Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Referee-artikkelit
Ammattikorkeakoulun yliopettajien T&K-palkkausjärjestelmän mukainen työnkuva vai työnkuvan mukainen palkkausjärjestelmä


Kari Salo
Merja Drake
Timo Toikko  Tiivistelmä

  Uusien palkkausjärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto on nostanut esille työn vaativuuden arvioinnin. Sen mukaan kunkin henkilön palkka voidaan määritellä työn sisältöjen perusteella. Ammattikorkeakoulun palkkausjärjestelmä perustuu pääosin vanhaan opistojärjestelmään. Kosmeettisista muutoksista huolimatta se on säilynyt samanlaisena koko ammattikorkeakoulujärjestelmän ajan. Palkkausjärjestelmä perustellaan toimialaperustaisesti, jolloin se kietoutuu sukupuolittuneisiin työmarkkinoihin. Yliopettajien palkkauksessa eriarvoisuus näkyy yli 1000 eurona kuukaudessa ja yli 360 000 eurona 30 vuoden työuran aikana. Tässä artikkelissa esitetään kolme mallia palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Ensinnäkin olemassa oleva järjestelmä voidaan yhtenäistää. Toiseksi voidaan luoda uusi työn vaativuuden arviointiin perustuva malli. Kolmanneksi voidaan kehittää palkkausta tulokseen ja muihin kannustintapoihin perustuvaksi. Palkkausjärjestelmää tulee voida katsoa uudella tavalla, koska yliopettajien työ on yhtenäistynyt. Yliopettajan työ on ennen kaikkea tutkimus- ja kehittämistyötä, joissa asiantuntijuus ja osaaminen korostuvat. Ammattikorkeakoulun tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää jatkossa myös huomattavasti aktiivisempia työntekijöiden kannustintapoja.


  Uusien palkkausjärjestelmien työnkuvaukset

  Työn vaativuuden arviointiin perustuvat palkkausjärjestelmät ovat lähtöisin Yhdysvalloista (esim. Welbourne & Trevor 2000). Uusien palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönottamisessa on kyse työn vaativuuden arvioimisesta ja palkan määrittämisestä. Ne tiivistetään joko kirjallisiin työnkuvauksiin tai toimenkuviin. Työnkuvauksen tehtävänä on kuvata niitä olennaisia ja keskeisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka työn vaativuuden arviointijärjestelmä tunnistaa. Esimerkiksi osaaminen ja harkinta voivat olla työn keskeisinä vaativuustekijöinä. Tällöin työnkuvauksesta tulee käydä esille minkälaista osaamista työ edellyttää, minkälaisten ohjeiden mukaan työ tehdään, millaisia harkintatilanteet ja niiden sisällöt ovat, sekä minkälaisia valtuuksia työhön sisältyy.

  Työn vaativuuden arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien tavoitteena on ollut varmistaa palkkauksen oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja palkkausjärjestelmän läpinäkyvyys. Näiden järjestelmien yleistavoitteena on, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Tämän tavoitteen johdosta työnkuvauksien ja niiden pohjalta tehtyjen vaativuuden arviointien tulisi perustua avoimuuteen. Henkilöstön tulisi tietää mistä oma palkka koostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Usein palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu eri työ- ja virkaehtosopimuksissa eri tavoin (Lahti, Tarumo & Jämsén 2006). Muita palkanosia voivat olla henkilökohtainen lisä sekä tulospalkka.


  Ammattiliitto Suora (2006) on konkretisoinut ohjeita työnkuvan kirjoittamiseen:
  • tehdään yhdenmukaisella tavalla, jotta töiden vaativuutta voidaan vertailla;
  • kuvaa työn olennaisinta ja keskeisintä sisältöä selkeästi ja riittävän monipuolisesti;
  • kertoo työstä, ei henkilöstä;
  • tehdään kirjallisesti;
  • tekemistä kuvataan käyttämällä verbejä;
  • kuvaa työtä sellaisena kun sitä todellisuudessa tehdään;
  • tarkistetaan vähintään kerran vuodessa esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä; ja
  • on työpaikalla julkinen.
  Työnkuvauksissa ei tule käyttää siis hallintobyrokratia kieltä, vaan siinä sovelletaan työpaikan käytössä olevaa arkista kieleltä ja termistöä. Omaan työnkuvaukseen ei tule myöskään kopioida ilmaisuja palkkausjärjestelmästä tai muiden alojen työnkuvauksista. Kuvaukseen ei ole syytä kirjoittaa oman työn vaativuuden vähättelyä. Oman työn erinomainen ja monipuolinen hallinta ei tee siitä vähemmän osaamista vaativaa työtä. Itsestäänselvyydet ja ammatillinen varmuus omassa työssä vaativat nekin usein erityitä osaamista, vastuuta tai taitoja. Työn vaativuutta arvioitaessa osaamisella on ratkaiseva merkitys, mutta sen arviointi on vaikeaa. Osaamisen voidaan sanoa koostuvan vaadittavien tietojen laajuudesta ja syvyydestä sekä kyvystä käyttää näitä taitoja harkiten. (Illuusiosta todellisuuteen 1997)

  Kokonaisuudessaan oman työn kuvaaminen ja sen vaativuuden luonnehtiminen ei ole helppoa. Ulkoisia ja havaittavissa olevia tekoja on helpompi kuvata kuin sisäisiä prosesseja. Luonnollisesti työehtosopimusnimikkeet, hierarkkiset asemat ja ammattinimikkeet ohjaavat kuvauksen laatimisessa. Lisäksi on hyvin yleistä, että samalla ammattinimikkeellä voidaan tehdä hyvinkin erilaisia töitä. Stereotyyppisiin ennakko-oletuksiin on syytä suhtautua kriittisesti. Korkea asema organisaatiossa ei merkitse sitä, että työ on aina myös hyvin vaativaa. Samoin hierarkian alimmilla tasoilla tehtävä työ ei ole automaattisesti rutiiniluontoista tai vähän osaamista vaativaa. Niin kuin useimpien muidenkin asioiden kohdalla, oman työn vaativuuden kuvaamisen harjoittelu kannattaa. Työn ja sen muutosten kuvausten kautta löytyy usein perusteita myös palkankorotukselle.

  Ammattiliitto Suoran (2006) ohjeiden mukaan myöskään työn vaativuuden liioittelu työnkuvauksen kirjoittamisessa ei kannata. Selkeä, mutta riittävän monipuolisesti työn olennaisia piirteitä kuvaava työnkuvaus on paras palkan määrittämisen väline. Työnkuvausten vertailtavuutta ja objektiivisuutta tavoiteltaessa on hyvä käyttää työnkuvauslomakkeita. Lomakkeet on tavallisesti laadittu niin, että ne ohjaavat kuvaamaan työehtosopimuksen ja työn vaativuuden arviointijärjestelmän pyytämiä tietoja. Mikäli työpaikalla ei aikaisemmin ole tehty työnkuvauksia on tarpeen järjestää opastusta tai koulutusta ja antaa ohjeita kuvausten yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden varmistamiseksi.


  Yliopettajien yhtenäistyvä työnkuva

  Vuoden 1995 ammattikorkeakoululaissa (L255/1995) määriteltiin uusi opettajakategoria: yliopettajat. Yliopettajien ammattinimike on peräisin tekniikan alan oppilaitoksista (ks. Rousi 1986). Yliopettajille määriteltiin laissa yhtenäiset kelpoisuusehdot (vähintään lisensiaatintutkinto ja kolmen vuoden alakohtainen työkokemus sekä pedagoginen opettajakoulutus). Yliopettajien tehtävät painottuivat alun perin opinnäytetöiden ohjaukseen, mutta varsin pian myös laajemmin tutkimus- ja kehittämistyöhön.

  Monialaisesta ammattikorkeakoulurakenteesta huolimatta yliopettajan työkuvat ovat yhtenäistyneet. Yhteisen opettajakoulutuksen myötä eri alojen opettajien pedagogiset tulkinnat ovat lähentyneet tosiaan. Vähämäen (2004) mukaan myös yleiset työn muutokset ovat poistaneet eroja eri koulutusalojen opettajien työtapojen väliltä. Yliopettajien työn kannalta erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminta on koulutusalasta riippumatonta. Tutkimuksen ja kehittämisen sekä teorian ja käytännön välinen problematiikka yhdistää eri koulutusaloja.

  Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta on lunastanut paikkansa, vaikka siihen on toki liittynyt myös paljon ongelmiakin (ks. Lyytinen, Kuusinen & Niemonen 2003; Kotila 2004; Maljojoki 2004; Marttila ym. 2004, 2005). Tutkimus- ja kehittämistoiminta on pystytty kytkeymään läheisesti työelämään. Ammattikorkeakoulut ovat rahoittaneet tutkimus- ja kehittämistoiminnan pääosin projektirahoitusmarkkinoilta (Siren 2006). Tästä näkökulmasta katsoen ammattikorkeakoulut ovat hyvin pystyneet vastaamaan soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan haasteeseen. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikilla koulutusaloilla.

  Käsitys yliopettajien ammattikuvan yhtenäistyvästä prosessista ei kuitenkaan ole täysin harmoninen. Sekä yliopettajien sukupuolijakauma että palkkaus erottelevat koulutusaloja varsin voimakkaasti.


  Koulutusaloja erotteleva sukupuolijakauma

  Yliopettajien ammattikunta on kasvanut lukumääräisesti koko sen tilastoidun historian ajan, kuten ammattikorkeakoulun opettajakunnan kokonaismääräkin, lukuun ottamatta vuotta 2004. Yliopettajien suhteellinen osuus opettajakunnasta on viimevuosien aikana vakiintunut 16 prosenttiin ammattikorkeakoulujen päätoimisista opettajista. Miehet ovat olleet viranhaltioina enemmistönä koko ammattikorkeakoulujen olemassa olon ajan, joskin naisten osuus on kasvanut melko tasaisesti 26 prosentista 42 prosenttiin (ks. taulukko 1).

  TAULUKKO 1. Ammattikorkeakoulujen yliopettajien lukumäärät sukupuolittain sekä yliopettajien lukumääräinen kehitys vuosina 1997 – 2005 (AMKOTA-tietokanta 2006).


  Vuosi
  Miehiä
  Naisia
  Yhteensä
  Päätoimiset opettajat
   
  f
  %
  f
  %
  f
  % -osuus päätoimisista
  f
  1997
  471
  74
  163
  26
  634
  14
  4559
  1998
  538
  71
  216
  29
  754
  15
  5013
  1999
  538
  67
  265
  33
  803
  15
  5222
  2000
  561
  62
  337
  38
  898
  17
  5268
  2001
  569
  62
  351
  38
  920
  16
  5597
  2002
  579
  61
  363
  39
  942
  16
  5773
  2003
  585
  62
  365
  38
  950
  16
  5921
  2004
  571
  60
  384
  40
  955
  16
  5879
  2005
  531
  58
  382
  42
  913
  16
  5897  Koulutusaloittain yliopettajien lukumäärät vaihtelevat voimakkaasti sekä sukupuolittain että kokonaismääriä tarkasteltaessa (ks. taulukko 2). Humanistisella ja opetusalalla (28–46 %) sekä tekniikan ja liikenteen alalla (16–30 %) yliopettajia on selkeästi muita aloja enemmän. Luonnontieteiden alalla (8-9 %), sosiaali- ja terveysalalla (9–11 %) sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla (8–11 %) yliopettajia on suhteellisesti vähiten.


  TAULUKKO 2. Ammattikorkeakoulujen yliopettajien lukumäärät sukupuolittain ja koulutusaloittain sekä näiden kehitys vuosina 1999 – 2005 (AMKOTA-tietokanta 2006).


  Vuodet
  Miehiä
  Naisia
  Yhteensä
  Päätoimiset opettajat
  f
  %
  f
  %
  f
  % -osuus päätoimisista
  f
  Luonnonvara-ala (Luonnonvara- ja ympäristöala vuodesta 2003)
  1999
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6
  2000
  16
  57
  12
  43
  28
  14
  206
  2001
  17
  68
  8
  32
  25
  12
  204
  2002
  18
  60
  12
  40
  30
  13
  229
  2003
  21
  60
  14
  40
  35
  15
  237
  2004
  22
  63
  13
  37
  35
  15
  236
  2005
  20
  65
  11
  35
  31
  12
  265
  Tekniikan ja liikenteen ala
  1999
  21
  95
  1
  5
  22
  16
  140
  2000
  419
  91
  41
  9
  460
  30
  1522
  2001
  409
  89
  48
  11
  457
  29
  1581
  2002
  398
  89
  50
  11
  448
  28
  1596
  2003
  393
  89
  55
  11
  448
  28
  1621
  2004
  372
  86
  59
  14
  431
  27
  1580
  2005
  332
  86
  56
  14
  387
  26
  1515
  Hallinnon ja kaupan ala (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala vuodesta 2003)
  1999
  42
  38
  59
  62
  111
  13
  869
  2000
  43
  36
  75
  64
  118
  11
  1091
  2001
  43
  38
  71
  62
  114
  10
  1196
  2002
  55
  45
  67
  55
  122
  10
  1233
  2003
  47
  42
  64
  58
  111
  11
  1007
  2004
  47
  42
  66
  58
  113
  12
  986
  2005
  47
  44
  61
  56
  108
  11
  1010
  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  1999
  2
  15
  11
  85
  13
  11
  118
  2000
  1
  6
  15
  94
  16
  8
  203
  2001
  4
  17
  20
  83
  24
  10
  242
  2002
  6
  23
  20
  77
  26
  9
  282
  2003
  7
  30
  16
  70
  23
  8
  283
  2004
  9
  39
  14
  61
  23
  8
  299
  2005
  12
  41
  17
  59
  29
  10
  291
  Sosiaali- ja terveysala (Sosiaali- , terveys- ja liikunta-ala vuodesta 2003)
  1999
  12
  11
  93
  89
  105
  10
  1006
  2000
  19
  13
  124
  87
  143
  9
  1596
  2001
  19
  13
  133
  87
  152
  10
  1586
  2002
  21
  13
  141
  87
  162
  10
  1583
  2003
  19
  12
  135
  88
  154
  10
  1608
  2004
  22
  13
  147
  87
  169
  11
  1596
  2005
  21
  12
  151
  88
  172
  11
  1636
  Kulttuuriala
  1999
  27
  60
  18
  40
  45
  13
  343
  2000
  33
  52
  31
  48
  64
  14
  466
  2001
  44
  57
  33
  43
  77
  14
  569
  2002
  50
  56
  40
  44
  90
  15
  619
  2003
  55
  57
  41
  43
  96
  13
  725
  2004
  50
  56
  40
  44
  90
  12
  744
  2005
  52
  57
  40
  43
  92
  12
  745
  Humanistinen ja opetusala (Humanistinen ja kasvatusala vuodesta 2003)
  1999
  26
  48
  28
  52
  54
  46
  117
  2000
  29
  43
  38
  57
  67
  31
  182
  2001
  33
  46
  38
  54
  71
  32
  219
  2002
  31
  48
  33
  52
  64
  28
  231
  2003
  28
  45
  34
  55
  62
  35
  177
  2004
  33
  45
  40
  55
  73
  40
  184
  2005
  30
  42
  41
  58
  71
  34
  211
  Luonnontieteiden ala
  2003
  16
  70
  7
  30
  23
  9
  265
  2004
  15
  75
  5
  25
  20
  8
  253
  2005
  18
  75
  6
  25
  24
  11
  225  Sosiaali- ja terveysala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala ja sekä hallinnon ja kaupan ala ovat naisvaltaisia aloja yliopettajien ammattikunnan osalta. Tekniikan ja liikenteen alalla, luonnontieteiden alalla ja luonnonvara-alalla on sitä vastoin miesvalta yliopettajistossa. Humanistisella ja opetusalalla sekä kulttuurialalla sukupuolittainen jakautuminen yliopettajistossa on sitä vastoin melko tasaista.

  Sukupuolijakaumien erot eivät ole vain tilastollisia. Tiilikkalan (2004, 219–220) mukaan myös opetustyön tekemisen tavat ovat sukupuolittuneet ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Naisopettajilla on miehiä kokonaisvaltaisempi asenne työhön, eivätkä he erottele yksityiselämää ja työelämää. Naisopettajat tekevät pitkää päivää, vievät töitä kotiin ja kertovat työn vievän kaiken ajan. Naisopettajat tekevät kahta työtä eli hoitavat virkatyön lisäksi perheen ja kotityöt. Harrastuksiin ei enää jää aikaa. Miesopettajat suhtautuvat työhönsä toisin. Työ ja vapaa-aika erotetaan toisistaan. Miesopet¬tajat tekevät työnsä työpaikalla eivätkä vie töitä kotiin. Osa mies¬opettajista tekee myös pitkää päivää, mutta osa on suuntautunut harrastuksiin. Miehet ottavat naisia enemmän osaa työn yhteydessä järjestettäviin vapaa-ajantoimintoihin. (Vrt. Kuusisto & Vesala 1996.)

  Sukupuolijakaumista huolimatta on myös esitetty, että miesten ja naisten puhe opettajan työstä on myös muuttunut yhä samankaltaisemmaksi 1990-¬luvulla. Työ hallitsee yhä useammilla nais- ja miesopettajilla yhä suurempaa osaa elämästä (Kuusisto & Vesala 1996, 127; Salo 2002), kuten on tapahtunut muillakin aloilla Suomalaisessa työelämässä (vrt. Siltala 2004, Vähämäki 2004). Työn merkitys on siis yhdenmukaistumassa, vaikka sukupuolijakaumien erot ovatkin edelleen olemassa. Sukupuolijakaumien erot näkyvätkin ennen kaikkea palkkauksessa.


  Yliopettajia erotteleva palkkausjärjestelmä

  Akateeminen tutkimus ei ole juurikaan ollut kiinnostunut ammattikorkeakoulujen opettajien palkoista tai työajoista (Salo & Friman 2006). Palkkausjärjestelmät vaikuttavat kuitenkin kiinnostavasti myös opettajan työn arkeen. Tiilikkalan (2004, 220) elämänkertahaastatteluihin perustuneen tutkimuksen mukaan palkan määräytymisperuste vaikuttaa opettajien työaika-käsitteeseen. Kaupan ja tekniikan alalla opettajien palkka määräytyy pidettyjen opetustuntien mukaan, joten opettajat puhuvat palkattoman työn tekemisestä ja työn tekemisestä omalla ajalla. Kokonaistyöaikaan siirretyt terveysalan opettajat eivät sitä vastoin puhu lainkaan palkasta eivätkä työajasta. Nykyisinhän tosin lähes kaikki ammattikorkeakoulujen opettajat tekevät työtään kokonaistyöaikajärjestelmän mukaisesti eli 1600 tuntia vuodessa.

  Herrasen (2003, 54) mukaan ammattikorkeakoulun opettajien opetusvelvollisuuksien ja palkkojen maksatusperusteiden lisäksi kuukausipalkkojen suuruus on vaihdellut ja vaihtelee yhä eri koulutusaloilla. Sidokset koulutusalojen aiempiin opistokäytäntöihin ovat säilyneet. Tekniikan alan opettajien työehdot ovat olleet paremmat kuin kaupan ja terveyden alan opettajien. Naisvaltainen terveysala on ollut huonoimmassa asemassa: terveysalan opettajilla on ollut suurin opetusvelvollisuus ja pienin palkka.

  Palkkausjärjestelmien kehittämiseksi yksittäisten opettajien ja ammattikorkeakoulujen koulutusalojen ja omistajapohjien tarkastelu onkin tarpeen. Eroja on työ- ja virkaehtosopimuksissa sen mukaisesti, millainen omistuspohja oppilaitoksella on. Suomessa on 28 ammattikorkeakoulua, joista seitsemän on kunnallisia, 11 kuntayhtymän omistamia ja yksityisiä on kymmenen. Kunnallisissa oppilaitoksissa opettajiin sovelletaan kunnallista opetusalan virka- ja työehtosopimusta eli OVTES:ia. Kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa olevien osakeyhtiömuotoisten oppilaitosten sopimus on palvelulaitosten työantajanyhdistysten (PTY) työehtosopimus. Yksityisissä oppilaitoksissa noudatettava sopimus on EK:n (Elinkeinoelämän keskusliitto) yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus. Valtiolla on oma valtion virkaehtosopimus. Sopimusten välillä on eroja muun muassa ikälisien/palvelusvuosien kertymisessä. Mutta myös sopimusten sisällä on runsaasti eroja. Esimerkiksi kunnallisen alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) sisältää huomattavia koulutusalakohtaisia eroja (ks. taulukko 3).

  TAULUKKO 3. Ammattikorkeakoulujen yliopettajien vähimmäispalkat koulutusaloittain ja palveluvuosien mukaan (Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2003–2004, 135; Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005–2007, 144).


  Koulutusala
  Tekniikka ja liikenne
  Hallinto ja kauppa; opettajankoulutus
  Muut koulutusalat
  Alkupalkka vähintään
  03-04
  05-07
  03-04
  05-07
  03-04
  05-07
  I kalleusluokka
  3 555,91
  3795,62
  2 729,03
  2913,01
  2 540,79
  2712,07
  II kalleusluokka
  3 485,14
  3738,14
  2 654,02
  2846,69
  2 465,78
  2644,78
  4 palveluvuoden jälkeen vähintään
  I kalleusluokka
  3 785,90
  4001,89
  2 865,60
  3029,08
  2 667,99
  2820,19
  II kalleusluokka
  3 715,14
  3946,34
  2 786,52
  2959,93
  2 588,91
  2750,02
  7 palveluvuoden jälkeen vähintään
  I kalleusluokka
  3 927,42
  4110,77
  3 008,90
  3149,37
  2 801,39
  2932,17
  II kalleusluokka
  3 856,66
  4056,70
  2 925,75
  3077,50
  2 718,24
  22859,22
  10 palveluvuoden jälkeen vähintään
  I kalleusluokka
  3 980,50
  4166,34
  3 467,98
  3629,89
  3 147,60
  3294,55
  II kalleusluokka
  3 892,03
  4093,90
  3 357,77
  3531,94
  3 054,36
  3212,78
  15 palveluvuoden jälkeen vähintään
  I kalleusluokka
  4 352,01
  4555,18
  3 981,39
  4167,26
  3 574,31
  3741,18
  II kalleusluokka
  4 263,55
  4484,69
  3 855,60
  4055,58
  3 468,34
  3648,24  Lisäksi sopimusasiakirjoissa todetaan, että tekniikan ja liikenteen koulutusalan yliopettajan vähimmäispalkka 20 palveluvuoden jälkeen on I kalleusluokassa 4 599,68 euroa/kk (2003–2004) ja 4814,43 euroa/kk (2005–2007) sekä II kalleusluokassa 4 493,54 euroa/kk (2003–2004) ja 4726,61 euroa/kk (2005–2007). Tätä palvelusluokittelua ei ole muilla koulutusaloilla lainkaan.

  Taulukon mukaan esimerkiksi ruotsin kielen yliopettaja sai vuoden 2003–2004 alkupalkkojen mukaan terveysalan oppilaitoksessa joka kuukausi 1015.12 euroa vähemmän palkkaa kuin tekniikan alan ruotsin yliopettaja (ensimmäinen kalleusluokka). Ero oli vielä suurempi toisessa kalleusluokassa: 1019,36 euroa. Vuoden 2005–2007 sopimusten mukaa ero on edelleen kasvanut, nyt alkupalkkojen erotukset ovat jo 1083,55 euroa ja 1093,36 euroa. Kolmessakymmenessä työvuodessa terveysalan opettaja häviää tekniikan alan opettajalla rahassa 393 610 euroa (360 kk x 1093,36 euroa).

  Suurimmillaan palkkauksellinen ero samaa työtä tekevien yliopettajien kohdalla on taulukon mukaan jopa 2169,65 euroa kuukaudessa. Tällainen erotus saadaan asettamalla kuvitteellisesti vertailuun tekniikan ja liikenteen alan ikääntynyt matematiikan insinöörikoulutuksen saanut yliopettaja ja terveysalalle juuri rekrytoitu kansainvälisiä ja kansallisia tuotekehitysprojekteja johtava biolääketieteen tohtori.

  Yliopettajien, kuten myös kaikkien ammattikorkeakoulun opettajien, palkkausta koskevat erot ovat kiinnostavia yhteiskunnallisia määrityksiä. Ammattikorkeakoulun palkkausjärjestelmä on sitkeästi uusintanut vanhaa opistoperinteestä nousevaa koulutusalakohtaista eriarvoisuutta. Yliopettajien työnkuvien yhtenäistyminen ei ole johtanut palkkaukselliseen yhdenmukaistumiseen. Työn vaativuusvertailujen näkökulmasta palkkauksellisia eroja on vaikea ymmärtää muuten kuin sukupuolierojen kautta. On aika kysyä, missä vaiheessa asiantuntijuus otetaan ammattikorkeakoulun henkilöstöpolitiikan keskiöön. Ammattikorkeakoulujen nykyinen suuntaus vahvistaa yliopettajien ”virkamiesroolia”. Himasen (2004) mallin mukaisesti välittävän, kannustavan ja luovan Suomen tulee uudistua rohkeasti ja proaktiivisesti. Tässä hengessä ammattikorkeakoulujen T&K:n vaihtoehtoinen ”menestys-yrittäjyys-toimijuus”-suuntaus vaatii uudistuksia niin säännöksiin, toimintatapoihin kuin palkkausjärjestelmiinkin.

  Nykyisellään tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehokkuus kärsii huomattavasti siitä, että projektiyhteiskuntaa yritetään toteuttaa vanhoilla hallintomalleilla. Tutkimus- ja kehittämistoiminta edellyttää yliopettajilta useita subjekteja (minuuksien moninaisuus ja vaihdettavuus, skitsofrenia), mutta korkeakoulujärjestelmä edellyttää heiltä riippuvuutta ja rajatilapersoonallisuutta. Näin yliopettajien toimijuus (luovuus ja autonomia) ja vaikuttavuus ovat tehokkaasti ehkäistyjä ja erilaiset psykologiset vetäytymisreaktiot ovat näkyvissä (ks. Salo 2006). Edellä esitettyjen havaintojen perusteella projektiyhteiskunta ja yhteiskuntasopimus tarvitsevat koko hallintajärjestelmän peruskorjausta, kuten muun muassa Pekka Sulkunen (2006, 37) on esittänyt.


  Yliopettajien palkkausjärjestelmän kehittäminen

  Yliopettajien työnkuvat ovat yhdenmukaistuneet, mutta silti yliopettajien palkkaus perustuu vielä erottelevaan järjestelmään. Seuraavissa palkkausjärjestelmän kehittämissuunnissa on yritetty ymmärtää ammattikorkeakoulun yliopettajuus mahdollisuutena osallistua ammattikorkeakoulun kaikkiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (opettaminen, tutkimus- ja kehitystyö, aluevaikuttaminen). Tässä yhteydessä esitetään kolme mallia: nykyisen palkkausjärjestelmän sisäinen kehittäminen, uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen sekä tulospalkkaus ja muut kannustusjärjestelmät.

  Malli 1: Nykyisen palkkausjärjestelmän sisäinen kehittäminen tarkoittaa palkkojen yhdenmukaistamista. Samasta yliopettajan työstä maksetaan sama palkka huolimatta koulutusalasta tai oppilaitoksen omistajapohjasta. Tuhannen (914) ihmisen ammattikunnan kohdalla ongelma on enemmän miehinen ja historiallis-poliittinen kuin reaalinen tai taloudellinen. Ongelma on kuitenkin haastava, koska nykyinen palkkajärjestelmä koskee myös lehtoreita ja päätoimisia tuntiopettajia. Uudistus korostaa eri koulutusalojen tasavertaisuutta.

  Malli 2: Uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa yliopiston mallin mukaisesti työn vaativuuden arvioimista. Palkan määrittämiseksi tarvitaan luotettavaa tietoa työn sisällöistä. Pääpaino kehittämisessä asettuu inhimilliseen ja sosiaaliseen toimintaan, organisointitapojen muuttamiseen. Uudistus korostaa eri työtehtävien avointa arviointia ja arviointiin perustuvaa palkkausjärjestelmää.

  Malli 3: Tulospalkkaus ja muut kannustusjärjestelmät ovat aktiivisesti käytössä työelämässä. Myös yliopistoissa tulosohjausta on pyritty hyödyntämään (Aittola & Ylijoki 2005), joskin julkishallinnon toimintakulttuurien on nähty tekevän uudistustoimet käytännössä joko olemattomiksi tai vain nimellisiksi (Kuoppala 2005, 249; Treuthardt 2005, 226). Ammattikorkeakoulujen liiketaloudelliset intressit tukevat tällaisten yksilöllistä innovatiivisuutta tukevien järjestelmien kehitystä (Salo, Söderqvist & Toikko 2006).

  Ammattikorkeakoulujen kannattaa jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota asiantuntemukseen perustuvaan palkkausjärjestelmään. Se on keino vastata tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyviin tulevaisuuden haasteisiin. ”Kannustava ja oikeudenmukaiseksi koettu palkkausjärjestelmä ottaa huomioon kolme palkan perusosaa: työn vaativuuden, henkilökohtaisen ammattitaidon ja työn tuloksellisuuden. Jokaisessa palkanosassa on otettava huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo ja syrjimättömyys (Illuusiosta todelliseen 1997).”


  Yliopettajien keskeinen rooli

  Palkkausjärjestelmän uudistamista voidaan perustella ammattikorkeakoulun tulevaisuuden haasteilla. Yliopettajilla on keskeinen rooli tässä tehtävässä. Lampisen (2002, 67) mielestä tutkimus- ja kehittämistoiminta on eräs vaikeimpia ammattikorkeakoulujen asemaa määrittäviä kysymyksiä. Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminta on yhä muotoutumassa. Tutkimuksen volyymi ja rahoitusrakenne vaihtelevat suuresti ammattikorkeakoulujen välillä (ks. taulukko 4). Nykyisellään ammattikorkeakoulututkimus on pääosin palvelututkimusta ja -selvitystyötä, jota ei tehdä tieteellisen tutkijakoulutuksen voimin, vaan opiskelijatyövoiman avulla opettajien ohjauksessa. Ammattikorkeakoulujen tutkimuksessa ollaan siirtymässä perusedellytysten luomisesta kohti sisällön kehittämistä. Tutkimus- ja kehitystyöpainotteista toimintaa pyritään vahvistamaan lähinnä alueellisen kehitysvaikutusten ja yritysvaikutusten tehostamisen avulla (Ammattikorkeakoululaki 351/2003; Rantanen 2004, 78–79).

  TAULUKKO 4. Ammattikorkeakoulujen johtajien näkemykset ammattikorkeakoulututkimuksesta, SWOT-yhteenveto (Rantanen 2004, 81).


  Vahvuudet
  • Käytännönläheisyys
  • Työelämä- ja yrityskontaktit
  • Integroituminen seutukunta- ja aluestrategioihin
  • Yliopistoyhteistyö
  • Opiskelijat tutkimustyön resurssina
  • Tutkimuksen ja käytännön saumaton yhteys
  • Motivoituneet opettajat ja asiantuntijat
  • Monialaisuus
  Heikkoudet
  • Koulutuksen ja tutkimuksen rooliristiriita yksilö- ja instituutiotasolla
  • Resurssien alimitoitus
  • PK partnereiden liian vähäiset resurssit
  • Toiminnan hajautuminen pieniksi hankkeiksi
  • Ulkopuolinen tilaaja määrää suunnan
  • Henkilökunnan uupuminen
  • Tarpeeton kilpailu ylipistojen kanssa
  • Fokusoinnin puute
  • Ympäristön ylisuuret ja ristiriitaiset odotukset
  • Valtakunnallinen tilanne sekava
  Mahdollisuudet
  • Yliopistoyhteistyö > Akatemia-rahoitus
  • EU- ja kv. rahoituksen lisääminen
  • TEKES rahoitus
  • Rooliepäselvyyksien ratkaiseminen
  • Maakunta- ja seutukuntastrateginen yhteistyö
  • Verkottumalla kv. tasolle
  • PK -sektorisuuntaus
  • Duaalimallin vahvistaminen
  Uhat
  • Muuttuminen konsulttitoimistoksi
  • Toiminta jää hajanaiseksi puuhasteluksi
  • Liian akateemiset ambitiot
  • Tuhoisa kilpailu a) yliopistojen kanssa, b) ammattikorkeakoulujen kesken
  • Jääminen verkostojen ulkopuolelle
  • Pakkofuusiot
  • EU-rahoituksen supistuminen v. 2007


  Ammattikorkeakoulujen strategiat ja suunnitelmat ennakoivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilötyöpanoksen kasvua. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävät ovat lähtökohtaisesti alueellisia, paikallisia, yrityskohtaisia, mutta lisäksi niillä on koulutuksellista relevanssia. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edelleen vahvistamiseksi ammattikorkeakoulujen tulee jo lähitulevaisuudessa ratkaista rahoitukseen, henkilöstön työjakoon ja resursseihin liittyvät ongelmat. Kysymys on myös ammattikorkeakoulun omien toimintatapojen luomisesta. Tutkimukseen osallistuvan henkilöstön osaamiseen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota (Rantanen 2004, 86–87).


  Rantanen (2004, 87) esittää, että ammattikorkeakoulujen olisi lisättävä tutkimushenkilöstön ja tutkimustyöpanosten määriä. Karjalaisen (2007) mukaan valtiontilintarkastajat esittävät, että ammattikorkeakoulujen T&K toiminnan perusedellytyksiä tulee vahvistaa joko valtionosuusjärjestelmän kautta tai erillisrahoituksella. Tutkimustyöpanoksen osuus opettajien ja yliopettajien kokonaistyöpanoksesta on ammattikorkeakouluissa vielä pieni noin 10 %, (Tilastokeskus 2006), mutta sen nähdään olevan nopeassa kasvussa. Tutkijakoulutuksen saaneiden henkilöiden eli useissa tapauksissa yliopettajien määrät vaihtelevat merkittävästi koulutusalakohtaisesti. Henkilöstö on suhteessa tutkimustyöhön organisoitu hyvin eri tavoin. Osassa ammattikorkeakouluja tutkimusta tekee erityinen kokopäivätoiminen henkilöstö, kun toisissa henkilöstö osallistuu sekä koulutukseen että tutkimus- ja kehitystyöhön. Kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen tohtoreiden työpanoksesta käytetään merkittävä osa nykyisin muuhun kuin tutkimukseen. Tohtoritiheys ei korreloi tutkimustyön volyymiin ammattikorkeakouluissa. Sitä vastoin ammattikorkeakoulujen tutkimustyöstä huomattava osa tehdään opiskelijatöinä.

  Lampinen (2002, 66) on havainnut yliopettajien toimenkuviin tulleen yhä enemmän tutkimuksellisia piirteitä, josta syystä professorien virkakategoriaan siirtyminen olisi perusteltua. Ammattikorkeakouluprofessorien toimenkuva ja työskentelyedellytykset tulisi kuitenkin määritellä kehittämis- ja opetuspainotteisemmin kuin yliopistoissa. Lampisen (2002, 67) mukaan on tärkeää, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen palkitsemiskohteet poikkeavat toisistaan, koska palkitsemisjärjestelmien yhdenmukaistaminen saattaisi johtaa myös järjestelmien yhdenmukaistumiseen. Ammattikorkeakouluja tulisi palkita henkilöstöään tehokkaasta opetuksesta ja alueellisesta palvelutehtävästä.


  Kari Salo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö
  Merja Drake, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, Johdon assistentti- ja toimittajakoulutusyksikkö
  Timo Toikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö  Lähteet:
  AMKOTA tietokanta 2006. Opetusministeriö. Saatavilla www –muodossa: http://www.csc.fi/amkota/ (viitattu 20.11.2006).

  Aittola, H. & Ylijoki, O.-H. 2005. Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. Gaudeamus.

  Ammattikorkeakoululaki 351/2003. Saatavilla www –muodossa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030351 (viitattu 20.3.2006).

  Ammattiliitto Suora 2006. Palkkaus. Suora ry. Viitattu 1.11.2006. Saatavana internetistä: http://www.ammattiliittosuora.fi/Resource.phx/sivut/tyonkuvaus.htx

  Herranen, J. 2003. Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana. Järjestystä, konflikteja ja kaaosta. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteen tiedekunta. Kasvatustieteellisiä julkaisuja, 85.

  Himanen, P. 2004. Välittävä, kannustava ja luova Suomi. Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Tulevaisuusvaliokunta. Teknologian arviointeja 18. Eduskunnan kanslian julkaisu 4.

  Illuusiosta todelliseen. 1997. Opas työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittämiseksi. Työmarkkinajärjestöjen työnarviointijärjestelmien seurantaryhmä TASE. Helsinki.

  Karjalainen, S. 2007. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta Suomen ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen T&K-päivät 24.-25.1.2007. Hämeenlinna.

  Kotila, H. 2004. Tutkimus- ja kehitystoiminnan haasteen ammattikorkeakoulussa. Teoksessa H. Kotila & A. Mutanen (toim.) Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu, 11 - 23.

  Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2003–2004.

  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005–2007.

  Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005-2007, 1.6.2006 uudistettu painos.

  Kuoppala, K. 2005. Tulosjohtaminen yliopiston sisäisessä hallinnossa. Teoksessa H. Aittola & O.-H. Ylijoki (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. Gaudeamus. s. 227- 249.

  Kuusisto, L. & Vesala, M. (1996). Female teachers as vocational educators in Finland. In A. Heikkinen (Ed.), Gendered history of (vocational) education – European comparisons. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Hämeenlinna. Ammattikasvatussarja, 14, 123-134.

  Lahti, C., Tarumo, S., Jämsén, S. 2006. Samapalkkaisuuteen palkkausjärjestelmäuudistuksin. Työn vaativuuden ja henkilön pätevyyden arviointi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:22.

  Laki ammattikorkeakouluopinnoista (3.3.1995/255). Saatavilla www –muodossa: (http://www.finlex.fi/lains/). (viitattu 5.2.2003)

  Lampinen, O. 2002. Ammattikorkeakoulureformi kansainvälisessä perspektiivissä. Teoksessa J.-P. Liljander (toim.) Omalla tiellä. Ammattikorkeakoulut kymmenen vuotta. Arene, 60 - 79.

  Lyytinen, A., Kuusinen, R. & Niemonen, H. 2003. Näkökulmia ammattikorkeakoulun rooliin innovaatiojärjestelmässä. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 66. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Tampere.

  Maljojoki, P. 2004. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä vahvistettava. Alustus ammattikorkeakoulupäivillä 12.5.2004. Laurea-ammattikorkeakoulu, Espoo.

  Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & von Bell, K. 2004. Yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö. Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä: koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit, osaprojekti III. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 69.

  Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & von Bell, K. 2005. Ammattikorkeakoulujen T&K –toiminta: T&K –yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa, osaprojekti IV.. Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 74.

  Rantanen, J. 2004. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvitys. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 36. Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

  Rousi, L. 1986. Katsaus teknillisten oppilaitosten vaiheisiin. Teoksessa Höyrykoneesta tietotekniikkaan. 100 vuotta teknikko- ja insinöörikoulutusta, 9-123.

  Salo, K. 2002. Teacher Stress as a Longitudinal Process. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 208. Jyväskylän yliopisto.

  Salo, K. 2006. Yliopettajien työ ja ammattikorkeakoulun opettajuus. Teoksessa H. Kotila (toim.) Ammattikorkeakoulun opettajuus.

  Salo, K. & Friman, M. 2006. Katsaus akateemiseen kasvatustieteelliseen ammattikorkeakoulututkimukseen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 3, 71-84.

  Salo, K., Söderqvist, M. & Toikko, T. 2006. Ammattikorkeakoulun T&K ja projektitoiminta – liiketoiminnallisia intressejä? Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, Kever, 3. Saatavilla www – muodossa: http://www.piramk.fi/kever/kever.nsf.

  Siltala, J. 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava.

  Sirén, H. (2006). Tutkimus- ja kehitystyö ammattikorkeakouluissa. Esitys 8.2.2006 Ammattikorkeakoulujen T&K -päivillä, 8.-9.2.2006. Mikkeli.

  Sulkunen, P. 2006. Projektiyhteiskunta ja uusi yhteiskuntasopimus. Teoksessa K. Rantala & P. Sulkunen (toim.) Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. s. 17 – 38.

  Tiilikkala, L. 2004. Mestarista tuuroriksi. Suomalaisen ammatillisen opettajuuden muutos ja jatkuvuus. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 236. Jyväskylän yliopisto.

  Tilastokeskus 2006. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluhenkilöstön ajankäyttötutkimus 2004 - 2005. Tilastokeskus. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/yaakay/index.html

  Treuthardt, L. 2005. Tulosohjaus yliopistossa – muotia ja seurustelua. Teoksessa H. Aittola & O.-H. Ylijoki (toim.) Tulosohjattua autonomiaa. Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. Gaudeamus. s. 207- 226.

  Vähämäki, J. 2004. Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. Tutkijaliitto.

  Welbourne, T., Trevor. C. 2000. The Roles of departmental and position power in Job Evaluation. Academy of Management Journal Vol. 43. No 4.