Kever 2/2005, ISSN 1796-8283Pääkirjoitus
Pääkirjoitus


    Ammattikorkeakouluopiskelijan hyvinvoinnin varmistaminen on muodostunut Keverin Opiskelijan ohjaus –teemaryhmän kiinnostuksen kohteeksi. Syksyn 2004 ja kevään 2005 aikana teemaryhmä on kokoontunut kuulemaan erilaisia asiantuntijoita, tutkijoita ja rohkeita kokeilijoita, ammattikorkeakoulujen toiminnasta opiskelijan hyvinvoinnin varmistamisessa. Ammattiin kasvun ja kehittymisen ohjaus, opinto-ohjaus ja opiskelijan ohjaus erityisissä ongelmissa muodostavat opiskelijoiden terveydenhuollon kanssa kokonaisuuden, jolla opiskelijan hyvinvointia voidaan varmistaa. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa on meneillään opiskelijan hyvinvointia monipuolisesti tukevien palvelujen kokeiluja ja käynnistämisiä. Näitä kokeiluja rahoitetaan pääasiassa ammattikorkeakoulun ulkopuolisen rahoituksen turvin. Opintopsykologipalveluja, opintokuraattoripalveluja, opintopastoripalveluja ja opiskelijaterveydenhuoltopalveluja on kokeilussa ja toteutuksessa eri puolilla Suomea. Kokonaisvaltainen toiminta ammattikorkeakouluopiskelijan hyvinvoinnin varmistamiseksi edellyttäisi selkeää koordinaatiota eri toimijoilta ja suhteessa yhteiskunnan väestölleen tarjoamiin palveluihin. Sen pohjaksi tarvitaan kuitenkin arviointitutkimusta, jotta voidaan saada opiskelijoiden tarpeet, toimijoiden ammattitaito ja rahoitus kohtaamaan toisensa. Hyvinvoiva opiskelija edistyy opinnoissaan, mutta hyvinvoinnin varmistamiseen tähtäävät opiskelijan palvelut tulisi rakentaa toinen toisiaan täydentäviksi. Hyvinvoinnin varmistamista tukevia palvelujen suunnittelussa, kokeilussa ja käynnistämisessä on opiskelijoiden mukanaolo välttämätöntä. Opiskelijan ohjaus –teemaryhmä haluaa tällä teemanumerolla kiinnittää ammattikorkeakouluissa työskentelevien henkilöiden huomiota ohjauksen monimuotoisuuteen ja käynnistää keskustelua kehitteillä olevien opiskelijan hyvinvoinnin varmistamiseen tähtäävien palvelujen koordinoinnin tarpeesta.

    Opiskelijan ohjaus –teemanumeron artikkelit muodostavat kokonaisuuden, jossa Anne Rissanen kuvaa artikkelissaan ”Opiskelijan hyvinvointi on monien tekijöiden summa” laaja-alaisesti sitä, miten ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on monien eri tahojen aitoa yhdessätekemistä ja yhteisöllisyyteen oppimista. Anne Rissanen tarkastelee myös sosiaali- ja terveysministeriön asettaman ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä pohtineen työryhmän näkemyksiä. Päivi Vuorinen tarkastelee artikkelissaan ”Hakijoiden koulutustoiveiden toteutuminen korkeakoulutukseen sijoittumisessa” tuloksia tutkimuksesta, jossa seurattiin keväällä 2001 ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin hakeneiden hakuvaihetta ja myöhempiä koulutuspolkuja. Opintojen etenemistä, keskeyttämistä ja viivästymistä ajatellen on ilmeisen tärkeää, että koulutuspaikka vastaa hakijan omia tavoitteita. Mervi Lätti kuvaa artikkelissaan ”Haasteena aikuisten ohjaus ennen opintojen aloittamista”, miten Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tunnistetaan aikuisten ohjaustarpeita ja minkälaisia haasteita ohjaustarpeet asettavat tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden järjestämiselle. Kokemukset osoittavat, että aikuisten ohjaustarpeet ja –prosessit vaihtelevat hyvin paljon. Marika Nordlund pohtii artikkelissaan ”Erilainen opiskelija ammattikorkeakoulussa” toimintaympäristön esteettömyyttä ja jokaisen ihmisen mahdollisuutta omalla toiminnallaan edistää yhdenvertaisuutta opiskeluyhteisössä. Elina Ora-Hyytiäinen esittelee artikkelissaan ammattikorkeakouluopiskelijan vaiheittaista kasvua ja kehittymistä sairaanhoitajaksi selittävää teoriaansa. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen ovat opiskelijan vaiheittain rakentamaa identiteettiä sairaanhoitajana. Jussi Halttunen esittää artikkelissaan ”Voiko kasvuyrittäjyyteen valmentaa” muutosta ammattikorkeakouluopettajien asenteisiin yrittäjämyönteiseen suuntaan, jotta opetusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön asettamat linjaukset hyvinvointiyhteiskunnan palvelutason säilyttämisestä voitaisiin toteuttaa.

    Opiskelijan ohjaus –teemaryhmä kiittää kirjoittajia yhteistyöstä teemanumeron aikaansaamisessa ja toivoo lukijoilta vilkasta keskustelua ammattikorkeakouluopiskelijan hyvinvoinnin varmistamisesta.


    Elina Ora-Hyytiäinen
    Tia Isokorpi