Kever 3/2006, ISSN 1796-8283Tutkimusryhmät
Taidon tieto -julkaisu

  Taidon tieto: tutkimuksen ja koulutuksen perusteiden pohdintaa
  KeVer metodologia- ja filosofiaryhmä
  Arto Mutanen
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  etunimi.sukunimi@lut.fi


  Ammattikorkeakoulujen kehittämisverkosto KeVer on ollut erittäin aktiivinen toimija ammattikorkeakoulututkimuksen kentällä. Toiminta on ollut laaja-alaista ja uusia kysymyksenasetteluja etsivää. Toiminnan eräs keskeinen piirre on ollut fokusoitunut verkottuminen. Tämä on ollut selkeänä tavoitteena KeVeriä kehitettäessä. Tämä on samalla mahdollistanut sekä voimavarojen tehokkaan käytön että verkoston toiminnan pitkän tähtäimen kehittämisen.


  KeVerin ohjausryhmän kokouksessa maaliskuussa 2002 todettiin, että ”verkoston avaintehtäviä olevan yhteyksien luominen tutkijoiden välille sekä tutkijoiden ja toimijoiden välille ammattikorkeakoulukentällä”. Tämän linjauksen mukainen toiminta on ollut luontevaa verkostolle. Eri hankkeissa on ollut suurta etua, että tutkijat niin ammattikorkeakouluista, yliopistoista kuin muistakin tutkimuslaitoksista ovat toimineet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulukenttä on toiminut yhteisenä viitekehyksenä eri hankkeille. Näin hankkeet on mahdollista muotoilla sisäisesti eheiksi, samalla eri hankkeiden välille tulee tiettyä jatkuvuutta.

  Verkoston piirissä eri hankkeissa on kokoonnuttu työskentelemään tiettyjen teemojen piiriin. Työskentelymenetelmät ovat vaihdelleet hankkeittain. Tavoitteena on kaiken aikaa ollut toimijoiden välinen aktiivinen yhteistyö hankkeen eri vaiheissa.

  Tällainen verkostomainen työskentelytapa on osoittautunut monella tavoin hedelmälliseksi. Ensinnäkin näin hankkeiden teemoja on pystytty muotoilemaan ja täsmentämään yhteistoiminnassa osallistujien kesken. Tällaisten hankkeiden piirissä on tuotettu erityyppisiä tuotoksia. On pidetty yhteisiä luento- ja tutkimuspäiviä. Tällaisten dokumentaatio on luonnollisesti vaikeaa. Kuitenkin dokumentaationa on käytetty tutkimusryhmien sisäisiä pöytäkirjoja tai kirjoitettu asiasta KeVer-verkkolehteen. KeVer-verkkolehdestä onkin kehittynyt tutkimuksellinen keskustelufoorumi ammattikorkeakoulututkimuksen alalle. Toisaalta on tehty julkaisuja. Mainittakoon tässä seuraavat: Ammattikorkeakoulupedagogiikka, Hannu Kotila (toim.), Edita, joka syntyi pedagogiikkaryhmän piirissä; Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, Hannu Kotila ja Arto Mutanen (toim.), joka syntyi metodologiaryhmän piirissä; hankkeesta julkaisuksi, Liisa vanhanen-Nuutinen ja Pirjo Lambert (toim.), Edita, joka syntyi toiminnanteorian ryhmän piirissä; Ammattikorkeakouluetiikka, Mervi Friman e. al. (toim.), Opetusministeriön julkaisusarja sekä Ammattien kutsu Matti Vesa Volanen et. al. (toim.), Opetusministeriön julkaisusarja, mitkä syntyivät filosofiaryhmän piirissä.

  Metodologia- ja filosofiaryhmät ovat syksystä 2005 lähtien työskennelleet yhdessä Taidon tieto –hankkeen parissa. Hankkeen tematiikka liittyy läheisesti useisiin KeVer-verkostossa toteutettuihin hankkeisiin. Kuitenkin tällä hankkeella on omat painotuksensa. Hankkeen teema taidon tieto on monella tavoin haasteellinen. Teema mahdollistaa monien esillä jo olleiden teemojen käsittelyn uudesta näkökulmasta. Teeman käsitteellinen jäsentäminen on jo itsessään erittäin haastava tehtävä. Kuitenkin myös tällaisella käsitteellisellä työllä on myös konkreettisia seurauksia. Hankkeen teema on ammattikorkeakoulututkimuksen kannalta erittäin keskeinen. Kuitenkin teemalla on myös yleisempää kiinnostusta.

  Hankkeen teema luotaa länsimaisen tieteen ja koulutuksen perusteita. Tiedon ja taidon problematiikka on ollut eri tieteenalojen kiinnostuksen kohteena pitkään. Itse asiassa problematiikan juuret yltävät antiikin kreikkaan – länsimaisen tieteen juurille. Antiikissa oli vahvana käsitys tiedosta tekijän tietona. Samoin teorian ja käytännön välisen suhteen problematiikka palautuu myös aina antiikkiin saakka. Tällainen historiallinen jänne on erittäin monimutkainen ja –tulkintainen. Kuitenkin on mahdollista valaista tematiikkaa tietyistä näkökulmista teemaa jäsentävällä tavalla.

  Länsimaisessa koulutuksessa on tietty hierarkia. On korkeampaa ja matalampaa koulutusta. Teoreettinen tieto on hierarkiassa korkeimmalla sijalla – ainakin teoriassa. Ammatillinen koulutus on alempaa koulutusta. Tämä hierakisointi näkyy myös koulutusjärjestelmämme rakenteessa. On kiinnostavaa tarkastella tällaisen hierarkian perusteita.

  Taidon tieto –hankkeen parissa on järjestetty kaksi seminaaria. Näissä seminaareissa hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat pystyneet keskustelemaan teemaan liittyvästä problematiikasta. Näin osallistujille on ollut mahdollista prosessin edetessä keskustella omista ja muiden näkemyksistä. Näin itse prosessi on ollut tutkimuksellinen yhteishanke.

  Hankkeen eräänä tuloksena julkaistaan kirja, jossa on hankkeeseen osallistuvien henkilöiden artikkelit. Kirjoittajissa on niin ammattikorkeakoulujen kuin myös yliopistojen henkilöstöä. Kirjoittajien ammatillinen ja tieteellinen tausta vaihtelee suuresti. Kirjoittajien asiantuntemus on sekä laajaa että syvää. Näin ollen valmisteilla oleva kirja toivottavasti saa ansaitsemaansa huomiota – kiinnostuneita lukijoita.