Kever 4/2006, ISSN 1796-8283Artikkelit
Ammattikorkeakoulun opettajuutta etsimässä


Jari Laukia
Kirsi Lahtiranta  Tässä artikkelissa kuvataan ja arvioidaan päättymässä olevaa Ammattikorkeakoulun opettajuus –hanketta. Samalla luodaan näkökulmia tulevaan Kehittyvä ammattikorkeakoulun opettajuus –hankkeeseen.


  Suuntaa hakemassa

  Ammattikorkeakoulun opettaja elää monien muutosten ja haasteiden keskellä. Vuonna 2003 uudistettu ammattikorkeakoululaki asetti uusia tehtäviä ammattikorkeakouluille. Asiantuntijatehtäviin kouluttamisen lisäksi ammattikorkeakoulujen tulee harjoittaa työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka lähtökohtana ovat työelämän käytännölliset kysymykset. Laki ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista vuonna 2005 toi jälleen uutta ulottuvuutta opettajan työhön.

  Opettaja joutuu kohtaamaan opiskelijoiden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan ammattikorkeakoulujen toiminnalle asettamat odotukset. Ammattikorkeakoulujen opettajat tekevät myös entistä enemmän yhteistyötä paitsi keskenään myös opiskelijoiden, ympäröivän elinkeinoelämän sekä toisten koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Opettajat ovat keskeisessä asemassa ammattikorkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden toteuttamisen kannalta. Nämä olivat keskeisiä tekijöitä ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittämishankkeen taustalla.


  Kehittämishankkeen suunnittelu

  Ammattikorkeakoulun opettajuushankkeen suunnittelu alkoi kevättalvella 2003 keskustelulla OAJ:n edustajan ja Helian kesken. Hankkeelle perustettiin Helia Ammatilliseen opettajakorkeakouluun suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä kutsui 4.6.2003 eri järjestöjen edustajia ideoimaan hanketta. Kutsutuista paikalla olivat STTK:n, OAJ:n ja PTL:n edustajat. Tämän jälkeen hankkeesta tiedotettiin ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulut nimesivät hankkeeseen yhteyshenkilön tiedonkulun hoitamiseksi hankkeen ja oman ammattikorkeakoulun välillä. Syksyllä 2003 pidettiin ammattikorkeakoulujen edustajien yhteinen suunnittelukokous aiheeseen liittyen. Helia teki hankeanomuksen Opetusministeriölle, joka myönsi hankkeelle tukea vuosille 2004-2006.


  Keskeiset suuntaviivat

  Ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittämishanke lähestyi ammattikouluopettajan työtä kahden teeman avulla. Teemat olivat Yhteisöllinen opettajuus ja Opettajuus työelämän kehittämishankkeissa. Hanke organisoitui näiden teemojen mukaisiin teemaryhmiin.

  Opettajuus työelämän kehittämishankkeissa -teemaryhmässä pureuduttiin opettajan työhön koulutusta ja työtä yhteen kytkevissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Teemaryhmässä kehiteltiin pedagogisia välineitä, verkostotyöskentelyn välineitä ja työn tutkimisen ja kehittämisen lähestymistapoja opettajuuden uudelleen hahmottamiseksi.

  Yhteisöllinen opettajuus –teemaryhmässä korostui ammattikorkeakoulun kehittäminen työyhteisönä.


  Toiminnan tavoitteina olivat:

  1. kehittää koulutusalat ylittäviä pedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja yhteisölliseen opettajuuteen ja opettajuuteen työelämän kehittämishankkeissa,

  2. tukea opettajien ja opiskelijoiden osallistumista ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja siihen liittyvään julkaisutoimintaan,

  3. vahvistaa ammattikorkeakoulujen opettajien identiteettiä ja näkemystä opettajana toimimisesta sekä

  4. vahvistaa ammattikorkeakoulujen toimintarakenteiden ja johtajuuden tukea opettajuuden muutokselle.


  Hankkeen toteuttaminen

  Ammattikorkeakouluissa toteutetun Tuulikki Vennisen ja Sirpa Räsäsen tekemän alkukartoituksen Venninen, T& Räsänen, S 2004) jälkeen toiminta alkoi valtakunnallisilla seminaareilla ja teemaryhmien työskentelyllä.

  27 ammattikorkeakoulussa oli toimintaan nimetty yhdyshenkilö. Osahankkeita oli yhteensä 25. Osahankkeet organisoituivat hankkeen teemojen mukaisiksi teemaryhmiksi, joiden työskentelyä Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi. Tällä tavoin edistettiin ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua hankkeiden kesken. Osahankkeita toteutettiin 17 ammattikorkeakoulussa. Teemaryhmien toiminnan ja seminaarien lisäksi hankkeen yhteydessä järjestettiin täydennyskoulutuksena 3 opintoviikonlaajuista projektista julkaisuksi opintokokonaisuutta.

  Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Heliassa 20.–21.11.2006 (www.helia.fi/fi/ammatillinenopettajakorkeakoulu/amk-opettajuudenkehittaminen/tapahtumat/). Seminaarin teemana on Johtajuuden tuki ammattikorkeakoulun opettajan työn kehittämisessä. Seminaarissa luodaan katsaus siihen, kuinka johtaminen voi tukea muutosta ammattikorkeakoulun opettajan työssä. Seminaarissa esitellään ammattikorkeakouluissa toteutettujen osahankkeiden tuloksia, kootaan yhteen hankkeen keskeiset saavutukset ja esiin nousseet kysymyk-set sekä kuullaan myös johdon kokemuksia opettajuuden kehittämiseen tähtäävistä hankkeista. Päätösseminaarissa julkaistaan hankkeeseen liittyvä teos Opettajana ammattikorkeakoulussa.

  Hankkeella on ollut Helian www-sivuilla oma verkkosivu (www.helia.fi/fi/ammatillinenopettajakorkeakoulu/amk-opettajuudenkehittaminen/), jonne taltioitiin muun muassa hankkeen julkaisut ja seminaarien alustukset. Lisäksi verkkosivulle koottiin hankkeen kuluessa tietopankki ammattikorkeakouluopettajuutta sivuavista tutkimuksista ja julkaisuista. Hankkeen tulokset

  Vuosien 2004 ja 2005 aikana osahankkeilta ja seminaareista kerätyn arviointitiedon perusteella voidaan arvioida hankkeen etenemistä. Hanke on edennyt koulutusalat ylittävien pedagogisten käytänteiden ja toimintamallien kehittämisessä sekä tukenut opettajien ja opiskelijoiden osallistumista ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja siihen liittyvään julkaisutoimintaan. Myös projektista julkaisuksi koulutuksen kautta on parannettu erityisesti opettajien osallistumista ammattikorkeakoulujen t&k-toimintaan ja sen kehittämiseen. Sen sijaan vastausta vaille jää kysymys, kuinka hanke on vahvistanut ammattikorkeakoulujen opettajien identiteettiä ja näkemystä opettajana toimimisesta.


  Hankkeen aikana on tullut ilmeiseksi se, että oppilaitoksen johdon tulee tukea opettajuuden kehittymistä. Näihin kahteen asiaan tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota jatkohankkeessa. Tämä vaatii hankkeelta keskittymistä osahankkeiden läpinäkyväksi tekemiseen. Hankkeista on tuotava esiin opettajan toimintafoorumit ja yhteisöt, joissa hän toimii tutkimus- ja kehittämistyön, aluekehitystyön ja opetustyön suunnassa. Ammattikorkeakouluorganisaation sisäisten yhteisöjen tarkastelu (osahankkeiden näkökulmasta) ja esiin nostaminen luo yhteisen jakamisen ja tuen tiloja esimiesten ja opetushenkilöstön välille.


  Jatkohanke

  Opettajat tuntevat muutoksen tarpeen, mutta välineet ja mahdollisuudet opettajan työn muuttamiselle voivat puuttua. Muutoshakuiset opettajat ovat kauden opettajuuden loukussa. Opettajat pyrkivät luomaan uusia käytänteitä pystymättä tai haluamatta luopua vanhoista.

  Ammattikorkeakoulun kehittämishankkeen toimintaa ja jatkaa uusi kehittämisverkostohanke, Kehittyvä ammattikorkeakoulun opettajuus, KeKo.

  Ammattikorkeakoulujen strategioiden valossa verkoston toiminnan yhteydessä kehitetään ja mallinnetaan uusia ratkaisuja sekä tuodaan julki ammattikorkeakouluissa toteutettuja hyviä käytänteitä opettajan työn kehittämiseksi kolmen teeman alueella. Nämä teemat ovat: yhteisöllinen opettajuus, opettajat työelämän kehittämishankkeissa sekä organisaationtuki opettajuuden kehittymiselle.


  Jari Laukia,
  Kirsi Lahtiranta,  Lähteet:
  Ammattikorkeakoululaki 351/2003

  Venninen, T. & Räsänen, S. 2004. Työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta ammattikorkeakouluissa. Kehittämishankeraportti. Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.