Kever 1/2007, ISSN 1796-8283Kirjat
Friman, M. & Palos, M. 2007. Ammattikorkeakoulujen verkostohankkeet. Opetusministeriön julkaisuja 2007:1.

  Julkaisussa tarkastellaan yhtätoista ammattikorkeakoulukentällä toiminutta valtakunnallista verkostohanketta. Hankkeet ovat edistäneet ammattikorkeakoulukentän yhteisiä tavoitteita kuten opintojen edistymistä, kansainvälistymistä, ura- ja rekrtyointitoiminnan käynnistymistä, virtuaaliopintojen toteutumista sekä harjoittelukäytäntöjen kehittymistä. Myös kahta koulutuksellista uudistusta, ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä tuotantopainotteista insinöörikoulutusta, on suunniteltu ja toteutettu verkostorakenteella. Verkostot ovat synnyttäneet ja ylläpitäneet ammattikorkeakoulujen keskeistä yhteistyötä yhdistäen osaamis- ja kehittämisresursseja.

  Julkaisu rakentuu neljästä pääluvusta, joissa käsitellään verkostomaisen työskentelyn periaatteita, käytännön toteutuksia, eri toimijoiden rooleja sekä tulevaisuuden haasteita. Artikkelien myötä syntyy kuva verkostojen erilaisuudesta, ovathan ne olleet kestoltaan kolmesta seitsemään vuoteen. Erilaisuutta on synnyttänyt myös tehtävän fokusoituneisuus. Joissain tapauksissa on lähdetty toteuttamaan selkeää tehtävää, kuten ylempien tutkintojen toteuttamista. Eräät verkostot ovat kulkeneet pitkän tien ongelman selvittämisestä sen ratkaisukeinojen kehittämiseen ja testaamiseen. Tästä on esimerkkinä opintojen etenemisen edistäminen.

  Verkostotoiminnassa ovat olleet mukana niin opettajat, opiskelijat, tutkijat, kehittäjät, rehtorit kuin työelämän edustajatkin. Heidän erilaisista rooleistaan ja näkemyksistään on hankittu tietoa kyselyin, haastatteluin ja kirjoitelmin.

  Kun useat verkostohankkeista päättyvät vuoden 2006 lopussa, on haasteena niissä syntyneen sosiaalisen pääoman säilyttäminen ja kehittämistiedon vieminen ammattikorkeakoulujen arkeen.

  Ammattikorkeakoulujen verkostohankkeet on luettavissa verkkoversiona:
  http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm1.pdf?lang=fi