Kever 3/2006, ISSN 1796-8283Kirjat
Suvi Mäntylä: Myyteistä todellisuuteen - henkilöstöhallinnon haasteet ICT-alalla


Minna Palos
Mervi FrimanTurun yliopisto, Sosiologian tutkimuksia A27, 2006


Tietoalat STTK ja Turun yliopiston sosiologian laitos ovat toteuttaneet yhteisprojektina ICT-alan henkilöstöhallintoa koskevan tutkimuksen. Tutkimus on tärkeää luettavaa ammattikorkeakoulutoimijoille; koulutammehan niin tietotekniikan ammattilaisiksi kuin esimiestehtäviin suuntautuvia nuoria ja aikuisia.

Tutkimus osoittaa, että ICT-sektorin henkilöstöhallinnossa korostuvat esimiestyön ongelmat, työhön liittyvä epävarmuus sekä työssä jaksamisen ongelmat voimakkaammin kuin palkansaajilla keskimäärin. Tietointensiivisissä yrityksissä aineellisen omaisuuden arvo on usein vähäinen verrattuna aineettomaan pääomaan, joka muodostuu inhimillisestä pääomasta, yrityksen sisäisistä ja ulkoisista rakenteista. Tietotyön informaatiotulvan, työajan, kiireen ja stressin hallinta ovat melko uusia työsuojelun, tutkimuksen ja työpaikkakohtaisen hyvinvoinnin haasteita.

Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkokyselyllä STTKn Tietoalojen sekä Akava YTN-liittojen jäseniltä. Kyselytulosten pohjalta täydentäviä teemahaastatteluja.Teemoja olivat esimiestyö, uhat, ylimmän johdon asenne, tiedotus- ja muutostilanteet, koulutus ja työssä kehittyminen, työssä viihtyminen ja työilmapiiri, työaika ja työssä jaksaminen, työsuhde ja työn tekeminen, yhteistoimintamenettely ja työsuojelu.

Keskeinen ICT-alan kehittämistarpeista on esimiestyö. Esimiesten työ on tutkimuksen mukaan selvästi vaativampaa ja työtahti kireämpi kuin niillä, jotka eivät toimi esimiestehtävissä. Ylin johto koetaan usein välinpitämättömäksi, jolloin lähiesimiestaitojen merkitys korostuu. Suurimmaksi ongelmaksi esimiestyössä osoittautuu se, että esimieheksi nostetaan useammin asiantuntijuuden kuin ihmissuhde/esimiestaitojen perusteella.

Uhkien kokeminen on huomattavasti yleisempää kuin aikaisemmissa tutkimuksissa ja korostuu nimenomaan ICT-sektorilla. Haastatteluissa ilmenivät uhkiksi globalisaatio, pörssin hyvittely, suhdanneherkkä ala, tiedon puute, jatkuvat muutokset, tekniikan kehittyminen, liiallinen tehokkuusajattelu sekä liian vähäiset keskustelumahdollisuudet esimiehen kanssa. Suuri sitoutumisaste ja kiire näkyvät runsaana ylitöiden tekemisenä. Runsas ylitöiden määrä, uniongelmat ja työasioiden tunkeutuminen vapaa-ajalle kostautuvat työpaikoilla myös työuupumuksena.

Koulutusmahdollisuuksia pidetään tärkeänä työssä viihtymisen edistäjänä. Työtehtävien sisältöön ja niistä selviytymiseen henkilöstökoulutuksen nähdään vaikuttavan. Tiedotuksessa koettiin puutteita. Työtyytyväisyyttä tarkasteltaessa tärkeimmäksi koetaan työn mielekkyys, suhteet työtovereihin sekä työsuhteen varmuus, jotka ilmenevät työelämässä yleensäkin (mm. Työolobarometri 2005).

Keskeisimmät tulevaisuuden haasteet ICT-alan henkilöstöhallinnossa ovat esimiestyön kehittäminen, ahdistuksen ja epävarmuuden poistaminen sekä työssä jaksamisen edistäminen. Myös ikäjohtaminen ja muutosten hallinta koetaan tärkeinä osa-alueina ICT-alan henkilöstöhallinnossa tulevaisuutta ajatellen.


Minna Palos,
Mervi Friman,