Kever 4/2005, ISSN 1796-8283Artikkelit
Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorikunnan profiilista


Tapio Varmola


  Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat uuden korkeakoulumuodon yksi symboli, joiden taustasta ja asemasta on tehty vähän tutkimusta. Ammattikorkeakouluja koskeva tutkimus on viime vuosina kehittynyt paljon ja muun muassa ammattikorkeakoulujen opettajuutta on tutkittu monissa eri väitöskirjatutkimuksissa.

  Tarkoitukseni on seuraavassa valottaa hyvin yleisluonteisesti tätä teemaa. Esittämäni yhteenveto on varsin luonnosmainen. Se perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn toimistosta saatuihin tietoihin. Niiden mukaan Suomessa on kokeiluvaihe huomioon ottaen toiminut 70 henkilöä ammattikorkeakoulujen rehtoreina.


  1. Rehtorien asema ammattikorkeakoulu-uudistuksen eri vaiheissa

  Ammattikorkeakoulujen toiminta alkoi Suomessa kokeilujen kautta. Kokeilulaki oli eri oppilaitosmuotojen yhteistoimintaa kannustava puitelaki. Kokeilujen koordinaatiota johtamaan nimitettiin johtavat rehtorit, joiden nimike olisi siis komea ja hyvin aikakauden – siis 1990-luvun alun aikaa – kuvaava. Nimike oli myös tietysti looginen, koska kokeilut olivat tavallisesti useiden oppilaitosten yhteistoimintakokeiluja, ja kokeilussa mukana olevilla oppilaitoksilla, eri alojen ammatillisilla oppilaitoksilla, oli oppilaitoksissa omat rehtorit. Tällaisessakin rakenteessa saatiin paljon aikaan, opittiin muun muassa ymmärtämään eri alojen toimintakulttuureja.

  Ammattikorkeakoulujen toiminnan ensimmäisissä kansainvälisissä arvioinneissa kiinnitettiin huomiota kokeilun organisatorisiin heikkouksiin. Seinäjoen ja Vantaan ammattikorkeakoulujen kokeiluista julkaistiin tammikuussa 1994 arviointi, johon osallistuivat mm. professorit Rolf Dalheimer Saksasta ja John Pratt Iso-Britanniasta. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kokeiluvaiheen puolittaisuuteen: ammattikorkeakouluilta odotettiin toimintaa täytenä ammattikorkeakouluna, mutta sen johdolla ei ollut siihen tarvittavia toimintaedellytyksiä. Raportissa käytettiin myös kielikuvaa paroni von Munchausenista: ilmaisulla tarkoitettiin sitä, että ammattikorkeakoulujen odotettiin nostavan itse itseään tukasta, kuten von Munchausen sadussa tekee. Arviointiraportissa lähetettiin siis terveisiä paitsi ao. ammattikorkeakouluille niin yhtä lailla ja ehkä enemmänkin opetusministeriölle ja maan hallitukselle.

  Ammattikorkeakoulujen rehtorien asemaa koskeva keskustelu on saanut virikkeitä myös yleisemmästä korkeakoulujen johtamista koskevasta debatista. Suomessa on ainakin 1980-luvun lopulta lähtien esitetty vaatimuksia yliopistojen ammattimaisesta johtamisesta.

  Ammattimaiseen johtamisen linjaa ovat taustoittaneet Suomen sisällä valtiovarainministeriö ja kansainväliset asiantuntijatahot, mm. OECD. Sen vuonna 1995 toteuttama Suomen korkeakoulupolitiikan maatutkinta nosti esille yliopistojen johtamiseen kohdistuvat vaatimukset.

  90-luvun alku oli Suomessa myös taloudellisen laman aikaa. Se oli otollista aikaa uusien julkishallinnon johtamisajattelutapojen läpiviennille. New Public Management -koulukunnan eri linjauksia siirrettiin valtionhallintoon ja kunnallishallintoon nopeaan tahtiin. Toiminnan johdolta odotettiin tehokkuutta ja tulosvastuullisuutta myös yliopistoissa ja korkeakouluissa.

  Tällaisessa tilassa muotoiltiin ammattikorkeakoulujen vakinaistamiseen tähtäävä lainsäädäntö. Lainsäädännön valmistelussa olivat rinnakkain instituutiomalli ja niin sanottu tutkinnonantomalli (Mäenpää, 2002). Varsinainen laki oli eräänlainen kompromissi näiden linjausten välillä. Lain mukaan ammattikorkeakoulun yleistä hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori sekä tarvittaessa valtuuskunta.

  Rehtorin kelpoisuusvaatimuksista säädettiin asetuksessa, jossa kelpoisuusvaatimuksena oli tieteellinen jatkokoulutus, perehtyneisyys ammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollinen kokemus. Rehtoriksi voitiin nimetä myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, jos hänet katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään (A 256/95) : tämä vastaa muodollisesti tuolloisten eri alojen ammatillisten oppilaitosten rehtorien tasoa.

  Tätä artikkelia kirjoittaessani ei ole ollut mahdollisuutta palata lakiesityksen käsittelyn yksityiskohtiin, mutta ymmärtääkseni rehtorin asemaa koskeva kysymys ei ollut kovin merkittävä. Ammattikorkeakoululain käsittelyn kuvauksista – muun muassa Heikki Mäenpään (2002) ja Osmo Lampisen (1995) kirjoituksista – en ole löytänyt kirjauksia siitä, että rehtorin asemaa olisi kovin kriittisesti pohdittu lain eduskuntakuntakäsittelyn aikana.

  Rehtoreiden aseman kannalta merkityksellistä on se, että samassa lainsäädännössä ammattikorkeakoulujen ylläpitovastuu tuli kunnille, kuntayhtymille, yksityisille osakeyhtiöille ja säätiöille. Ammattikorkeakoulujen rehtorit siis valitsee ja nimittää ylläpitäjä, ei korkeakouluyhteisö niin kuin yliopistoissa. Kansainvälisessä korkeakouluajattelussa tämä vastaa jollain lailla angloamerikkalaista järjestelmää, jossa yliopiston tai korkeakoulun ylimmän toimivan johdon valitsee ulkopuolinen elin: ”board of trustees” tai ”board of governors”.

  Uusi ammattikorkeakoululainsäädäntö valmisteltiin vuonna 2002 ja se annettiin vuonna 2003. Ammattikorkeakouluille määriteltiin aikaisempaa selvemmin autonominen asema. Autonomian asteesta kiisteltiin ja keskusteltiin valmistelussa ja lain eduskuntakäsittelyssä paljon. Lain valmisteluryhmässä rehtorin asemasta ei käyty keskustelua: sen sijaan paljon keskusteltiin ammattikorkeakoulujen tehtävämäärittelystä, uuden ”sisäisen” hallituksen kokoonpanosta ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksesta.

  Lakiesityksen käsittelyssä rehtorin asemaan tuli kuitenkin pieniä kommentteja. Kuntakentässä oli tahoja joiden mielestä ammattikorkeakoulun hallitusta tulisi johtaa ylläpitäjän edustaja, ei rehtori. Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestö SAMOK taas esitti, että rehtorin valinta tulisi siirtää korkeakouluyhteisölle yliopistomallin mukaisesti.


  2. Ammattikorkeakoulujen rehtorien profiilitietoja

  Millaisia rehtoreita ammattikorkeakouluissa on ja on ollut? Suomessa on ollut kokeiluvaihe huomioon ottaen 70 rehtoria, osa kuitenkin vain kokeiluvaiheessa siirtymävaiheen rehtoreina.

  Rehtorikuntaa on muodostunut kahdessa vaiheessa. Osa rehtoreista on tullut tehtäviinsä kokeiluvaiheen aikana tai vakinaistumisvaiheen alkupuolella. Tuon ajan rekrytoinneissa pääväylä oli siirtyminen jonkin ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävistä ammattikorkeakoulun rehtoriksi.

  Rehtorien rekrytoitumisväylästä voidaan tehdä seuraava kuvaus  Taulukko 1. Ammattikorkeakoulujen rehtorien rekrytoitumisväylä (lkm)


  - ammatilliset oppilaitokset (edeltävät oppilaitokset) 29
  - yliopistot 12
  - työ- ja elinkeinoelämä 15
  - maan opetushallinto 6
  - muu 8  Ammatillisten oppilaitosten piiristä tulleiden rehtorien määrä on suurin. Merkittäviä väyliä ovat myös yliopistosektori sekä työ- ja elinkeinoelämä. Näiden kolmen tahon perinne näkyy ja vaikuttaa ammattikorkeakoulujen kehittämisessä tänäkin päivänä.

  Kun valtavirta rehtoreiksi on kulkenut eri alojen oppilaitosten kautta, on ollut ymmärrettävää, että uudistuksen alkuvaiheessa merkittävä osa on tullut entisten teknillisten oppilaitosten johtotehtävistä. Maan koko ammattikorkeakoulujen rehtorikunnasta joka toisella on vankka teknistieteellinen tai luonnontieteellinen koulutus.

  Rehtoreiden muodollisen pätevyyden osalta on tapahtunut kehitystä, jossa yhä useammalla rehtorilla on tieteellinen jatkokoulutus. Nykyisessä rehtorikunnassa noin 2/3 on suorittanut tohtorin tutkinnon. Koko aineistossa rehtoreita, joiden tutkintotaso on ylempi korkeakoulututkinto, on noin kolmannes.

  Seuraavassa taulukossa kuvataan rehtorien tutkintotasoa ja sen pääaineen mukaista suuntautumista


  Taulukko 2. Ammattikorkeakoulujen rehtorien tutkintotaso ja tutkinnon pääaineen mukainen suuntautuminen (lkm)


  - tieteellinen jatkokoulutus, pääaine tekniset tieteet tai luonnontieteet 28
  - tieteellinen jatkokoulutus, pääaine muu kuin luonnontieteet 20
  - ylempi korkeakoulututkinto, DI-koulutus 11
  - ylempi korkeakoulututkinto, pääaine muu kuin tekniset tieteet 11  Ammattikorkeakoulujen suuria koulutusaloja ovat tekniikan ala, liiketalouden ala ja sosiaali- ja terveysala. Näistä aloista rehtorikunnassa on paljon teknillisen tai luonnontieteellisen peruskoulutuksen saaneita henkilöitä. Profiiliero on merkittävä suhteessa yliopistoihin.

  Naisrehtoreita on nykyisin viisi, kokeiluvaihe huomioon ottaen yhdeksän. Tämä vastannee suunnilleen yliopistojen tilaa. Se ei kuitenkaan vastaa ammattikorkeakoulujen sisäistä rakennetta, jossa yli puolet opiskelijoista ja henkilökunnasta on naisia. Tämän osuuden on helppo arvioida – ja toivoa – kasvavan.

  Kun luonnostelin tämän artikkelin ensimmäistä versiota, tapasin junamatkalla erään tutun Tampereen yliopiston professorin, joka on seurannut ammattikorkeakouluja varsin tiiviisti. Hän sanoi: ”eikö ne ole aika tuulisia paikkoja”. Tähän kysymykseen aineisto ei anna vastausta. Vakanssien pysyvyys on lisääntynyt ja jos vaihtuvuutta ilmenee, niin se näyttää tapahtuvan varsin pian rehtoriksi valinnan jälkeen. Korkeakouluyhteisön vaaleissa rehtorin ei tarvitse suosiotaan mittauttaa, mutta kokonaan erillään korkeakouluyhteisöstä rehtori ei tietenkään voi olla. Ylläpitäjäyhteisön avainhenkilöiden luottamus on oltava: ammattikorkeakouluissa jotka ovat kunnallisia, osakeyhtiömuotoisia ja säätiömuotoisia, tämä on myös yksilöllinen selviytymistarina.


  3. Rehtorin eri rooleista

  Ammattikorkeakoulun rehtorin rooli eroaa oppilaitoksen rehtorin roolista siinä, että se on monialaisen konsernin johtamista ja yliopistojen rehtorin roolista siinä, että hänellä on ylläpitäjältä mandaattinsa saavana parempi mahdollisuus toimia korkeakoulunsa aitona toimitusjohtajana.

  Ammattikorkeakoulun rehtoriin kohdistuu monia vaatimuksia. Hänen pitää olla korkeakoulun strategisen linjan vetäjä. Tämä edellyttää nykyisen lainsäädännön mukaisesti niin opetuksellisen kuin tutkimus- ja kehitystoiminnan suurten linjojen hahmottamista sekä näiden tehtävien edellyttämien johtamisjärjestelmien luomista operationaalisella tasolla.. Toiminta sidosryhmien kanssa – jossa opetus ja t&k-toiminta muuntuu ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtäväksi – on jokaisen rehtorin arkipäivää. Toimintaympäristöt ovat tässä suhteessa erilaisia pääkaupunkiseudulla, muilla yliopistopaikkakunnilla ja paikkakunnilla, jossa ei ole yliopistoa.

  Rehtorin tulisi tuntea myös toiminnan talouden perusteet ja pyrkiä suuntaamaan toimintaa tehokkaasti, kuitenkin henkilöstöä kannustaen. Henkilöstöpolitiikan haasteet ovat merkittävät monialaisissa asiantuntijayhteisöissä, joita ammattikorkeakoulut ovat.

  Rehtorilla tulisi olla elävää yhteyttä myös opiskelijoiden maailmaan: heitä vartenhan korkeakoulut ovat olemassa. Hyvin toimivat opiskelijakunnat ovat yksi linkki opiskelijoiden elämään.

  Ammattikorkeakoulun ohjaus tapahtuu opetusministeriön toimesta. Ylläpitäjät osallistuvat siihen tavoiteneuvottelujen kautta. Maan opetushallinnolle ammattikorkeakoulun rehtori on oman korkeakoulunsa kuva ja samalla linkki ministeriön poliittiseen ja hallinnolliseen johtoon.

  Rehtorien aktiviteetti vaihtelee kansainvälisten asioiden hoitamisessa. Niiden merkitys ei ole vähenemässä, koska ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen vaatimukset pikemminkin kasvavat kuin vähenevät. Kansainvälisistä yhteyksistä rehtori saa varmemmin virikkeitä ja ideoita toimintaansa kuin vain kansallista keskustelua seuraamalla.

  Ammattikorkeakoulujen rehtoria voi urheilutermein kuvata eräänlaiseksi kymmenottelijaksi. Moniotteluissa tarvitaan kaikissa lajeissa hyvää suoritustasoa ja suoritusvarmuutta, mutta yksittäisissä lajeissa ei tarvita loistokkaita suorituksia.

  Ammattikorkeakoulujen rehtoriksi on tultu – ja voidaan tulla - monia eri väyliä pitkin. Rehtoriksi tuskin ajaudutaan, vaan ainakin jonkinlaista hakua tai pyrkyä tulee näihin tehtäviin olla. Systemaattista johtamiskoulutusta ei kyllä ole ja se saattaa olla lähiajan haaste, johon niin opetusministeriö kuin ylläpitäjätkin voisivat yhdessä panostaa.


  Tapio Varmola,