Kever 3/2006, ISSN 1796-8283Referee-artikkelit
Ammattikorkeakoulun T&K ja projektitoiminta – liiketoiminnallisia intressejä?


Kari Salo
Minna Söderqvist
Timo ToikkoTiivistelmä

Ammattikorkeakoululain (351 / 2003) myötä tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K) sekä aluekehittäminen ja vaikuttaminen (AK) ovat nousseet keskeisiksi tehtäviksi korkeakoulutuksen (KK) rinnalle, mikä edellyttää yhdessä toimintaympäristöissä tapahtuvien muutosten ja kiristyvän kilpailun kanssa ammattikorkeakouluilta niiden liiketoiminnallisten toimintatapojen uudelleenmäärittelyjä. Tiivis työelämäyhteys sekä teorian ja käytännön yhdistyminen korkeakoulutuksessa ovat ammattikorkeakoulupuhunnan mantroja ja osa brändiä, joita on toisteltu niin yhteiskunnallisen kuin alueellisen vaikuttavuuden takeena. Ammattikorkeakoulun johtajat ja opettajat ovat yhteiskunnan harmonian takuumiehen roolista siirtymässä liiketoiminnallisesti arvioitavissa ja mitattavissa oleviksi menestyjiksi. Mikä riittää ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden takeeksi?

Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulun projekti- ja T&K - toiminnan nykyisiä ilmenemismuotoja ja ongelmallisia rajapintoja toiminnan kehittämisen lähtökohdiksi. Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen tehtävänannon ja sen projekti- ja T&K - toiminnan nykyisten kuvausten kautta artikkelissa tarkastellaan opettajien ja opiskelijoiden asemaa ja mahdollisuuksia toteuttaa tehtäviään. Lisäksi artikkelissa tuodaan esiin erilaisia mahdollisuuksia kehittää liiketoiminnallisuutta ammattikorkeakoulujen tehtävien mukaisesti toimintatapoja kehittämällä. Artikkelissa korostuu ammattikorkeakoulun henkilöstön näkökulma.


Avainkäsitteet: Ammattikorkeakoulu, T&K, liiketoiminta, projekti


Ammattikorkeakoulut innovaatiojärjestelmän osana

Innovaatiojärjestelmät ovat osa tietoyhteiskunnan verkostoja samoin kuin ammattikorkeakoulut ovat osa kansallista innovaatiojärjestelmää. Vaikka ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä toimivat osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt, niin niiden toimintatavat liiketoimintojen osalta ovat valtionhallinnon ja lain määritysten mukaisesti hyvin julkishallinnollisia luonteeltaan. Valtioneuvoston kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen erityisenä vastuualueena on pienen ja keskisuuren yritystoiminnan tukeminen ja yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen kehittäminen (Koulutus ja tutkimus 2003 – 2008, 2004, 45). Samalla tavoin EU orientoituu projektitoimintaan investointeina, joista tulee muodostua katetta. Osa saatavilla olevasta hankerahoituksesta suuntautuu onneksi ammattikorkeakoulujen tehtävien mukaisesti osaamisen kehittämiseen sekä työelämän ja aluekehityksen tukemiseen huomioiden alueen elinkeinorakenne, kuten lakikin (351 / 2003) vaatii.

Suomen T&K –toimialalla toimii 20 yliopistoa ja 31 ammattikorkeakoulua sekä 20 sektoritutkimuslaitosta. Vuoden 2004 Suomen ja ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan tunnuslukuja on tiivistetty alla olevaan luetteloon (ks. Sirén 2006). Ammattikorkeakoulujen T&K -menot vuonna 2004 olivat noin 90 miljoonaa euroa jakaantuen budjettimuotoiseen (25 %) ja ulkopuoliseen rahoitukseen (75 %). Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan ulkopuolinen rahoitus oli pääosin peräisin Euroopan yhteisöltä ja opetusministeriöltä, joten sen ulkopuolisuus on vain osittain perusteltavissa.


 • T&K –toiminta työllisti yhteensä 76 700 henkeä.
 • Tutkimusmenot olivat 5 253 miljoonaa euroa, josta yksityisen sektorin osuus 70 %.
 • T&K -menojen BKT-osuus oli 3,51 % (julkisen rahoituksen osuus 1,02 %).
 • Suomen osuus oli OECD-maiden tutkimusmenoista 0,7 % ja julkaisuista 1 %.
 • Ammattikorkeakoulujen 89,8 miljoonan euron T&K –menot olivat 1,7 % Suomen kaikista T&K -menoista.
 • Ammattikorkeakoulut muodostivat 8,6 % korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan kokonaismeno-osuudesta
 • Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan kokonaismenojen vuotuinen kasvu on ollut korkeakoulusektorin nopeinta (32,9 %)
 • Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan kokonaismenoista ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 74,9 % (korkeakoulusektori yhteensä 56,3 %) (ks. Sirén 2006).Taulukko 1. Ammattikorkeakoulujen ulkopuolisen T&K -toiminnan rahoituksen jakautuminen rahoittajittain. (Sirén 2006).


EU-rahoitus 32 % Tekes 8 %
Opetusministeriö 24 % Muu ulkomainen rahoitus 2 %
Muu julkinen rahoitus 13 % Kotimaiset rahastot 1 %
Muut ministeriöt yhteensä 11 % Akatemia 0,02 %
Kotimaiset yritykset 9 % Yhteensä 100,02 %Rikkinen (2002) on jakanut ammattikorkeakoulut kolmeen tyyppiin niiden itselleen määrittelemän toiminta-alueen mukaan: maakuntakeskuksen korkeakoulu (norsunluutorni), koko maakunnan korkeakoulu (yhteiseen hiileen puhaltaminen) ja korkeakoulu osana korkeakoulukeskittymää (pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa). Myös Tammilehto (1999) päätyi kolmikantaan analysoidessaan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyöaktiviteetteja: paikallisorientoituneet, paikallis- ja kansainvälisorientoituneet ja laajaympäristöiset. Vaihtelua esiintyy koulutusyksiköittäin ja monitasojärjestelmän (kansainvälisen tason, valtiotason, valtakunnanosatason, maakuntatason, paikallisen tason) erittelyjen mukaan. Toimintaympäristöjen erityispiirteitä hyödynnetään etenkin pyrittäessä oikeudenmukaisuuteen ja tehokkaaseen vaikuttavuuteen ammattikorkeakoulujen tehtäviä kehitettäessä. (ks. Katajamäki ym., 2002, 7; Rikkinen, 2002, 8-12).

Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnot on tiivistetty myös kolmeen eri näkökulmaan viimeaikaisissa tutkimuksissa (Lyytinen 2003; Marttila ym. 2004; Marttila ym. 2005). Ammattikorkeakoulujen tehtävät lähtökohtanaan eri näkökulmien tarpeisiin liittyy kohtaamattomuusongelmia, mutta myös fuusioitumiskehityksen mahdollisuuksia:

1) Työelämän ja eri organisaatioiden tutkimus- ja kehittämistarpeet

2) Hallinnoinnin, tilastollisen mitattavuuden ja arvioinnin tarpeet
3) Oppimisen sekä opetuksen ja sen organisoinnin tarpeet


Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutusten huippuyksiköt valittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2001. Yhteensä 24 statusta yrittäneestä ammattikorkeakoulusta neljä valittiin: Hämeen, Kemi-Tornion, Keski-Pohjanmaan ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Vuosille 2003 ja 2004 hakijoita oli 22 ja valinta osui taas neljään ammattikorkeakouluun: Hämeen, Laurean, Pohjois-Karjalan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluihin. Näiden viimeksi mainittujen aluekehitysvaikutusominaisuuksille oli yhteistä toimintaympäristön jäsentynyt analyysi ja siihen perustuva strategiatyö, aluekehitystyön arviointiprosessi ja -mittarit sekä näytöt toiminnasta tasapainoisesti koko ammattikorkeakoulun koulutustehtävän laajuudella, koulutuksessa ja T&K -toiminnassa. (ks. Huttula 2001; Impiö ym. 2003). Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen kehittäminen on tapahtunut suurelta osin arviointi-, laatu- ja strategiatyönä, joka kokonaisuudessaan on tunnistettavissa ohjelmalliseksi alueelliseksi kehittämiseksi (Sotarauta & Lakso 2000; Sotarauta & Kosonen 2004).


Tarkasteltaessa ammattikorkeakoulujen kehittämistä liiketoiminnalliseen suuntaan näkökulmana korostuvat organisaatioiden ja yksilöiden tasot sekä näiden toimintaympäristöt (Kolehmainen 2004, Sotarauta 2004). Etenkin opetustyötä tekevien osalta tämä oppimis- ja toimintaympäristö koetaan luonnollisesti arviointi-, laatu- ja strategiatyötä tärkeämpänä. Liiketoiminta on määriteltävissä ammattimaiseksi kaupalliseksi tai teolliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai ylläpitää omaa toimintaansa (Liiketoiminta 2005). Yritykset ovat kaupallista toimintaa ja tehtaat teollista toimintaa varten. Voittoa tavoittelematon liiketoiminta on organisoitunut tavallisesti julkishallinnon laitoksien ja yleishyödyllisten järjestöjen muodossa, kuten ammattikorkeakoulujen kohdalla.

Kotilan (2004) mukaan korkeakouluhallinnollista lähtökohtaa ja opistoperinnettään vasten ammattikorkeakoulut ovat tuottaneet tähän asti T&K –toimintaa työelämäprojekteina lähinnä opiskelijoiden tarpeisiin ilman projektiorganisaatioita (mestari-kisälli -perinne) tai koulutustehtävään integroidusti ja hankekohtaisesti (ammattikasvatusperinne) tai eriyttäen T&K –yksiköitä, -virkoja ja prosesseja (korkeakouluperinne). Työelämän rooli näissä eri tavoin taustoitetuissa projekteissa vaihtelee huomattavasti. Tähän asti T&K –toiminnan osalta ammattikorkeakouluopiskelijan tarpeet ovat opinnäytetyöaiheita ja palkallista harjoittelua. Jatkossa lähinnä opettajien näkökulmasta kehittämistyötä edellyttävät erilaiset hankkeistetut opetusmenetelmät.

Yksittäisille opettajille mestari-kisälli -perinteen jatkaminen projektimuotoisesti on eräs tapa tehdä T&K -työtä ammattikorkeakouluissa. Opetettavien ammatillisten aineiden ohella opiskelijoille opetetaan joissain määrin projektitoiminta- ja tutkimusmenetelmiä, joita nämä sitten muiden opintojen ohella soveltavat opinnäytetöitä tehdessään. Opettajien roolina on ottaa vastaan projektiehdotuksia opiskelijoilta ja työelämän edustajilta sekä saattaa näiden tahojen tarpeita yhteen. Opettajat ja yliopettajat myös luovat, eli suunnittelevat, ohjaavat ja toteuttavat hankkeita sekä tekevät niiden tuloksia tunnetuksi. Harjoittelut ja harrastuneisuus mahdollistavat opiskelijoille usein opinnäytetöiden aiheet. Opettajien tehtävänä on ohjata opinnäytetöiden tekemistä. Ohjaustehtäviä on useissa tapauksissa annettu yliopettajille, mikäli yksiköissä on tällaisen ammattikunnan edustaja saatavilla. Niin ohjauksessa kuin opetuksessa opettajat tekevät myös yhteistyötä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelta ohjaus- ja arviointityötä tehdessään. Kokonaisuudessaan tätä toimintaa ohjaavat ammattikorkeakouluissa tehdyt T&K -strategiat.

Ammattikasvatusperinnettä mukailevan T&K -toiminnan tiukka integrointi ammattikorkeakoulujen koulutustehtävään on uuden lain myötä menettänyt lakiperustaisen vaatimuksensa. Tehtäviä on nykyisin kolme: KK, T&K ja AK, vaikka nykyinen julkishallinnollinen rahoitusjärjestelmä ei tunnistakaan niistä kuin ensimmäisen. Hallittuaan ammattikorkeakoulujen ensimmäistä kymmentä vuotta koulutustehtäväintegraatiovaateen merkitys on ammattikorkeakouluissa yhä suuri. Tehtäessä havaintoja ammattikorkeakoulun instituution muutosnopeudesta alkuvuosien kehitysvauhdin voidaan jossain määrin nähdä hidastuneen. Taloudellisen niukkuuden aiheuttaman hidastelun ja syöksykierteen muotoiseen akateemiseen käsitevoimisteluun ja korkeakoulupoliittiseen keskusteluun yliopiston kanssa ryhdyttäessä nopealle kehitykselle voidaan joutua jättämään ikuiset hyvästit. Toisaalta ammattikorkeakoulun toimijoiden eli opettajiston ja opiskelijoiden toiveet ovat yhteneviä tällaisen vauhdin lisäämisen hillitsemisen kanssa. Oppiminen yksilöllisenä ja inhimillisenä toimintona vaatii aikaa, eikä se ole teknisen ”kopioi – liitä” -toiminnon kanssa yhtenevä. Teknokraattisen tulkinnan nyrkkisääntöä: Mikäli ilmiö voidaan kuvata määrällisesti, voidaan sitä myös nopeuttaa määrättömästi, soveltaen ammattikorkeakoulut ovat T&K ja AK -toimissa pyrkineet kopioi – liitä -tyyppisin toimintoihin korostaen teknologian ja (alue)talouden rationaliteetteja. Projektien määrä ja koko eivät välttämättä määritä niiden merkittävyyttä ja laatua.

Ammattikorkeakouluissa on perustettu myös T&K –yksiköitä, -virkoja ja prosesseja paljolti yliopistojen esimerkkien mukaisesti. Tuotteistukset ovat niissä suuntautuneet suoraan tutkimukseen ja kehittämiseen erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa. Vaikka näitä organisaatioita on pääsääntöisesti perustettu koulutusyksiköiden yhteyteen, niin tavallisimmin näiden toimintojen suhde ja siirtovaikutukset koulutukseen (ks. käsitteestä esim. Lambert 2004) ovat jääneet heikoksi, ja edellä esitetystä tulkintakehikosta käsin tulkittuna liian heikoksi. Osittain ammattikorkeakoulujen maksullinen koulutuspainotteinen palvelutoiminta on myös sijoittunut näihin yksiköihin. Toimialalle perustettuja erillisyksikköjä on jo jouduttu lopettamaankin joko kannattamattomina tai muista syistä. Liiketoiminnallisia menestystarinoita tai mallinnuksia ammattikorkeakoulun T&K ei ole kyennyt vielä tuottamaan. Voittoa tavoittelevalla liiketoiminnalla ei ammattikorkeakoulussa ole kotia, vaan suomalaisessa yhteiskunnassa taloudellisen tuloksen tekemisen tehtävä on ainakin ammattikorkeakoululain hengessä varattu yksinomaan yrityksille. Laki vahvistaa näkymän valtion ja kuntien töistä, joiden tarvitsee ainoastaan tukea elinkeinoelämää.

Yksilöllinen yrittäjyyden näkökulma sekä opiskelijoiden että opettajien osalta on jäänyt suurelta osalta varjoon institutionaalisten toimintatapojen ollessa ainoita luvallisia maan tapoja toimia. Akateemisuuden painottuminen opettajiston osaamisen mittarina on yhtenevä tällaisten toimintatapojen kanssa. Yhteiskunnan muillakin alueilla samanlaiset kehityskulut ovat esillä. Samalla kun suomalainen elinkeinorakenne on kohtaamassa ikääntymisen myötä sukupolvenvaihdosongelmia etenkin pk –sektorin yrityksissä ovat esimerkiksi tekijänoikeudet instituutioiden näkökulmasta nykyisin lähinnä osa liiketaloudellista ongelmaa kuin niiden ratkaisua.

Korkeakoulutuksen kokonaisrahoitus on tullut yhä enemmän riippuvaiseksi korkeakoulujen ulkopuolelta tulevasta projektirahoituksesta. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen liiketoiminta on suurelta osin projekteja, jossa kertaluontoiset ja lyhytaikaiset lähinnä opiskelijakeskeiset projektit ovat sallittuja tai toivottuja. T&K -toimintojen vakiintuessa yliopistojen kanssa samanlainen pätkätöiden toimintaympäristö uhkaa jo ammattikorkeakoulun opettajia ja tutkijoita. Teknisten oppilaitosten professoreiden toimintatavat saattaisivat olla ainakin otettavissa esimerkeiksi ammattikorkeakoulujen T&K -toimintoja kehitettäessä. Toisaalta nykyiset toimintaedellytykset eroavat ainakin jossain määrin toisistaan. Esimerkiksi Professoriliiton (2006a) käsityksen mukaan yhdenkään professorin suoranaisiin virkavelvollisuuksiin ei nykyisellään kuulu ulkoisen rahoituksen hankkiminen, mutta myöntää samalla, että käytännössä professorit ovat keskeisin henkilöstöryhmä yliopistojen ulkoisen rahoituksen hankkimisessa ja hallinnoinnissa sekä tehtävien näiltä osin yhä korostuvan. Tämänlaatuista hallinnollista toimintaa vasten tieteen työmarkkinajärjestön huoli yliopistojen pystyvyydestä houkutella nuoria opiskelijoita, lahjakkaita jatkotutkinnon suorittajia sekä maan pätevintä opetus- ja tutkimushenkilöstöä on erittäin aiheellinen (Professoriliitto 2006b), mutta samaan huolestumiseen on syytä myös ammattikorkeakouluissa.

Alueidensa innovaatiojärjestelmän olennaisena osana toimiessaan ammattikorkeakoulujen toimijoiden tiiviit suhteet sekä elinkeinoelämän että yliopistojen suuntaan ovat tarpeen. Ammattikorkeakoulujen omat rahoitusjärjestelmät sekä PK -yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden reaaliset mahdollisuudet osallistua T&K -toimintaan on kuitenkin arvioitu ongelmallisiksi (Maljojoki 2004, Kotila 2004). Kokonaisuudessaan opetusministeriön arviot ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnasta ovat kuitenkin olleet positiivisia. Vaikka nykyisellään ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta on vielä hyvin pientä verrattuna yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaan, niin kasvu on ollut nopeaa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön on arvioitu lunastaneen paikkansa hyvin suomalaisessa korkeakoulumaailmassa ja työelämässä. Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta kytkeytyy läheisesti työelämään ja tuottaa palveluja ja tuotteita, jotka ovat nopeasti yritysten ja muun työelämän hyödynnettävissä. Näin tulkittuna ammattikorkeakouluille laissa määritelty soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta on perusteltua ja oikeansuuntaista. Koska ammattikorkeakoulujen tutkimustyötä ei pääsääntöisesti rahoiteta perusrahoituksella, vaan rahoitus haetaan kilpailluilta rahoitusmarkkinoilta, ammattikorkeakoulujen on nähty hoitavan lakisääteisen tehtävänsä hyvin myös rahoituksen osalta. Etenkin kun yliopistot rahoittavat tutkimuksen pääosin perusrahoituksella (Sirén 2006).

Ammattikorkeakouluja ollaan kehittämässä alueellisina vaikuttajina niiden tehtävänmäärittelystä ja yritysten käytännön tarpeista lähtien ilman, että ammattikorkeakouluille itselleen tarjoutuu näiltä osin juurikaan laajenemismahdollisuuksia. Lähtökohtaisesti tällainen ”rengin rooli” soveltuu heikosti liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, mutta on toisaalta tyypillinen yhteiskunnallinen alistava asennoitumistapa sekä opiskelijoita että opettajia kohtaan. Opiskelijoiden opinnäytetöitä ja työharjoitteluja hyödynnetään joko edullisena tai ilmaisena työvoimana. Samoin opettajat ovat perinteisesti puoliprofessionaaleja, koska muut kuin tehtävässä toimivat henkilöt määrittelevät heidän tehtäviään ja työnsä ehtoja (Taalas 1999, 162-163). Opetusministeriön johdolla kehittämistoimet tullaan suuntaamaan lähitulevaisuudessa ammattikorkeakouluyksiköiden toiminnan vaikuttavuuden, laadun, sisällön ja tehokkuuden varmistamiseen ja edistämiseen suuntaamalla voimavaroja suuremmiksi kokonaisuuksiksi, vahvistamalla verkottumista sekä tehostamalla johtamista ja toiminnan arviointia. (Sirén 2006)


T&K- ja projektitoiminta ammattikorkeakoulun osana

Lait ovat jo perinteisesti määritelleet ammattikorkeakoulujen T&K- ja projektitoimintaa. Laissa ammattikorkeakouluopinnoista (1995/255) tutkimus- ja kehitystyötä ammattikorkeakouluissa määriteltiin seuraavasti: Ammattikorkeakoulu voi sille määrätyn koulutustehtävän rajoissa harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja työelämää tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Uusin ammattikorkeakoululaki (351/2003) määrittelee neljännessä pykälässään ammattikorkeakoulujen tehtäväksi antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa 1) korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, 2) tukea yksilön ammatillista kasvua ja 3) harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Näiden tehtävien asetusten pohjalta organisoituminen on ammattikorkeakouluissa vielä kesken. Tässä artikkelissa hahmotetaan tähän liittyvän kehittämistyön julkishallinnollisten ja liiketaloudellisten näkökulmien jännitteitä.

Projektissa on aina syklinen ja turbulenttinen prosessi, koska projektin resurssiluokat ovat aika, raha ja ihmiset. Käytännössä projektien dynaamisuutta lisää jatkuva pula näistä tekijöistä. Vaikka trauma, stressi ja frustraatio kuuluvat projektitoimintaan, ei projektitoiminnan tule kuitenkaan heikentää perusliiketoimintaa (Korhonen 2006, Pelin 1999). Ammattikorkeakoulujen alkaessa yhä enemmän T&K -toimin palvella ammattikorkeakouluopetusta, tukea työelämää ja aluekehitystä huomioiden samalla alueen elinkeinorakenteen tulee toimijoiden olla tietoisia systeemin lähtökohdista ja kokonaistilanteesta. Ammattikorkeakoulujen liiketoiminnallisuuden kehittämisessä ei ole osattu erottaa toiminnan lähtötasoa ja tavoitetasoa toisistaan. Ammattikorkeakoulujen projektituotannossa tulisi kehittyä projektikulttuuria ja hallintojärjestelmiä, jotka estävät nykyisten projektimaneereiden toistamisen ja kykenevät projektien laadun kehittämiseen kaikkien projektin prosessin vaiheiden osalta. Opiskelijan opintoihin liittyen tai opettajien virkatyönä projektien suunnittelu ja toteuttaminen toki onnistuu kollegoiden ja esimiesten tukemana, mutta projektien liiketoiminnallisten ominaisuuksien osalta järjestelmä ei toimi tyydyttävällä tasolla.

Nykyisin ammattikorkeakoulut kykenevät tuottamaan vain 2 % yrittäjiä opiskelijoistaan (ks. AMKOTA). Korkeakouluopetuksen didaktiikkaa onkin perusteltua tarkastella juuri yrittämisen opetusmallia vasten (taulukko 2). Ammattikorkeakoulut ovat tavoitelleet pedagogiikassaan aktiivista opiskelijaa, joka itseohjautuvasti ottaa vastuuta oppimisestaan. Vaikka ammatillinen harjoittelu on olennainen osa asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakouluissa (ks. Vesterinen 2002), koulutus toteutuu suurelta osin erikokoisissa ryhmissä opettajan luennoimana. Ammattikorkeakoulun T&K ja AK -tehtävien kanssa hyvin integroitavissa oleva yrittämiseen tähtäävä projektimuotoinen ja ongelmalähtöinen opetus edellyttää uudistumista sekä ammattikorkeakoulujen hallinnolta, opettajilta ja opiskelijoilta että työelämän edustajilta (Korhonen 2000, 146-148). Ammattikorkeakoulupedagogiikalta se edellyttää mm. harjoittelun ja opinnäytetöiden integraatiota. Kokonaisuudessaan yrittäjien kouluttamisen vaatimus edellyttää opettajiston asennemuutosta sekä koulutuksen sisällöllistä ja toiminnallista uudistamista. Salmisen ja Kajasteen (2005, 119) ammattikorkeakouluilta laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta peräänkuuluttava ”Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt 2005 – 2006” -raportti toteaa ammattikorkeakoulujen yrittäjyyden osalta yrittäjämäisen ja joustavan toiminnan muuttavan ammattikorkeakoulujen käytänteitä sekä edellyttävän opettajilta valmiuksia tutkimuksen tekemiseen. Ammattikorkeakoulujen vauhti yrittäjyyden kehittämisessä on ollut hidasta.


TAULUKKO 2. Didaktinen opettamismalli ja yrittämisen opettamismalli (Gibb 1993, 24, Nyyssölä 1997, 107)

Didaktinen opettamismalli Yrittämisen opettamismalli
Opitaan opettajalta Opitaan toisilta
Passiivinen rooli kuuntelijana Tekemällä oppiminen
Oppiminen tekstistä Oppiminen keskusteluista ja vuorovaikutuksesta
Oppiminen opettajan palautteesta Oppiminen muiden palautteesta
Oppiminen organisoidussa ympäristössä Oppiminen joustavassa ja epämuodollisessa ympäristössä
Oppiminen ilman painetta ja välittömiä tavoitteita Oppimisella paineita ja tavoitteita
Toisten matkiminen kielletty Lainaaminen toisilta sallittua
Virheitä pelätään Virheistä opitaan
Opitaan säännöistä Opitaan ongelman ratkaisuistaLiiketoiminta pyrkii tuottamaan taloudellista voittoa. Korhonen (2006) huomauttaa kuitenkin projektibudjetteja laadittaessa, että ”tolkku tulee olla kerjätessäkin”. Projektien kustannusarviointi on resurssien hinnoittelua, jonka tekeminen edellyttää rahoittajien hyväksymien kustannusten selvittämistä ja muodostuvien kustannusten totuudenmukaista laskemista. Ammattikorkeakoulun projekteissa myydään tavallisesti osaamista ja saadaan tuottoa. Projektitkin voivat olla hyvää liiketoimintaa, joskin hyvien katteiden tekemisen voidaan nähdä vaikeutuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana etenkin kotimaan projekteissa (Pellinen 2006). Tekijänoikeudelliset ja muunlaiset oikeusturva-asioiden ja riskien hallinnan näkökulmat projekteissa latautuvat paljolti juuri näistä liiketoiminnallisista, patenttioikeudellisista ja muista sopimuskäytänteistä sekä projektien kokonaistavoitteista käsin.

Projektien lisäarvo on löydettävissä monin eri tavoin. Eräs tapa on nähdä se innovatiivisuudessa, mutta myös projekteihin haettavalla julkisella rahalla on lisäarvo, koska se saa projektin liikkeelle (Pellinen 2006c). Työelämän käytännölliset kysymykset lähtökohtanaan ammattikorkeakoulujen projektien tavoitteena on luoda esimerkiksi uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä tai -menetelmiä ja palveluja. Julkisen projektirahoituksen myötä ammattikorkeakouluille mahdollistuu oman osaamisen kehittäminen, myyminen ja referenssien hankkiminen sekä verkostojen luominen ja osaamisen markkinointi. Oppiminen on myös eräs projektien lisäarvo. Miten nämä näkökulmat ovat yhdistettävissä projektirahoituksen nyrkkisääntöön, jonka mukaan kustannusten tulee olla projektista aiheutuvia ja kohdistettavissa projektille?

Yhteiskunnallisesti projektit ovat olleet ratkaisu työelämän tiukentuneisiin panos-tuotos-, aika- ja kustannusvaatimuksiin. Lisäarvo on siis ollut näiltäkin osin oleellinen määrittäjä. Projektit ovat eräs työn organisoimisen keino vastata muutoksiin. Projekteja voidaan perustella vaihtoehtoisena ja korvaavana tapana toimia. Tässä merkityksessähän projektit muodostavat ammattikorkeakouluympäristöissä vaihtoehdon virkatyölle ja laitosmaiselle tavalle toimia ja oppia. Resurssien tehokas käyttö toteutuu projektihallinnon näkökulmasta etenkin tarkkaan suunniteltujen, rajattujen ja määriteltyjen projektien myötä. Projektihallinnollisesti onnistumisen ongelmat ovat 80 % projektin suunnitteluvaiheen ongelmia ja vain 20 % toteutusvaiheesta johtuvia (Pellinen 2006b). Ammattikorkeakoulujen tulisi siis panostaa projektien hallinnointiin monellakin eri tavalla – vai tuleeko? Julkishallinnon pelatessa nollasumma–peliä projekteihin sijoitettu aika on jostain muusta pois ja ammattikorkeakoulujärjestelmässä tämä riistettävä voimavara on opetus.

Ammattikorkeakoulun nykyvaiheessa olennainen kysymys on kenen tai minkä sopeutumista uusiin tilanteisiin ja työtehtäviin projektitoiminta ja T&K vaatii sekä minkä sidosryhmän tavoitteita ne pyrkivät ensisijaisesti edistämään. Tarkasteluun tulevia sidosryhminä ovat tällöin lähinnä ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat sekä muut T&K –toimijat ammattikorkeakoulun sisällä ja ulkopuolella. Reaaliset inhimilliset projektityön tekemisen mahdollistavat tekijät rajataan tässä tarkastelun ulkopuolelle. Lukija voi itsekseen pohtia, miten yhdistäisi tutkimus-, kehittämis- ja opetustyön ammattikorkeakoulun hallinnolliseen ja aluevaikuttavaan työhön omalla kohdallaan.

Valtakunnan toimiessa hallinnollisesti sektoreittain toisinaan projektitoiminnalle asetetaan tavoitteeksi saada aikaan organisoitua yhteistoimintaa silloin kun sitä tarvitaan. Aluekehitysvaatimus on ammattikorkeakouluille asetettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka suuntaista toimintaa sisältyy myös kunta- ja maakuntahallinto-organisaatioihin. Julkisen tuen myötä projekteissa on mahdollista asettaa tietyissä puitteissa eri toimijoille yhteisiä tavoitteita. Missä määrin liiketaloudelliset tavoitteet ovat mahdollisia ammattikorkeakoulujen T&K- ja projektitoiminnassa, riippuu lähinnä projektin rahoittajista, mutta myös projektitoimijat itse määrittävät omia liiketoiminnallisia mahdollisuuksiaan. Tämä tulee esille esimerkiksi ammattikorkeakoululaissa, joka esittää T&K- projektien liiketaloudellisten hyötyjen muodostuvan ainoastaan alueen elinkeinoelämälle ja yrityksille. Projektitoiminnassa tavallinen oman (organisaation) toiminnan kehittämisen näkökulma on näin lain hengessä ainakin osittain ehkäisty. Toinen esimerkki lähempää käytäntöä löytyy projektisuunnitelmasta, jossa hakija ei läheskään aina varaa liiketoiminnallisia (tekijän)oikeuksia itselleen. Tällöin projektin ideoijan ja suunnitelman tekijän näkökulmasta projektityökalu oman osaamisen ja toiminnan kehittämiseen sekä oman työn arvostamiseen ja projektin tulosten hyödyntämiseen jää toteutumatta. Joidenkin projektirahoittajien tulkinnat ovat myös näiltä osin kiristyneet viime vuosina eikä oman yksikön toiminnan kehittäminen ole projektirahoituksen kautta mahdollista.


T&K- ja projektitoiminta ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden toimintaympäristönä

Opettajat hakeutuvat opetusalalle henkilökohtaisten tavoitteiden saattelemana motiivien ollessa usein hyvin humaaneja: sosiaalisia ja kasvatuksellisia. Raha tai hyvä palkkaus ei liene opettajien ammattiin hakeutumisen pääasiallisia syitä. Julkishallinnon virkojen hyviin puoliin kuuluu perinteisesti niiden jatkuvuus ja ennustettavuus. Projektitoiminnassa ja T&K -yhteyksissä työ ei kuitenkaan organisoidu tähän tyyliin, vaan niitä luonnehtii paremmin ns. pätkätyön piirteet. Tällaista ammatillista valintaa ja työn organisointia vasten tulee ymmärrettäväksi opettajien penseys hakeutua T&K -toimintoihin. Toisaalta opettajan uran kehittymättömyydestä johtuva näköalattomuus johtaa opettajat aika ajoin motivoitumaan mistä tahansa vaihtelusta, jolloin projektitoiminta ja T&K -toiminta ovat hyvin mielekästä vaihtelua sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Ammattikorkeakoulut ovat omissa rahoitusjärjestelmissään tunnistaneet näitä lainalaisuuksia järjestäen työelämäjakso- ja opiskelumahdollisuuksia henkilökunnalleen valtakunnanhallinnon vuorottelu-, hoito- ja opintovapaiden lisäksi. Eri ammattikorkeakoulujen hallinnolliset käytännöt vaihtelevat opetushenkilöstön roolin ja osallistumisen organisoinnissa T&K –toimintaan.

Ammattikorkeakoulujen projektipuhunta on täynnä liiketaloudellisesti motivoituneita ilmauksia:

”Oppilastyövoima laskee kustannuksia.”
”On edullisempaa hankkia asiantuntemus omasta talosta kuin ulkopuolelta kilpailuttamalla.”
”Pitääkö omarahoitusosuuden olla ihan raha rahaa vai riittääkö laskennallinen raha tai työ?”

Projektitoiminta on toiminut välineenä tuoda markkinaraha ammattikorkeakoulutusjärjestelmään ja opettajien virkatyön arkeen. Opistoaikana projektirahoitusta ei ollut olemassa. Nykyisen toimintatavan sisäistäneen konsulttiajatusmaailman mukaan raha ja projektitoiminta eivät ole mitään ”hirveää”. Ammattikorkeakouluinstituution näkökulmasta projektitoiminnassa on kyse korkeakouluopetuksen työelämäyhteydestä sekä teorian ja käytännön yhdistämisestä. Ammattikorkeakouluorganisaatioiden näkökulmasta kyse on nykymuotoisesta korkeakouluopetuksesta, joka tapahtuu verkostoissa alueen elinkeinoja palvellen. Projektitoiminta on perusteltavissa opettajan oman toiminnan kehittämisen resurssina. Opiskelijoille projektit ovat abstraktiksi ja symboliseksi käyneessä tieto- ja kommunikaatioyhteiskunnassa esimerkkejä asiantuntijan tekemästä käytännön toiminnasta.


Pellisen (2006a) mukaan opetushenkilöstön rooli ja osallistuminen T&K –toimintaan on olennaista:

 • yhteydet työelämään parantuvat
 • opetuksen sisältö ja menetelmät kehittyvät
 • opetuksen vastaavuus toimintaympäristön tarpeisiin paranee
 • tuo vaihtelua opetustyöhön
 • mahdollistaa ja tukee henkilökohtaista kehittymistä
 • projektiosaaminen kehittyy

Myös opiskelijoiden näkökulmasta T&K –toiminta on toivottavaa (Pellinen 2006a):

 • käytännönläheiset oppimisympäristöt ja -tilanteet
 • käytännönläheisiä kehittämistehtäviä
 • tiedon vaihto projektit > < opiskelu / opetus
 • projektiosaaminen kehittyy
 • työllistymismahdollisuudet parantuvat

Miten projektit asemoituvat oppimista, uutta tietoa ja kehittyneitä käytäntöjä sekä menestyvää lähialuetta tavoittelevaan ammattikorkeakouluorganisaatioihin? Oppimisen tavat ovat moninaisia, joten projektien toiminnallinen järki on selitettävissä parhain päin. Nykyiset kasvatustieteen menetelmälliset muodit sisältävät paljolti konstruktivistisia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä, jotka yhteensopivat erinomaisesti projektitoiminnan kanssa. Tietotekniikan käytössä ja hyödyntämisessä oppivat nuoret ovat usein ikääntyviä opettajiaan fiksumpia eli työvälineiden näkökulmasta negatiivisia arvioita laajalla rintamalla on vaikea esittää. Ammattikorkeakoulujen opettajien roolihajaannus koulutus-, projekti- ja aluekehitystyön rooleissa on ymmärrettävää ja painottuu yksilöittäin vaihtelevasti.

Eräs opettajan sisäinen ristiriita muodostuu projektitoiminnan osalta opiskelijalle muodostuvasta resursoinnista. Annetaanko opiskelijalle taloudellinen korvaus ja/tai opintopisteitä projektioppimiseen tai -toimintaan osallistumisesta? Tämä määritellään nykyisin oletettavasti hyvin kirjavaan tyyliin yksittäisten opettajien toimesta. Projektien ja T&K:n kohdalla ollaan ammattikorkeakouluissa valmiita joustamaan monin eri tavoin. Opintojaksoja korvaavat projektitoiminnot ovat ammattikorkeakoulutuksen harmaata taloutta. Osa opettajista selviää siitä ilman sisäistä ahdistusta, osan osatessa pelätä oikeita tahoja. Tutkintojen sisältöjen määrittäjinä koulutusorganisaatiot ja -yhteisöt ovat perinteisesti luottaneet opettajien kollektiiviin ja ammattitaitoon. Nämä projektien ja T&K:n ristiriidat ja erilaiset ratkaisumallit ovat olleet esillä opettajien täydennyskoulutuksessa, mutta tutkimusten kohteiksi tai hallinnollisiksi suosituksiksi ne eivät vielä ole yltäneet. Ammattikorkeakoulujen laatu- ja arviointitoimintojen kohteena projektien ja T&K:n käytännöt ovat sitä vastoin kirjallisuudessa usein, mutta vain harvoin toimijatason ristiriitoja ja kritiikkiä sisältävistä näkökulmista tarkasteltuna.

Eräs mahdollisuus hahmottaa projektin omistajuutta on kirjata ne ammattikorkeakoulujärjestelmiin sisään. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen T&K –toiminta on hyvin kirjavaa eikä sen kokonaisuus välity tilastokeskuksen ja opetusministeriön pitämiin tilastoihin. Turun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnolliset projektihallinnan työkalut ovat esimerkkejä koulutusorganisaatioiden hallinnollisista ongelmanratkaisuyrityksistä (esim. Pellinen 2006abc).


Opettajat ja opiskelijat arvostusten kohteena

Opettajien T&K –toimintaa arvostetaan eri ammattikorkeakouluissa eri tavoin. Esimerkiksi osassa ammattikorkeakouluja palkka voi nousta (esim. Piramk-stipendijärjestelmä, Helian artikkelin kirjoittamispalkkiot), kun taas osassa ammattikorkeakouluja palkka ei voi nousta (esim. Seinäjoen ammattikorkeakoulu). Ammattikorkeakoulun palkkausjärjestelmä ei tunnista projektitoimintaa palkkauksessa, vaan arvottaa ammattikorkeakouluissa tehtävän opettajien palkkatyön kolmessa kategoriassa. Tekniikan ja liikenteen opettajien nauttiessa järjestelmän parasta palkkaa kaupan ja hallinnon aloilla opettajat ovat seuraavaksi paras palkkaryhmä. Kaikki muut ammattikorkeakoulun koulusalojen opettajat löytyvät heikoimmin palkatusta luokasta. Palkkauksellisesti opettajat, opiskelijoista puhumattakaan, eivät saa tavallisesti minkäänlaista taloudellista bonusta hankkimistaan projektirahoituksista omalle organisaatiolleen. Yliopistojen kohdalla tekniikan alalla on luotu käytäntöjä, joissa projektin johtamiseen liittyvistä toiminnoista professorit saavat lisäkorvausta. Samoin lääketieteessä kyselyiden ja tilastointien ulkopuolella maksetaan erilaisia kliinisiä palkkioita. Hyvin harvoissa ammattikorkeakouluissa ja yksittäistapauksissa projektirahoituksen hakemiseen kuluva työaika noteerataan työaikasuunnittelussa ja töiden organisoinnissa, mikäli kyseessä ei ole juuri kyseisiin tehtäviin rekrytoitu henkilö. Kuvaavaa nykyjärjestelmälle sitä vastoin on, että ammattikorkeakoulut ilmoittavat ja opetusministeriö seuraa tarkasti henkilökunnan lisensiaattitöiden ja tohtorinväitöskirjojen tehneiden osuutta, vaikka ammattikorkeakoulut eivät niihin olisi sijoittaneet resurssejaan mitenkään. Taulukossa kolme esitetyt perinteiset korkeakoulujen ja yritysten arvostukset herättävät selkeästi ammattikorkeakoulutoimijoissa ristiriitoja niiden liiketoiminnallisuuden kehittämisen kehystekijöitä arvioitaessa. Esimerkiksi syitä hallinnolliseen hitauteen löytyy näiden arvostusten erilaisista toteuttamistoiminnoista. Demokratian ja virallisuuden tekijöinä objektiivinen tietäminen, arviointimenetelmät ja kirjallinen esittämistapa vaativat paljon enemmän aikaa ja työtä kuin yrittäjän kokemukseen ja intuitiiviseen näkemykseen perustuvat päätökset.

Taulukko 3. Korkeakoulujen ja yritysten arvostukset (Gibb 1987, 17; Nyyssölä 1997, 106).


TÄRKEÄÄ YRITTÄJÄLLE TÄRKEÄÄ KORKEAKOULULLE
1. Tulevaisuus Menneisyys 1.
2. Luovuus Arvioiva erittely 2.
3. Näkemys Tietäminen  3.
4. Aktiivinen ymmärtäminen Passiivinen ymmärtäminen 4.
5. Tunteilla sitoutuminen Objektiivisuus 5.
6. Tapahtumien käsittely Symbolien käsittely 6.
7. Henkilökohtainen viestintä Kirjallinen viestintä 7.
8. Ongelmat ja mahdollisuudet Käsite 8.Siirtymä opettajien ja opiskelijoiden harjoittamaan projektitoimintaan ja T&K –toimintaan on ammattikorkeakouluissa tapahtunut ajautumalla ja hiljaisesti ilman sopimuksellisia muutoksia. Poikkeuksen tästä muodostavat harvat e-oppimiskokonaisuuksiin liittyvät tekijänoikeussopimukset ja muita sisältöjä koskevat yksittäistapaukset sekä yksittäisten opettajien tekemät sopimukset. Yksinomaisena edunsaajana on siis toiminut julkishallinnollinen työnantaja. Koska ammattikorkeakoulut ovat asiantuntijaorganisaatioita, on kyseinen hiljainen tieto välittynyt yhteisöissä vain henkilösuhteiden ja epävirallisen organisaation mekanismien kautta. Missä määriin näin päästään haluttuihin tavoitteisiin jätetään lukijan arvioitavaksi. Mikäli 80 % projektien ongelmista kuitenkin johtuu tällaisesta suunnittelusta, toiminnassa haaskataan niin paljon veronmaksajien varoja, että asia tulisi hoitaa ammattitaitoisemmin.

Ammattikorkeakouluissa projektia on työkaluna muutokseen käyttänyt lähinnä opetusministeriö järjestelmän ylimpänä hallinnoijana ja talousohjauksen toteuttajana. Toisen toimintatason hyvin vastaavin toimintatavoin muodostavat ammattikorkeakoulun rehtorit ja niiden yksiköiden johtajat. Kolmannella tasolla ns. muutosagentteina ovat olleet aktiiviset opettajat hakiessaan rahoitusta erilaisiin T&K -toimintoihin.


Korkeakoulujen ja liike-elämän toimijoiden eroista

Ammattikorkeakouluilta samoin kuin tiedekorkeakouluiltakin liiketoiminta on lähtökohtaisesti kielletty, sillä ne toimivat yhteiskunnan rahoituksella pääasiallisesti koulutusta tuottaen. Esimerkiksi niiden hallinnoimat tietokoneohjelmistot ovat tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä niitä saa käyttää liiketoimintaan. Toisaalta ammattikorkeakouluyksiköillä on käytössään myös kaupallisia lisenssejä.

Opetusministeriö hallinnoi ja rahoittaa ammattikorkeakoulujen toimintaa poliittisesti ja demokraattisesti tunnuslukujen perusteella. Liiketoiminnallisena tulorahoituksen perustana ovat opiskelijoiden lukumäärät, mutta myös muita rahoitusperiaatteita ja – mekanismeja on käytössä. T&K ja AK -tehtävien osa-alueilla rahoitusjärjestelmä sekä sen periaatteet ja toimintamekanismit ovat vasta muotoutumassa. Kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujärjestelmän hallinnointi ja rahoittaminen tapahtuu opetusministeriön johtavien virkamiesten toimesta yhteistyössä ammattikorkeakoulujen rehtoreiden ja joidenkin työelämän johtajien kanssa verkostoissa konkretisoituen ammattikorkeakouluittain käytävissä tulos- ja tavoiteneuvotteluissa vuosittain.

Projektitoiminnassa otetaan huomioon partnereiden kokoonpano rahoittajittain vaihtelevin tavoin. Orientoituessaan tieteen- tai toimialan mukaisesti ammattikorkeakoulun tavoitteiden mukainen asiantuntijatoiminta ja ammattialalle soveltuva tiedontuotanto sekä projektien soveltava ammatillinen ote vaativat niiden julkaisufoorumeilta laajan kirjon. Nykyisin ammattikorkeakoulu toimijat julkaisevat hyvin erilaisissa foorumeissa, joskaan luotettavaa kokonaisselvitystä ei näiltä osin ole saatavilla. Ammattikorkeakoulujen merkittäväksi muodostuneen opiskelijavolyymin ja projektitoiminnan myötä aluevaikuttavuutta on jatkossa kehitettävissä huomattavasti ammattimaisen projektihallinnan avulla.

Tutkimustiedon soveltamiseen oman ammattialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten hyödynnettäväksi ammattikorkeakoulut eivät ole juurikaan käytäntöjään kehittäneet tai tuotteistaneet tiedeyliopistoista poikkeavalla tavalla. Palvellessaan projektitoimijoiden tarpeita ja oman alan työpaikkoja, jotka toimivat ammattikorkeakoulun opiskelijoiden työharjoitteluympäristönä ja työelämäyhteytenä sekä tulevina työpaikkoina, ammattikorkeakoulun T&K resurssit realisoituvat opiskelijoiden kouluttautumisen lisäksi lähinnä yhteistyö-, viestintä- ja verkostoitumistaitoja kehitettäessä, samalla kun edistetään opiskelijoiden rekrytoitumista. Korkeakoulumaista ammattikorkeakoulun toimintaa olisi tutkimuksen avulla hankkia tietoa jonka avulla alueita kehitettäisiin.


Lopuksi – lisäarvoksi?

Ammattikorkeakoulujen harjoittamat erityyppiset projektit sisältävät eri määrin liiketoiminnallisia tavoitteita. Projektin onnistumiselle on keskeistä, että kaikki sen osapuolet mukaan lukien hyödynsaajat sitoutuvat projektiin. Sitoutumista voidaan helpottaa määrittelemällä projektin omistajuus ja roolit sekä vastuut mahdollisimman selkeästi. Suunnitelman realistisuudella ja käytännöllisyydellä saavutetaan toimenpiteiden ja tavoitteiden vastaavuus konkreettisella tasolla. Projektien ja T&K:n saadessa yhä enemmän huomiota ammattikorkeakoulujen strategioissa, ohjausjärjestelmissä ja taloushallinnossa, niistä tulee vääjäämättä osa ammattikorkeakoulujen virallista toimintaa.

Artikkelin idealistisia havaintoja liiketoiminnan puolesta tai sitä vastaan lukijan ei tule ymmärtää poliittisesti tai totaalisen järjestelmän perustamisen vaatimuksina. Kyse on erilaisista mahdollisuuksista, joista osa on realistisia ja toteuttamiskelpoisia projekti- ja T&K toimijoiden ja ammattikorkeakoulun organisaation toimiessa sopimusosapuolina, kuten parhaiden käytäntöjen kohdalla. Toisen ääripään muodostaa EU -projektien 300-sivuinen talousohje, jota lukee 2500 päättäjää tai osastoa versioiden jatkuvasti sääntöjä (Lehtinen 2006). Erilaisten julkishallinnollisten toimijoiden ja yritystoimijoiden sekä eri rahoittajien yhteistyötä ei Suomessa säädöksin ole ohjeistettu, vaan käytössä ovat hyvin kirjavat käytännöt, joiden osalta säännönmukaisuuksia löytyy pääasiassa rahoittajittain, eli käytännössä eri toimialoittain. Tällaista käytäntöä vasten laki ammattikorkeakoulujen projektien rahoituksesta saattaisi olla perusteltu. Myös muissa yhteyksissä tutkimustyön toteuttamiselle on toivottu vahvistettavan oikeudellisia kehyksiä (esim. EU 52005DC0222).

Valtakunnalliset säädökset (esimerkiksi uusi laki) ammattikorkeakoulujen projektitoiminnan rahoituksen osalta suojaisivat työnantajan, työntekijöiden ja työelämän edustajien oikeuksia projektimuotoisesti toimittaessa. Ehdotettavan lain kohdetoiminnan ollessa opetusministeriön hallinnoimaa ja sen kohderyhmien muodostuessa ammattikorkeakouluista ja niiden opettajista lakia valmistelemaan tarvitaan laaja joukko hallinnon toimijoita. Edustus lakia valmistelevaan asiantuntijaryhmään tarvitaan sekä hallinnollisista ryhmistä, kuten OPM, OAJ ja Arene ry., mutta myös ”kentällä” toimijoilta, jotka tuntevat nykyiset käytännöt lähietäisyydeltä: opiskelijat, yliopettajat, tutkivat opettajat ja yrittäjät. Oman tärkeän asiantuntijaryhmän muodostavat lain valmistelussa projekti- ja T&K –rahoittajat, kuten Tekes, Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto. Säädösten myötä myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittajien tieto ja luottamus ammattikorkeakoulujen ko. toimintaa kohtaan kasvaisi.

Artikkelissa tehdyt havainnot tuovat esiin tarpeen selvittää laajalla empiirisellä tutkimuksella, miten rahat ja liiketaloudelliset prosessit nykyisessä ammattikorkeakoulujen projekti- ja T&K - järjestelmissä kiertävät. Onko niissä ylipäätään kyse todellisista liiketaloudellisista prosesseista vai kiertääkö kansallinen raha nyt vain useamman eri hallinnollisen toimijan läpi näennäisesti liiketaloudellisesti operoivien projektimarkkinoiden läpi? Joka tapauksessa ammattikorkeakoulujen projektit ovat opettajan näkökulmasta vain ”muka kilpailua ja liiketoimintaa”. Hallinnollisesti nykyisten projektirahoitusprosessien välityksellä Suomessa toimitaan elitistisesti. Usko, että hyvät projektit saavat rahoitusta ja huonot eivät, on vallitseva, mutta läpinäkyvä järjestelmä ei ole. Ulkopuolisen ei ole mahdollista vakuuttua tästä. Ammattikorkeakoulun projektitoimijaopettajan näkökulmasta liiketoiminnasta ei saa voittoa eivätkä ne sisällä oikeutta konkurssiin.

Valtakunnalliset säännökset ammattikorkeakoulujen projektitoimintaan ja sen rahoittamiseen tarvittaisiin, sillä on hyvin oletettavaa, että projektitoiminta yleistyy ammattikorkeakouluissa edelleen. Koska projektitoiminnan hallinnointi ammattikorkeakouluissa on vielä melko heikkoa ja koska toimintaa ei ole säädelty mitenkään muuten kuin projektirahoittajan näkökulmasta, epäsuhtaa toiminnassa ilmenee useissa muodoissa ja useilla eri tasoilla. Lain tehtävänä on suojata niin työnantajan (amk), työntekijän (opettajat ja tutkijat) kuin työelämän edustajienkin (yritykset ja yhteisöt) oikeuksia ammattikorkeakouluissa projektimuotoisesti toimittaessa. Lisäksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittajien tieto ja luottamus ammattikorkeakoulujen projektitoiminnasta kasvaisi ja väärinkäytökset tulisivat vaikeammiksi toteuttaa. Lain valmistelevalle muistiolle voisi antaa nimeksi Salon muistio ja kirjoittajat ovat tällä ilmoituksella valmiit toimimaan asiantuntijuuksiensa puitteissa lain aikaan saamiseksi.

Dynaaminen, proaktiivinen ja tulevaisuuteen suuntautuva ammattikorkeakoulu voi kääntää nykyiset projekti- ja T&K -toiminnan haasteet mahdollisuuksiksi vain omalla positiivisella tulevaisuuden tekemisellä kehittämistyön kautta. Tuloksia on saatavissa näkyviin jo lyhyellä aikavälillä niin haluttaessa, mutta toisin tekeminen etenkin hallinnon toimijoiden kohdalla on aiemminkin osoittautunut erittäin vaikeaksi. Toisin tekeminen ja sen ensimmäisenä valitseminen edellyttävät rohkeutta. Koulutettujen henkilöiden järkevän toiminnan tulisi aina olla sallittua, myös julkishallinnossa. Projekti- ja T&K -toiminta tuoneet mukanaan liiketoiminnalliset toimintatavat ammattikorkeakouluihin, samalla kun tietoyhteiskunnan liiketoiminta on muuntumassa ammattikorkeakoulujen suuntaan, eli yhä osaamislähtöisemmäksi, verkottuneemmaksi ja digitaaliseksi.

Julkisen tuen ja muiden projektimarkkinoiden keskinäisistä suhteista tietoisuus vaihtelee eri ammattikorkeakoulutoimijoiden kohdalla. Ammattikorkeakoulujen T&K -rahoituksen kanavia voidaan sanoa hyvin hallinnollisiksi luonteeltaan. Työelämän ja markkinoiden liiketoiminnalliset näkökulmat eivät ole ko. toiminnassa näin ollen välittömiä, vaan luonteeltaan välillisiä. Virkamiesten valvoessa virkamiehiä ja kilpaillessa kolmannen virkamiehen myöntämästä projektirahoituksesta sekä alistuessaan neljännen virkamiehen arvioinnin ja seurannan kohteeksi ammattikorkeakoulut toimivat, kuten Stasi edesmenneessä Itä-Saksassa. Näin organisoidulla rahoitusjärjestelmällä on oletettavissa myös negatiivisia vaikutuksia (instrumentaalisia, korvaavia, syrjäyttäviä) suhteessa liiketoiminnallisiin näkökulmiin.

Pienessä Suomessa sääntöjen laatiminen ja investointien tekeminen sektoreittain ehkäisee niiden tehokasta hyödyntämistä. Ammattikorkeakoulujärjestelmässä ja etenkin sen projekti- ja T&K - toiminnassa tämä käy esiin selvästi sen nykyisessä kehitysvaiheessa. Toimintakentällä taloudellisen hyödyn saajien joukon laajentamiseen tulee investointeja ja toimintaa hallinnoivien toimesta kiinnittää erityistä huomiota, että mittavat panostukset saadaan monipuolisesti hyödynnettyä alueiden hyvinvoinnin eduksi. Liiketoiminnallisen statuksen omaavien yritystoimijoiden ohella taloudellisesti merkittäviä tekijänoikeuksien muodostumista tapahtuu projektitoiminnassa opiskelijoille ja opettajille, mutta nykyisin toimintatavoin nämä jäävät suurelta osin hyödyntämättä. Verkostotalous ei toimi tehokkaasti, mikäli entisiä sosiaalisia rajoja ja rooleja (yrittäjä-opettaja-opiskelija) pidetään kategorisesti ja keinotekoisesti yllä hallinnollisin säännöksin. Liiketoiminnan edellyttämiä win-win-win -tilanteita nykymuotoisessa ammattikorkeakoulujen projekti- ja T&K –toiminnassa ei synny, koska opiskelijat ja opettajat pidetään voitonjaosta erillään.

Eräs mahdollisuus on haluta yliopistojen tutkijoiden artikkelituotantomalli tuottavan toiminnan normiksi myös ammattikorkeakouluissa? Epäilemättä tällainen olisi tyhmää ja huonoa liiketoimintaa, koska yliopistot keskittyvät tähän. Kaikkea ei voi saada: tieteellistä kommunismia (akatemiaa) ja liiketoiminnallista kapitalismia (tehdas). Seuraavassa joitain toiminnallisia suosituksia ammattikorkeakoulujen T&K:n kehittämiseen:


 1. Asiantuntijalle tulee maksaa kannustavaa palkkaa. Ammattikorkeakoulujen opettajat tulisi voida määritellä opettajiksi, tutkijoiksi, kehittäjiksi, aluekehittäjiksi tai näiden tehtävien osalta selkeästi määritellyiksi kokonaisuuksiksi. Nyt opettajan aika käytetään opettamiseen, ja kaikki muu määrittyy lisätyöksi oman työn ohella. Pahimmassa tapauksessa tätä lisätyötä, menetettyä vapaa-aikaa, ei edes korvata mitenkään.

 2. Liiketoiminnan kehittäminen tulee nivoa kiinteäksi osaksi ammattikorkeakoulujen strategista ja operatiivista kehittämistä, joka kohdentuu palvelutoimintaan. Tätä kautta ammattikorkeakoulut saavat liiketoiminnallisia hyötyjä sekä teknisistä että organisatorisista ratkaisuistaan.

 3. Teknisten ratkaisujen lisäksi on syytä kehittää myös ammattikorkeakoulun projekti- ja T&K toiminnan johtamista, toimintatapoja ja osaamista. Loppuraportin kirjoittamisen ohella projektin hyödyntäminen tulee tapahtua niin mediassa (Miestamo 2005) kuin käytännössä, mieluusti liiketaloudellista menestystä tavoitellen.

 4. Sekä ammattikorkeakoulun julkisten rahoittajien että niiden itsensä on syytä selkiyttää tuki- ja palvelutarjontaansa sekä lisätä yhteistyötä eri rahoittajien välillä. Ammattikorkeakoulujen osaajien yhteistyönä valtakunnallisen verkoston hyödyntämisessä on saavutettavissa huomattavia synergiaetuja.

 5. Isot työtehtävät liittyvät sekä julkisten rahoittajien, johdon ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamisen ja asenteiden muuttamiseen liiketoimintaperustaisen toiminnan ymmärtämiseksi.

 6. Ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittämisessä tulee olla pitkäjänteinen ja pyrkiä hyödyntämään sekä kokonaisvaltaisia koko instituutiota strategisesti hyödyntäviä toimintatapamuutoksia että yksiköiden ja yksilöiden toimintaedellytyksiä. Opettajia ja opiskelijoita ei voi velvoittaa osaamaan ja opiskelemaan kaikkea.

 7. Ammattikorkeakoulujen tulee selkiinnyttää projekti- ja T&K –toimintoihin liittyviä oikeudellisia kehyksiä. Eräänä ideana artikkelissa tuotiin esiin tarve selkeämmistä pelisäännöistä ammattikorkeakoulujen projektien rahoituksesta. Esimerkiksi laki voisi olla yksi mahdollinen ratkaisu.

Perusrahoitus opetusministeriöltä T&K -toimintaan on vielä järjestämättä miltei kokonaan, samoin kuin laadun arviointi projektitoiminnassa ja sen myötä muodostuneesta liiketoiminnasta on ammattikorkeakoulujärjestelmissä vielä alkuvaiheessa. Rahaa ajatellaan jo projektihakemusten valmistelussa, joka tapahtuu ammattikorkeakouluissa useiden eri tason toimijoiden yhteistyönä. KV -hankkeiden valmistelurahoitusmalleja on toteutettu ammattikorkeakouluissa niin maakunnallisten rahoittajien kuin ammattikorkeakoulujen itsensä organisoimina. Rahoitusinstrumenttien käyttö on eräs uusi sisältöalue ammattikorkeakouluopettajuudessa. Liiketaloudellisten seikkojen huomiointi ammattikorkeakoulujen projekti- ja T&K -toiminnassa edellyttää muutoksia opetus- ja työaikajärjestelyissä ja kannustavaa palkkausta, edes tulospalkkauksen keinoin. Projektitoimijoiden jaksamisessa tällaiset sisällölliset mielekkyyden kehittämisen muutokset näkyvät oletettavasti välittömästi. Työnjako innovaatiojärjestelmän sisällä on käynnissä ja osalla nyky-yksilöitä ja -yksiköitä on myös liiketoiminnallista järkeä osaamistaan hyödyntäessään. On paradoksaalista, että vaikeneminen hyvistä projekti-ideoista omassa organisaatiossa on kultaa, ja mahdollisuudet taloudellisesti mielekkääseen ideoiden hyödyntämiseen on mahdollisia vain aidan toisella puolella, jopa samanlaisessa toisessa organisaatiossa.


Kari Salo,
Minna Söderqvist,
Timo Toikko,Lähteet:
52005DC0222 (2005). Komission tiedonanto NEUVOSTOLLE neuvottelujen käymisestä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) liittymisestä neljännen sukupolven ydinreaktoreita käsittelevän kansainvälisen foorumin jäsenten väliseen ydinalan tutkimusta koskevaan kansainväliseen puitesopimukseen /* KOM/2005/0222 lopull. */. Saatavilla www -muodossa: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0222:FI:HTML

Ammattikorkeakoululaki (351/2003). Saatavilla www –muodossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030351 (viitattu 20.3.2006).

Gibb, A. A. 1987. Enterprice culture. Its meanings and inplications for education and training. Journal of European Industrial Training 11, 1 – 38.

Huttula, T. (2001). Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001. Korkeakoulujen arviointineuvosto, julkaisuja 8.

Impiö, I., Laiho, U.-M., Mäki, M., Salminen, H., Ruoho, K., Toikka, M. & Vartiainen, P. (2003). Ammattikorkeakoulut aluekehittäjinä. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2003–2004. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Julkaisuja, 12.

Katajamäki, H., Artima, E., Hannelin, M., Kinnunen, J., Lyytinen, H. K., Oikarinen, A. & Tenhunen, M.-L. (2002). Mahdollinen korkeakouluyhteisö. Lahden korkeakouluyksiköiden vaikuttavuuden arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 8.

Kolehmainen, J. (2004). Instituutioista yksilöihin. Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa. Teoksessa M. Sotarauta & K.-J. Kosonen (toim.) Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan, 35 – 56.

Korhonen, P. (2006). Projektin johtaminen. Case kansainvälisestä toiminnasta.

Kotila, H. (2004). Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa H. Kotila & A. Mutanen (toim.) Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, 11 - 23. Helsinki. Edita.

Laki ammattikorkeakouluopinnoista (3.3.1995/255). Saatavilla www –muodossa: (http://www.finlex.fi/lains/). (viitattu 5.2.2003)

Lambert, P. (2004) Kehittävää siirtovaikutusta uusia välineitä rakentamalla. Teoksessa H. Kotila & A. Mutanen (toim.) Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, 102 - 127. Helsinki. Edita.

Lehtinen, H. (2006). Esitys 14.2.2006 EU–hankkeen synnytys yritysten kanssa - rahoituksen hakeminen. T&K – ja innovaatiotoiminnan valmennusohjelman moduli 1. Projektin hallinta ja johtaminen 14.-15.2.2006 Tampere.

Liiketoiminta. (2005). Wikipedia. Saatavilla www –muodossa: http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Liiketoiminta&oldid=335677. (viitattu 11.8.2006).

Lyytinen, A., Kuusinen, R. & Niemonen, H. (2003). Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 66. Tampereen yliopisto.

Maljojoki, P. (2004). Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä vahvistettava. Alustus ammattikorkeakoulupäivillä 12.5.2004. Laurea-ammattikorkeakoulu, Espoo.

Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & von Bell, K. (2004). Yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 69.

Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & von Bell, K. (2005). Ammattikorkeakoulujen T&K –toiminta: T&K –yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa, osaprojekti IV.. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 74.

Miestamo, R. (2005). Tutkija – miten menestyt mediassa, Helian julkaisusarja A:21. Edita. Helsinki.

Nyyssölä, K. (1997). Akateeminen yrittäjyys ja sen esteet. Teoksessa K. Nyyssölä & T. Saarinen (toim.) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus. Raportti 41, 101-118.

Opetusministeriö (2004). Koulutus ja tutkimus 2003 – 2008. Kehittämissuunnitelma. Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Pelin R. (1999). Projektihallinnan käsikirja. Projektinjohtaminen Oy.

Pellinen, A. (2006a). Projektitoiminnasta ammattikorkeakouluissa. Esitys 1.2.2006 T&K – ja innovaatiotoiminnan valmennusohjelman moduli 1, Projektitoiminnan perusteet koulutustilaisuudessa Tampereella.

Pellinen, A. (2006b). Projektisykli. Project Cycle Management (CM). Esitys 1.2.2006 T&K – ja innovaatiotoiminnan valmennusohjelman moduli 1, Projektitoiminnan perusteet koulutustilaisuudessa Tampereella.

Pellinen, A. (2006c). Projektien taloudesta ja rahoituksesta. Esitys 14.2.2006 T&K – ja innovaatiotoiminnan valmennusohjelman moduli 1, Projektitoiminnan perusteet koulutustilaisuudessa Tampereella.

Professoriliitto (2006a). TIEDOTE 21.2.2006. Valtiontilintarkastajien kanslia. Asia: Professoriliiton näkemyksiä yliopistojen ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta. Lausunnot ja esitykset. http://www.professori-liitto.fi/ajank_2122006.html (viitattu 14.3.2006).

Professoriliitto (2006b). TIEDOTE 3.3.2006. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto: Yliopistot ulos tuottavuusohjelmasta. http://www.professoriliitto.fi/ajank030306.html (viitattu 14.3.2006).

Rikkinen, K. (2002). Ammattikorkeakoulujen erilaiset alueet. Teoksessa H. Katajamäki & T. Huttula (toim.) Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä. Näkökulmia ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän toteutukseen. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, 11, 8-13.

Sirén, H. (2006). Tutkimus- ja kehitystyö ammattikorkeakouluissa. Esitys 8.2.2006 Ammattikorkeakoulujen T&K-päivillä, 8.-9.2.2006. Mikkeli.

Salminen, H. & Kajaste, M. (2005)Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta. Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt 2005 – 2006. Korkeakoulujen arviointineuvosto. Saatavilla www –muodossa: http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_305.pdf. (viitattu 20.3.2006).

Sotarauta, M. & Kosonen, K.-J. (2004). Strategiarituaaleja koneistoyhteiskunnassa vai dynaamisia prosesseja tietämystaloudessa? Teoksessa M. Sotarauta & K.-J. Kosonen (toim.) Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan. 17–34.

Sotarauta, M. (2004). Muutoksen viides ulottuvuus: Evolutionaarinen tutkimusote ja yhteisevoluutio aluekehityksen tutkimuksessa. Teoksessa M. Sotarauta & K.-J. Kosonen (toim.) Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan, 283-317.

Sotarauta, M. & Lakso, T. (2000). Muutoksen johtaminen ja luova jännite: Tutkimus Kainuun kehittämistoiminnasta. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja, 132. Helsinki.

Taalas, M. (1999). Ammatillisen opettajan työ ja ammatillisen koulutuksen arvostus. Teoksessa J. Laasonen (toim.) Ammatillisen koulutuksen arvostus Euroopassa ja Suomessa. Ammattiin ja jatko-opintoihin toiselta asteelta. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 6, 153-163.

Tammilehto, M. (1999). Osaamisen spatiaalinen diffuusio ja ammatilliset koulutusorganisaatiot Kemi-Tornio-alueella. Helsingin yliopisto. Maantieteen laitos. Publicationes Instituti Geographici. Universitatis Helsingiensis C, 11.