Kever 1/2006, ISSN 1796-8283Kirjat
Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä


Liisa Marttila


  Ammattikorkeakoulun uudet tehtävät ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset edellyttävät korkeakouluilta entistä enemmän vuorovaikutteisuutta ja osallisuutta alueensa innovaatioympäristön kehittämiseen. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa toteutettiin vuosina 2001–2004 Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä -hanke. *) Tutkimuksessa ammattikorkeakoulun roolia tarkasteltiin erityisesti ammattikorkeakoulujen T&K -tehtävän, sen sisäisen organisoinnin sekä alueellisen verkottumisen näkökulmista. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja sen verkottumisen muotoja analysoitiin viidellä tutkimus- ja koulutusinfrastruktuuriltaan erilaisella alueella ja neljällä erityyppisellä tekniikan toimialalla. Tutkimuskokonaisuutta rahoitti opetusministeriö.

  Tutkimuksen näkökulma vaihteli vuosittain ja kustakin vaiheesta julkaistiin sen päätutkimustuloksia kuvaava raportti. Ohessa on lyhyt esittely raporttien sisällöistä.

  Ammattikorkeakoulu innovaatiojärjestelmässä -raportissa (2001) hahmoteltiin hankekokonaisuuden käsitteellistä viitekehystä sekä avattiin innovaatiojärjestelmän käsitettä ja otettiin kantaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevaan keskusteluun. Raportissa myös analysoitiin ammattikorkeakoulujen kiinnittymistä alueensa innovaatioympäristöön.

  Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä -raportissa (2002) pyrittiin luomaan yleiskatsausta ammattikorkeakoulujen T&K -toimintaan eri osallistujaryhmien näkökulmasta. Tutkimuskohteena olivat T&K -toiminnan luonne, toimintatavat ja sen tuomat haasteet ammattikorkeakoulun sisäisen organisoitumisen ja opiskelukäytäntöjen kannalta. Tutkimuksessa havaittiin, että koulutusyksiköissä T&K on erityisesti johdon ja erillisen projektihenkilöstön vastuulla ja opiskelijat ovat toiminnassa mukana pääosin opinnäytteiden kautta. T&K -toiminnan visio ja strategia on yleensä ammattikorkeakoulujen johtotasolla selkein – haasteena ovatkin strategioiden jalkauttamisen ja henkilöstön sitouttamisen kysymykset. T&K -toiminta on tärkeää henkilöstölle ja opiskelijoille erityisesti asiantuntemuksen kehittämisen ja ylläpidon sekä uusien kontaktien ja yhteistyösuhteiden syntymisen kannalta.

  Ammattikorkeakoulujen ja yritysten T&K -yhteistyö -raportissa (2004) tarkasteltiin yritysnäkökulmasta ammattikorkeakoulujen ja yritysten tutkimus- ja kehittämisyhteistyön muotoja, haasteita ja tulevaisuutta sekä ammattikorkeakoulujen roolia yritysten innovaatioympäristössä. Keskeisin tutkimustuloksemme oli se, että ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli yritysten innovaatiotoiminnan välittäjänä ja mahdollistajana, erityisesti sen perus-, täydennys- ja lisäkoulutuksella tuottaman osaamisen kautta. Osaava työvoima on yrityksille elinehto, joten juuri osaamisen välittämiseen liittyvät yhteistyömuodot (mm. opinnäytteet, täydennyskoulutus ja pienet kehittämisprojektit) ovat yhteistyömuotoina yleisiä, mutta T&K -hankkeiden määrä lisääntynee tulevaisuudessa. Erityisesti prosessi-innovaatioiden kehittämisessä ammattikorkeakoulu nähtiin kiinnostavana kumppanina. Ammattikorkeakoulun ja yritysosapuolten keskinäinen tuntemus ja luottamus ovat tärkeitä T&K -toiminnan vakiinnuttamisen ja yhteistyön monipuolistamisen kannalta.

  Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa -raportissa ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan organisoitumista pohdittiin T&K -toimintaa strategiatasolla sekä käytännön työssä suunnittelevien ja tukevien ammattikorkeakoulujen sisäisten yksiköiden näkökulmasta. T&K -toiminnan organisointi ammattikorkeakouluissa on edelleen rajussa muutostilanteessa ja keskustelua käydään toiminnan hajauttamisesta ja toisaalta tiettyjen toimintojen keskittämisestä. Haastattelujen perusteella ei ollut löydettävissä yleistä ja yhtenäistä kuvaa edes siitä, mitä kussakin organisaatiossa T&K -toiminnalla tarkoitetaan. Organisaationäkökulmasta katsottuna vaikuttaa siltä, että varsinainen T&K -toiminta tullaan hajauttamaan entistä selvemmin koulutusaloille, mutta sopimus- ja raha-asiat sekä projektien seuranta tullaan hoitamaan keskitetysti. Lisääntynyt T&K -toiminta vaatii paitsi henkilöstön työnkuvamuutoksia myös toimivia tiedonkeruun ja -varastoinnin sekä välittämisen prosesseja ammattikorkeakoulujen sisällä ja ammattikorkeakoulusta ulospäin.

  *****

  T&K -toiminnan suurimmat haasteet näyttävät vuosien 2001–2004 tutkimushankkeiden perusteella olevan tutkimus- ja opetustehtävän integroimisessa sekä T&K -toiminnan resursoinnissa. Tähän liittyvät myös ammattikorkeakoulujen sisäisten toimintaprosessien kehittäminen (keinoina matriisiorganisaatiot, uudet toimenkuvat jne.) sekä suurempien hankekokonaisuuksien rakentaminen monialaisia projekteja integroimaan. Ammattikorkeakouluissa pyritään tukemaan verkostoitumista ympäröivään työelämään sekä vahvistamaan valittuja osaamisen painopistealoja ja osaamiskeskittymiä, jolloin myös alueellisen vaikuttamisen muodot tulevat näkyvämmiksi. Yritysmaailman ja ammattikorkeakoulukentän välinen vuoropuhelu on lähtenyt hyvin käyntiin, joten tulevina vuosina yrityksissä varmasti opitaan käyttämään ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia yhä enenevissä määrin.

  *) Tutkimushanketta vuosina 2001–2004 toteuttivat Työelämän tutkimuskeskuksessa tutkijat: Mika Kautonen, Riitta Kuusinen, Anu Lyytinen, Liisa Marttila, Heidi Niemonen, Pasi Tulkki ja Kaarina von Bell.

  Julkaisut:

  Tulkki, P. & Lyytinen, A. (2001) Ammattikorkeakoulu innovaatiojärjestelmässä. Osa 1. Alueelliset innovaatioverkostot. Väliraportti. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja 65/2001. Tampereen yliopistopaino. 85 s.

  Lyytinen, A., Kuusinen, R. & Niemonen, H. (2003) Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti II. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja 66/2003. Tampereen yliopistopaino. 133 s.

  Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & von Bell, K. (2004) Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja 69/2004, Tampereen yliopistopaino. 146 s. (Loppuunmyyty)

  Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. von Bell, K. (2005) Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti IV. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja 74/2005, Tampereen yliopistopaino. 45 s.

  Vuosien 2001, 2003 ja 2005 raportit tilattavissa Virtuaalinen kirjakauppa Granumin kautta: http://granum.uta.fi/granum/

  Hankkeen raportit ovat luettavissa Työraportteja -osiossa osoitteessa: http://www.uta.fi/laitokset/tyoelama/xjulkaisut.html


  Liisa Marttila, Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto