Kever 1/2005, ISSN 1796-8283Kirjat
Eettinen toimintakulttuuri tekee tuloaan ammattikorkeakouluhin


Sanni Väisänen


  Ammattikorkeakoulut kehittävät osaamistaan. Ammattikorkeakoulujen kehittämisessä eettinen toimintakulttuuri tekee tuloaan. Ammattikorkeakouluetiikka on OPM:n tuore julkaisu, jonka tarkoitus on lisätä keskustelua ammattikorkeakoulutukseen liittyvistä eettisistä haasteista ja kysymyksistä. Ammattikorkeakoulujen yhteiset pyrkimykset opettajuuden kehittämisestä vahvistavat yhteisöllisyyttä. Näissä prosesseissa ammattikorkeakoulujen arvoperusta kehittyy sen myötä, että henkilökunta kokee arvot todellisiksi ja omiksi, ei valmiina annetuksi taustafilosofiaksi. Eettisen ja arvo-osaamisen kehittäminen ammattikorkeakouluissa tarkoittaa keskustelukulttuurin muutosta avoimemmaksi ja vapaammaksi. Sama ilmiö koskee koko koulutusjärjestelmäämme.

  Olen opettanut hoitotyön etiikkaa lähes koko pitkän työurani ajan. Olen kokenut, että olen etiikan opetustyössäni aika yksin. Olen halunnut tehdä hoitotyön etiikan opetukseni näkyväksi. Olen kirjoittanut Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan keväällä 2004 Hoitotyön etiikkaa oppimaan- julkaisun sekä työstänyt etiikan opintojen tueksi myös verkko-opetusmateriaalia. Olen huomannut myös, että valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE on kiinnittänyt huomiota etiikan opetuksen kehittämistarpeeseen.

  Ihmisarvo ja –oikeudet ovat humanistisen etiikan perusta. Näitä universaaleja arvolähtökohtia toteutetaan Suomen ihmisoikeuspolitiikassa ja sen johdosta kansallisella tasolla perusoikeusuudistuksen ja sitä tukevien erillislakien avulla.

  Eettinen ja arvo-osaaminen on määritelty yhdeksi yhdeksästä terveysalan ammattikorkeakoulusta valmistuvan ydinosaamisalueesta. Ihmisarvo ja –oikeudet ovat osaamisvaatimuksissa keskeinen tavoite- ja sisältöalue. Terveysalan yhteinen osaaminen perustuu arvoihin, etiikkaan, jatkuvasti uusiutuvaan ja laaja-alaiseen, monitieteelliseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Hoitotyön etiikan opiskelulle tulee perusta, merkitys ja syvyys filosofian ja etiikan peruskäsitteistä, arvopohjasta ja ihmiskäsityksestä, ammattieettisistä ohjeista sekä ammatinharjoittajia velvoittavasta lainsäädännöstä.

  Eettinen kehitys liittyy yksilön kasvuun ja hänen koko elämäänsä. Hoitotyön koulutuksen tulee kehittää opiskelijan eettistä herkkyyttä siten, että opiskelija oppii perustelemaan toimintaansa ja päätöstensä seurausvaikutuksia, jotta hoitotaito kehittyy. Ammattietiikan opiskelun päämääränä on opiskelijan ajattelun taitojen kehittyminen siten, että opiskelija tunnistaa eettisiä ongelmatilanteita, voi osallistua eettiseen keskusteluun ja että hänen päätöksentekotaitonsa kehittyy.

  Reflektiivinen ammattikäytäntö edellyttää sairaanhoitajalta kykyä ajatella kriittisesti. Opiskelijan kriittisen ajattelun kehittyminen on ammattikorkeakouluja koskevassa kirjallisuudessa sekä opetussuunnitelmien perusteissa keskeistä. Useiden tutkijoiden mukaan sairaanhoitajan ja hoitotyön opiskelijoiden kriittisen ajattelun taidot ovat heikot eivätkä ne juuri kehity opiskeluaikana. Kriittisen ajattelun puutetta ilmenee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja opiskelijoiden päätöksenteossa. Hoitotyön koulutuksessa tulisikin kiinnittää huomiota ajattelun taitojen kehittymiseen, oppimisolosuhteisiin sekä ajattelun taitoja edistäviin opetusmenetelmiin. Hoitotyön etiikan opiskelun perusteet eivät yksin lisää kenenkään eettistä taitoa. Opiskelijan hoitotyöhön liittyvät omat kokemukset ja hoitotyön tietoperustan omaksuminen edistävät ajattelun taitojen kehittymistä. Opetussuunnitelmissa on etiikan perusteiden lisäksi mahdollista pitää eettisiä kysymyksiä tavoitteellisesti esillä perus- ja ammattiopinnoissa, käytännön harjoittelussa (50 ov), vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa ja opiskelijan opinnäytetyöprosessissa. Tämä on yhteistyöhaaste opettajuuden ja opetussuunnitelmien kehittämisessä.

  Kriittinen ajattelu hoitotyön toiminnassa edistää potilaan hyvän hoidon toteutumista, sillä kriittisyys edistää oman työn perusteiden pohtimista sekä ongelmanratkaisu- ja arviointitaitoja. Ammattisivistys ilmenee siinä, miten ja mihin tarkoitukseen terveydenhuollon ammattihenkilö käyttää osaamistaan.

  Eettisesti kestävän toiminnan merkitys kasvaa terveydenhuollossa. Kasvatus ja opetus on tukitoimi yksilön eettiselle kehitykselle. Valtakunnallinen eettinen neuvottelukunta on kiinnittänyt huomiota etiikan opetuksen kehittämistarpeeseen. Sekä opiskelijat että alan opettajat tarvitsevat koottua eettistä tietoa oman kasvunsa työvälineeksi. Hoitotyön etiikkaa oppimaan -julkaisussa on kooste valtakunnallisen eettisen neuvottelukunnan (ETENE) julkaisuista, etiikan tutkimuksista ja kirjallisuudesta, lainsäädännöstä sekä ajankohtaisista artikkeleista.  Väisänen, Sanni (2004) Hoitotyön etiikkaa oppimaan.
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja C1. Oppimateriaaleja 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

  Julkaisun myynti:
  Osoite: Ketunpolku 4 87230 Kajaani
  ja verkossa:
  http://www.kajak.fi/yritys/ypalvelu/julkaisu.htm
  Hinta 15 e


  Sanni Väisänen, THM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, 30.11.2004