Kever 3/2005, ISSN 1796-8283Kolumnit
Opinnäytteet ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa


Osmo Lampinen


  Ammattikorkeakoulujen uudet jatkotutkinnot voivat avata uusia näkymiä opinnäytteiden kehittämiselle. Jatkotututkinto-opiskelijat ovat työelämässä toimivia asiantuntijoita, jotka haluavat täydentää osaamistaan uudella tutkinnolla . Luontevaa on, että heidän opiskelunsa lähtökohtana olisi jo hankittu osaaminen, jota pyrittäisiin laajentamaan ja täydentämään.

  Kaikkiin toisen syklin tutkintoihin kuuluu laajahkon opinnäytteen tekeminen. Voidaan kysyä, eroavatko ammattikorkeakoulujen toisen syklin opinnäytteet olennaisella tavalla yliopistojen vastaavista tutkimuksista. Amerikkalaisen Erns Boyerin mukaan akateeminen oppineisuus (scholarship) liitetään tavallisesti kykyyn tehdä uusia tieteellisiä löytöjä (scholarship of discovery). Boyerin mukaan tämä on vain yksi ulottuvuus akateemisesta kompetenssista. Yhtä tärkeää on kyetä liittämään yhteen olemassaolevaa tietoa (scholarship of integration) sekä kyky työskennellä monitieteisten ongelmien parissa. Boyer nostaa tärkeäksi ominaisuudeksi myös kyvyn soveltaa tietoa käytännön tilanteisiin (scholarship of application). Akateemisessa yhteisössä on Boyerin mukaan myös ensijaista kyetä jakamaan tietoa opiskelijoille.

  Boyer laajentaa korkeakoulututkimuksen näköalaa. Hänen jaottelunsa saattaisivat tarjota hyvän perustan ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoon liittyvien opinnäytteiden kehittämiselle. Tutkimus voi olla muutakin kuin intohimoista uuden tiedon etsintää. Yhtä lailla se voi keskittyä olemassaolevan tiedon yhdistelemiseen ja sen soveltamiseen tärkeinä pidettyihin käytännön ongelmiin. Puhdas akateeminen tutkimus johtaa helposti spesialisoitumiseen ja trivialisuuteen, mikä ei voine olla uuden tutkinnon tarkoitus.

  Ammattikorkeakoulujen vastuulla on eräs tutkimusalue, jolla yliopistot ovat sivustakasojia. Ammattikorkeakouluissa on tutkittava ammatillisia käytäntöjä, osaavien ammattilaisten toimintaa, ja ammattilaiseksi kasvua. Tällainen tutkimus luo pohjaa ammattikorkeakoulujen opetukselle, jossa tärkein tähtäyspiste on taitavien ammattilaisten kasvattaminen

  Opiskelu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten on pohjimmiltaan kypsymistä ja osaamisen syventämistä. Opinnäytteellä on tässä tärkeä osansa. Sen kautta opiskelija kasvattaa omaa tietoaan. Oma tieto on ainoaa tietoa, jonka varassa ammattilainen voi täysipainoisesti toimia. Se on ainoaa tietoa, joka yhdistää kokemuksen ja intuition. Se on ainoaa tietoa, johon voidaan eettisesti sitoutua.


  Osmo Lampinen, opetusneuvos, Opetusminiesteriö