustarveselvityksestä ja Oulun eteläisen alueen hyvinvointitutkimuksesta Tämän tutkimuksen mukaan Oulun Eteläisen alueen asukkaat kokevat hyvinvointinsa pääsääntöisesti hyväksi; hyvinvoinnin vajeet liittyvät työllisyystilanteeseen, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin sekä taloudelliseen tilanteeseen.

  Seppo Kilpiäinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta pohti esityksessään ammattikorkeakoulun terveysalan tieteellistä ja ammatillista toimintaa. Esitys perustui hänen väitöstutkimukseensa. Kilpiäisen tulosten mukaan opiskelijoiden käsitykset ja kokemukset tutkimuksellisen toiminnan luonteesta ovat vaatimattomia, epäselviä ja epämääräisiä. Opiskelijat kokevat opetuksen tutkimuksen alueella liian abstraktina käsiteanalyysinä; myös opinnäyteprosessi koetaan ongelmana. Myös kliinisen laboroinnin puutetta oppilaitoksessa pidetään problemaattisena.

  Maisa Toljamo Oulun seudun ammattikorkeakoulusta kertoi Opinnäytetöiden kehittäminen –hankkeesta, jota Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteisesti koordinoivat. Vuosina 2004 – 2006 toteutettava hanke on yksi kuudesta Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen sopimista valtakunnallisista verkostomaisista hankkeista, joilla pyritään opetuksen laadun nostamiseen ammattikorkeakouluissa.

  Kehittäjäverkosto Pohjois-Suomessa

  Aktiivinen osallistujajoukko päätti kokoontua vastaisuudessakin KeVer-kehittäjäverkoston sateenvarjon alla. Ryhmä pohti myös mahdollisuudesta tehdä yhteinen, pohjoisten ammattikorkeakoulujen toimintaa luotaava KeVer-verkkolehden numero. Lehden teemaksi nostettiin opinnäytetyö.

  Päivän aikana keskusteltiin kirjoittamista yleensä ja erityisesti ammattikorkeakoulukirjoittamista, josta on parhaillaan tekeillä julkaisu. Se on saanut alkunsa Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämästä ammattikorkeakouluopettajien täydennyskoulutuskurssista, jonka tavoitteena on tukea ammattikorkeakouluopettajien tutkimus- ja kehityshankkeista kirjoittamista.

  Esityksiin liittyvien kysymysten lisäksi sivuttiin muun muassa ammattikorkeakoulukirjoittamisen genreä, akateemista kirjoittamista ja referee-menettelyä, jonka vaihtoehtona voisi olla kehittävän arvioinnin menetelmä?


  Marja Widenius, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi