Kever 2/2007, ISSN 1796-8283Referee-artikkelit
Ammattikorkeakoulun muutos ja opettajien työtyytyväisyys


Eija Grönroos
Ulla Vaherkoski
Hannu Lampi  Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulun tehtävää ja sen psykososiaalista toimintaympäristöä ammattikorkeakouluopettajien työtyytyväisyyden näkökulmasta. Yksityiskohtaisina tavoitteina on tarkastella ammattikorkeakouluopettajien taustatekijöiden, henkilöstön työssä vaikuttamisen ja kehittymisen mahdollisuuksien, lähijohtamisen ja työroolien sekä selkeyden yhteyksiä työtyytyväisyyteen. Tutkimus on toteutettu yhden ammattikorkeakoulun yhdessä osaamisyhteisössä (n = 40) ja on siten tapaustutkimuksen luontoinen. Tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt ja niiden teoreettinen tausta ovat kuitenkin yleisiä ja yhteisiä suomalaisille oppilaitoksille ja erityisesti korkeakouluille.

  Ammattikorkeakouluopettajien työssä painottuivat eniten perinteiset lähiopetukseen, tutorointiin ja ohjaukseen sekä näiden suunnitteluun ja arviointiin liittyvät tehtävät. Työssä vaikuttamisen ja kehittymisen mahdollisuudet, uudistava ja vuorovaikutteinen johtaminen sekä työroolien selkeys olivat positiivisessa yhteydessä ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön työtyytyväisyyden kokemiseen.

  Asiasanat: ammattikorkeakoulu, muutos, opettajuus, johtajuus, hyvinvointi, työtyytyväisyys.


  1. Ammattikorkeakoulujen uusien tehtävien asettamat haasteet henkilöstölle

  Ammattikorkeakoululain 351/2003 4§:n mukaisesti ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003.) Lain myötä ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön toimenkuva on kolmen viimeisen vuoden aikana laajentunut lakisääteisesti kouluttamistehtävästä kahteen uuteen tehtäväkenttään: tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä aluekehittämiseen. Nämä tehtävät ovat kuuluneet jossain määrin ammattikorkeakoulujen tehtäväkenttään jo aiemminkin, mutta vuonna 2003 nuo kaksi tehtävää asetettiin tasaveroisiksi opetustehtävän rinnalle.

  Uudet tehtävät asettavat haasteita ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Johtavissa asemissa olevilla ei ole enää johdettavanaan pelkkä koulutusorganisaatio ja opettajat. Heidän tehtäväkseen tuli johtaa myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja siihen koulutuksen saanutta opetushenkilöstöä sekä tutkimustyön ammattilaisia. Heidän tuli myös ratkaista kuinka sitouttaa henkilöstönsä uusien tehtävien toteuttamiseen. Ammattikorkeakoulun uusien tehtävien myötä niihin on rekrytoitu ja rekrytoitunut yhä enemmän tutkijanpätevyyden omaavia henkilöitä, joiden työkulttuuri ja totutut toimintatavat eivät välttämättä ole yhdenmukaisia koulutusalan toimintakulttuurin kanssa. Toisaalta hyvä kysymys oli ja on yhä, kuinka tehdä ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta sidosryhmille tiettäväksi ja lunastaa paikka korkeatasoisena tutkimus- ja kehittämistyön yhteistyökumppanina?

  Uuden lain tuomat haasteet opetushenkilöstölle asettivat heidät uudenlaisten haasteiden eteen: Miten toteuttaa laadukasta ammatillista opetusta integroituna tutkimus- ja kehittämistoimintaan aluekehityksen hengessä? Ammattikorkeakoulutoimintaa ohjaava säännöstö kuten ammattikorkeakoulun erilaiset hallinnointiohjeet ja työehtosopimukset on laadittu opetustoiminnan näkökulmasta. Nykyisessä opettajien työaikaa koskevissa paikallisissa soveltamisohjeissa ja henkilöstön välisessä työnjaossa ei ole riittävästi huomioitu ammattikorkeakoulun uusia tehtäviä – tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä aluekehitystä luontevana osana ammattikorkeakouluopetusta ja opiskelua. Lyhyempi tai liukuva työnjaon suunnittelujakso olisi nimenomaan ulkoa tuleviin toimeksiantoihin paremmin sopiva, mutta sellaiseen VES ei anna lupaa. Menettely on jäänne ajasta jolloin toiminta oli lähes yksinomaan lukuvuosisuunnitteluun perustuvaa ”koulunpitoa”. Opettajiin kohdistuu uudenlainen osallistumisen vaatimus, jota vallitseva työn organisointitapa ja erilaiset toimintaa koskeva säännöstö tukevat heikosti (Koli 2005).

  Työelämän haasteet asettavat ammattikorkeakoulun henkilöstölle runsaasti työn tekemiseen ja kehittämiseen liittyviä uusia kvalifikaatiovaatimuksia, joihin ammattitaitoisen henkilöstön tulisi pystyä vastaamaan hankkimallaan kompetenssilla (Pelttari 1998). Kuitenkin mm. Mäen (2000) väitöstutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluopettajat kokevat työnsä suurimpana ongelmana työnsä rajalliset kehittymisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Henkilöstö kokee tekevänsä työnsä hyvin, mutta osaamiseen perustuvaa urakehitystä ei pidetä mahdollisena. Tutkimuksen mukaan palautteen antaminen, henkilöstön rohkaiseminen aloitteellisuuteen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon kaipaavat ammattikorkeakouluissa vielä kehittämistä. (Mäki 2000.) Koska työelämän haasteisiin voidaan vastata heikosti nykyisillä toimintatavoilla, tulee tulevaisuudessa kehittää joustavia ja ihmiskeskeisiä toimintamenetelmiä. Tässä tilanteessa vaaditaan ennen kaikkea mahdollistavaa ja henkilöstön kehittymiseen ja innovatiivisuuteen kannustavaa uudistavaa sekä vuorovaikutteista johtamista ja ammattikorkeakoulutoimintaa ohjaavan säännöstön uudistamista. Tämän tulisi näkyä parantuneena henkilöstön työtyytyväisyytenä. (mm. Antikainen 2005.)


  2. Työtyytyväisyyteen yhteydessä olevat tekijät

  2.1 Työn vaatimukset, työn hallinta ja työroolit

  Karasekin ja Theorelin (Karsek 1979; Karasek ja Theorell 1990) malli koostuu kahdesta osatekijästä, joista ensimmäinen on työn vaatimukset ja toinen on työn hallinta. Työn hallinnassa on kaksi ulottuvuutta: vaikutusmahdollisuudet työssä sekä työhön liittyvät taidot ja kyvyt. Mitä paremmat työntekijän osallistumismahdollisuudet työyhteisön toimintaan ovat ja mitä paremmin yhteistyö esimiehen ja alaisen välillä toimii, sitä tyytyväisempi ja henkisesti vähemmän rasittunut työntekijä on. Työn hallinta on työmotivaation ja työntekijän terveyden kannalta merkittävä tekijä. Työn hallinnassa on tärkeää, että yksilö voi käyttää voimavarojaan työhönsä ja työskentelyolosuhteisiinsa vaikuttamiseksi. Hyvä työnhallinta tukee työntekijän oppimista, taitojen ja kyvykkyyden kehittymistä. Aktiivinen ja vaativa työ, jonka työntekijä kokee hallitsevansa, tukee parhaiten työntekijän motivaatiota ja kehittymiskykyä. Toisaalta passiivinen työ, jossa on vähän hallintamahdollisuuksia heikentää työkykyä ja aiheuttaa kuormittumista. Passiivinen työ aiheuttaa työntekijän tietojen, taitojen, kehittymiskyvyn ja oppimiskyvyn heikentymistä. (Karasek & Theorell 1990.) Mallia on käytetty runsaasti tutkittaessa perusopetuksen opettajien työhyvinvointia. Erityisesti työn vaativuus on ennustanut opettajien hyvinvointia (mm. Griva ja Joekes 2003; Kittel ja Leynen 2003).

  Ammattikorkeakoulun opettajien ja johtajien tehtävät sekä työroolit muuttuvat ammattikorkeakoululle annettujen tehtävien myötä. Uudessa tilanteessa uudet työroolit tulisi määritellä selkeästi. Jos opettajilla ja johtajilla on niukasti tietoa heille kuuluvista tehtävistä, oikeuksista sekä vastuista ja velvollisuuksista, seurauksena saattaa olla rooliepäselvyyksiä ja rooliristiriitoja. Ristiriitatilanteessa henkilöstö kokee epätasapainoa heihin kohdistuvien vaatimusten, toimintamahdollisuuksien ja käytössä olevien resurssien määrän välillä. Jatkuva rooliepäselvyys ja rooliristiriita aiheuttavat stressiä, väsymystä ja työstä vetäytymistä. Perusopetuksen opettajia tutkittaessa on todettu, että opettajien uudenlaisia rooleja koskevat ja opetusmetodeja koskevat vaateet ovat lisänneet opettajien rooliepäselvyyksiä (Starnaman & Miller 1992). Pitkään jatkuessaan rooliin kohdistuvat jännitteet vaikuttavat myös työn tuloksellisuuteen ja työtyytyväisyyteen (Rizzo ym. 1970; van Sell ym. 1981). Norjalaisia opettajia koskeneessa tutkimuksessa (Mykletun 2002) muuttuneet rooliodotukset ennustivat opetushenkilöstön loppuunpalamista. Toisessa perusopetuksen opettajia käsittelevässä norjalaistutkimuksessa opettajien tehtävien ja roolien epäselvyydet olivat käänteisessä yhteydessä heidän työtyytyväisyyteensä (Munthe 2003). Muita tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opetushenkilöstön työtyytyväisyyteen ovat pystyvyyskäsitykset (self efficacy), mahdollisuus omaehtoiseen autonomiseen toimintaan, työssä vaikuttamisen sekä henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet (Griva ja Joekes 2003; Kittel ja Leynen 2003; Caprara ym. 2006; Zembylas & Papanastasiou 2006). Myös esimiehen johtamistapa sekä yhteistyö opiskelijoiden, työtovereiden ja esimiehen kanssa ovat useissa tutkimuksissa tulleet esiin opetushenkilöstön työtyytyväisyyttä ennustavina tekijöinä (mm. Abu Saad & Hendrix 1999; Bogler 2002; Zembylas & Papanastasiou 2006). Työtyytyväisyys puolestaan on ennustanut mm. opettajien työhön sitoutumista ja työssä pysymistä (Fresco ym. 1997), opettajien kokemaa stressiä (Smith & Bourke 1992) ja työssä suoriutumista (Ostroff 1992).


  2.2 Voimaantuminen ja johtaminen

  Empowerment – eli voimaantumisorientaatio tarjoaa työorganisaatioille viitekehyksen hyvinvoinnin mahdollistavan kulttuurin arvioimiseen ja kehittämiseen (Siitonen & Robinson 1998). Se ohjaa yritystä tai organisaatiota kulttuurinsa arvoperustan selkiyttämiseen sekä työ- ja johtamiskulttuurin arvioimiseen ja kehittämiseen. Tämä puolestaan johtaa yksilöiden voimaantumiseen ja työhyvinvoinnin mahdollisuuksien tukemiseen. Suomalaisessa hoitotieteen kirjallisuudessa voimaantumista on käytetty 1980-luvulta lähtien kuvaamaan hoitotyöntekijöiden ammatillista kasvua ja kehitystä. Sillä tarkoitetaan yksilön tai yhteisön valtaistumista, sisäistä voimantunnetta tai voimavaraistumista (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2000). Se on myös yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen (Pelkonen & Hakulinen 2002). Voimaantumista on kirjallisuudessa käsitelty sekä ominaisuuksina että yksilön tai ympäristön prosessina (Kuokkanen & Leino-Kilpi 2001), jonka tuloksena yksilö, organisaatio ja yhteisöt voivat vaikuttaa maksimaalisesti omaan elämäänsä ja valintoihinsa (Gibson 1991). Yksilön voimaantumisprosessi edellyttää kriittistä itsereflektiota ja sen perusteella muutoksia omiin toimintamalleihin. Yhteisön tasolla voimaantumisella tarkoitetaan yksilöiden yhteistä ponnistelua yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Rodwell 1996). Käsitteen ulottuvuuksia ovat vaikuttaminen, taito, merkitys- ja itsemääräämisoikeus. Vaikuttamisella tarkoitetaan sitä, miten paljon yksilö voi työssään vaikuttaa strategisiin, hallinnollisiin tai käytännön tuloksiin. Taito viittaa yksilön työssään osoittamaan tehokkuuteen ja uskoon että yksilö kykenee tekemään työnsä taitavasti. Merkitys nähdään työn päämäärän tai tarkoituksen arvona suhteessa yksilön omiin ihanteisiin. Itsemääräämisoikeus mahdollistaa itsenäisen päätöksenteon, joka yhdessä pätevyyden kanssa on tärkeä tekijä työmotivaation rakentumisessa. (Thomas & Velthouse 1990.)

  Voimaantuminen vaatii opettajilta oman tietoperustan laajentamista, vastuuta omasta kehityksestä ja aktiivista osallistumista omaa työtä ja työyhteisöä koskevaan päätöksentekoon. Prosessiin kuuluu oman kasvun välttämättömyyden tiedostaminen sekä sisäistäminen ja oivallus siitä, että jatkuva kehittyminen on työssä menestymisen ehto. (Miettinen & Pelkonen 2000). Työyhteisön positiivinen ilmapiiri edistää voimaantumista, samoin rohkeus tarttua työyhteisön ongelmiin ja taito ratkaista niitä. Vapautunut ja luonteva ilmapiiri sallivat ja kannustavat kokeilemaan uutta. Työyhteisössä vallitseva luottamus, avoimuus, virheiden salliminen ja toisten kunnioittaminen tukevat voimaantumista. Johtamiskulttuurilla voidaan edistää voimaantumista. Opetustyössä kuten hoitotyössäkin voimaantumista edistää avoimuus uusille ideoille sekä taito tukea ja rohkaista henkilöstöä (Mok & Au-Jeung 2002). Työntekijöiden kannustaminen ja motivointi edellyttävät kykyä kuunnella ja kuulla työntekijöitä sekä erilaisten näkemysten sallimista. Johtajan on tunnistettava omat heikkoutensa ja vahvuutensa, hänen on kyettävä sietämään epävarmuutta sekä oltava luja, linjassaan pysyvä ja innostava. Voimaantunut johtaja pystyy tukemaan työyhteisön voimaantumista pelkäämättä itse menettävänsä jotain (Miettinen & Pelkonen 2000). Estävänä tekijänä voidaan nähdä hierarkinen ja autoritäärinen johtaminen (Nyatang & Dann 2002). Voimaantuminen lisääntyy asteittain hierarkis- ja autoritäärisen johtamisen vähentyessä (Kuokkasen & Leino-Kilven 2001; Nyatang & Dann 2002; Rodwell 1996).

  Artikkelissa tarkastellaan tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ammattikorkeakouluopettajien kokemaan työtyytyväisyyteen. Selittävinä muuttujina ovat henkilöstön taustatekijät, henkilöstön työssä vaikuttamisen ja kehittymisen mahdollisuudet, lähijohtaminen ja työroolien selkeys.


  3. Aineisto ja menetelmät

  Artikkeli kuuluu Pedagogisen toiminnan laatu ja henkilöstön hyvinvointitekijät ammattikorkeakoulussa –tutkimukseen, joka toteutetaan Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa vuosien 2006–2007 aikana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian terveydenhuollon erityisalojen osaamisyhteisössä (osaamisyhteisö E). Terveydenhuollon erityisalat muodostuvat bioanalytiikan, hammastekniikan, radiografian ja sädehoidon, optometrian sekä suun terveydenhuollon koulutusohjelmista. Terveydenhuollon erityisaloilla toimii yksi koulutusjohtaja, kolme yliopettajaa ja 30 lehtoria ja 12 päätoimista tuntiopettajaa eli yhteensä 46 henkilöä. Opiskelijamäärä näillä aloilla oli tutkimuksen suorittamisen aikaan yhteensä 657. Aineistonkeruu tapahtui internet-pohjaisena lomakekyselynä hankekokouksen yhteydessä. Kyselyyn vastaamiseen varattiin kokouksen alussa aikaa ja atk-tiloja. Siihen vastasivat kaikki opetushenkilöstön edustajat (n = 40) yhtä kokouksesta poissaolijaa lukuun ottamatta. Kyselyyn eivät vastanneet koulutusjohtaja, hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat kaksi yliopettajaa ja kaksi lehtoria. Kyselyyn vastanneissa ei ollut yhtään varsinaisessa esimiesasemassa olevaa henkilöä.

  Työtyytyväisyyttä kuvattiin kuusiväittämäisellä versiolla Hackmanin ja Oldhamin (1976) mittarista. Näistä väittämistä rakennettiin keskiarvomenetelmällä työtyytyväisyyttä kuvaava summamuuttuja. Lähijohtamista tutkittiin Syväsen (2003) kehittämällä 14-väittämäisellä kysymyssarjalla. Omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksia kysyttiin Syväsen (2003) kehittämillä kysymyksillä. Lisäksi työssä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja työn vaatimuksia kysyttiin Karasekin (1979) Job Demands and Job Latitude –kysymyssarjalla. Työroolien selkeyttä (alkuperäisissä mittareissa nimellä roolijännitteet ja ristiriidat) kuvattiin alkuperäisillä Rizzon (1970) ja Tuomirannan (2002) suomalaiseen kontekstiin muovaamilla väittämillä. Näistä muodostettiin neljä summamuuttujaa, jotka kuvaavat työroolien selkeyttä eri näkökulmista: sopiva aikapaine ja tarpeelliset resurssit, toiminnan tavoitteiden ja työyhteisön sääntöjen selkeys, oikeudenmukainen kohtelu työpaikalla ja toimintaympäristön selkeys. Alun perin englanninkieliset kyselyssä käytetyt mittarit on aiemmin käännetty suomeksi ja validoitu suomalaisissa terveydenhuoltohenkilöstöä koskevissa tutkimuksissa.

  Opettajien työtehtävien tärkeyttä kysyttäessä pyydettiin heitä merkitsemään eniten aikaa vievä tehtävä numerolla 1, toiseksi eniten aikaa vievä tehtävä numerolla 2 jne… Tuloksissa raportoitava tärkeysjärjestys laadittiin opettajien enemmistön perusteella kustakin työtehtävästä. Tutkittaessa eri muuttujien yhteyttä työtyytyväisyyteen, tilastollisena menetelmänä käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiota, koska se ei ole aivan yhtä herkkä poikkeamalle normaalijakaumasta tai muuttujien välisen yhteyden lineaarisuudesta kuin monet muut yksimuuttujamenetelmät, joilla tutkitaan muuttujien yhteisvaihtelua.


  4. Tulokset

  Ammattikorkeakouluopettajien työssä painottuivat eniten perinteiset lähiopetukseen, tutorointiin ja ohjaukseen sekä näiden suunnitteluun ja arviointiin liittyvät tehtävät. (taulukko 1.) Ajankäytöllisesti kuudennelle sijalle asetettiin opetussuunnitelmatyö ja seitsemännelle työelämäyhteistyö. Nämä seitsemän ensiksi mainittua tehtävää ovat sellaisia, joita lähes kaikki ammattikorkeakouluopettajat tekevät eri muodoissa. Useimmat opettajat tekevät myös yhdeksännelle sijalle asetettuja ns. muita töitä. Kahdeksanneksi eniten työtä vieväksi tehtäväksi tuli koulutusohjelmissa toteutettava palvelutoimintana toteutettava harjoittelu, joka tarkoittaa tutkimusympäristössä esimerkiksi hammaslaboratoriossa mm. Helsingin kaupungin hammaslääkäriasiakkaille tuotettavia hammasteknisiä palveluita, suun terveydenhuollon klinikkatoimintaa, bioanalyytikkopuolen näytteenottotoimintaa sekä optometrian alan oppilaitoksen tiloissa tapahtuvaa optikkoliiketoimintaa. Palvelutoiminnalla tarkoitetaan myös maksullista koulutuspalvelutoimintaa. Kymmenenneksi eniten aikaa vieväksi tehtäväksi mainittiin tutkimus- ja kehittämistoiminta ja 11. sijalle aikaa vievyydessä asetettiin oma kouluttautuminen. Sijalta 12. alkaen olevat tehtävät ovat sellaisia, että läheskään kaikki ammattikorkeakouluopettajat eivät osallistu niiden toteuttamiseen. Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavassa koulutuksessa pyritään opetushenkilöstöksi hankkimaan opettajia, joilla on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.


  Taulukko 1. Ammattikorkeakoulun opettajan työssä ajankäytöllisesti eniten painottuvat tehtävät
  Opetus (lähiopetus) 1.
  Ohjaus ja tutorointi  2.
  Harjoittelun ohjaus, oma oppilaitos  3.
  Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja arviointi (sisältää toteutussuunnitelmien atk-pohjainen tekeminen, opintosuoritusten kirjaaminen sähköisiin opinorekistereihin). 4.
  Harjoittelun ohjaus, muu organisaatio 5.
  Opetussuunnitelmatyö 6.
  Työelämäyhteistyö (muu kuin opiskelijan harjoittelun ohjaus) 7.
  Koulutusohjelman palvelutoiminta 8.
  Muut tehtävät kuten tutkintovastaava, tilaukset, investointiesitykset tai muut vastaavat tehtävät 9.
  Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10.
  Kouluttautuminen 11.
  Opetus, ohjaus ja muu työ erikoistumisopinnoissa 12.
  Kansainvälinen toiminta 13.
  Laatutyö 14.
  Opetus, ohjaus ja muu työ lisäkoulutuksessa 15.
  Opetus, ohjaus ja muu työ ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 16.
  Keltaisella merkityt työt ovat sellaisia, joita lähes kaikki ammattikorkeakouluopettajat tekevät.  
  Sinisellä merkityt työt ovat sellaisia, jotka kuuluvat joidenkin ammattikorkeakouluopettajien tehtäväalueisiin.    Opetushenkilöstön iällä (alle 35 vuotiaat ka = 4,4, 36 – 45 vuotiaat ka = 3,2, 46 – 54 vuotiaat ka = 3,5 ja yli 55 vuotiaat ka = 4,0, p = 0,094), työkokemuksen pituudella (Pearsonin korrelaatio -0,1), muodollisella pätevyydellä (kyllä ka = 3,64, ei ka = 3,77, p = 0,66) tai työsuhteen vakinaisuudella (päätoimisuus alle tai yli ½ vuotta ka = 3,9 ja vakinainen tai päätoimisuus toistaiseksi, p = 0,45) ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä koettuun työtyytyväisyyteen. Tulosten suunta oli kuitenkin se, että nuorimmat ja iäkkäimmät opettajat olivat työhönsä tyytyväisiä ja päätoimisessa työsuhteessa olevat olivat tyytyväisempiä kuin muunlaisissa työsuhteissa olevat. Naisopettajat (ka = 3,89) olivat työhönsä hieman tyytyväisempiä kuin miesopettajat (ka = 3,15 asteikolla 1 – 5, p = 0,030) Työssä vaikuttamisen mahdollisuuksista sananvapaudella ja vapaudella tehdä työ halutulla tavalla oli suorin ja voimakkain yhteys työtyytyväisyyteen. Myös mahdollisuuksilla tehdä työssä itsenäisiä päätöksiä sekä vaikuttaa työmenetelmiin ja työn sisältöön oli kohtalaisen voimakas yhteys työtyytyväisyyteen. (taulukko 2.)


  Taulukko 2. Työssä vaikuttamisen mahdollisuuksien yhteys työtyytyväisyyteen.
  Väittämä Yhteys työtyytyväisyyteen
  Mahdollisuus vaikuttaa
  mitä työtehtäviin kuuluu
  0,34*
  missä järjestyksessä työnsä tekee 0,19
  työtahtiin 0,01
  työmenetelmiin 0,39*
  siihen miten työ jaetaan ihmisten kesken -0,23
  siihen, keiden kanssa työskentelee -0,14
  laitehankintoihin. -0,1
  Voin tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssäni. 0,41**
  Minulla on paljon sananvaltaa omaan työhöni. 0,47**
  Minulla on hyvin vähän vapautta päättää, miten teen työni. -0,43**
  Työni edellyttää ponnistelua. 0,33*
  Minulta edellytetään kohtuutonta työmäärää. -0,07
  Minulla ei ole tarpeeksi aikaa saada töitäni tehdyksi. -0,05
  Vaikutusmahdollisuus henkilöstökoulutuksen sisältöön. 0,15
  Vaikutusmahdollisuus henkilöstökoulutukseen osallistumiseen. 0,07  Työssä kehittymisen alueella mahdollisuuksilla kehittää omia kykyjä ja tehdä työssä erilaisia asioita oli voimakas yhteys työtyytyväisyyden kokemiseen. Lievä, mutta käänteinen yhteys työtyytyväisyyteen oli työntekijän kokemuksella siitä, että hänellä on paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä. Työn haasteellisuudella, ts. sillä, että työ vaatii uusien asioiden oppimista, luovuutta ja ponnisteluja oli kohtalaisen voimakas ja suora yhteys ammattikorkeakouluopettajien työtyytyväisyyden kokemukseen. (taulukko 3.)


  Taulukko 3. Työssä kehittymisen mahdollisuuksien yhteys työtyytyväisyyteen.
  Väittämä Yhteys työtyytyväisyyteen
  Saan riittävästi työhöni tarvitsemaani lisä- ja täydennyskoulutusta. 0,16
  Työni vaatii pitkälle kehittynyttä osaamista. 0,23
  Työni edellyttää minulta luovuutta. 0,39*
  Työhöni kuuluu paljon samanlaisina toistuvia tehtäviä. -0,24
  Työni vaatii, että opin uusia asioita. 0,46**
  Saan tehdä työssäni paljon erilaisia asioita. 0,63**
  Minulla on mahdollisuus kehittää minulle ominaisia kykyjäni. 0,63**  Esimiehen luottamuksellisella ja avoimella suhtautumisella työntekijöihin oli voimakas yhteys henkilöstön kokemaan työtyytyväisyyteen. Myös esimiehen kannustavalla, rohkaisevalla ja innostavalla suhtautumisella oli kohtalaisen voimakas positiivinen yhteys henkilöstön tyytyväisyyteen työhönsä. Esimiehen ja työntekijöiden välisillä ristiriidoilla sekä työntekijöiden kokemuksella, että esimies ei huomaa riittävästi kysellä alaistensa tunteista, ja toimii tiedostamattaan niistä välittämättä oli käänteinen yhteys työtyytyväisyyteen. Samansuuntainen yhteys työtyytyväisyyteen oli seikoilla, että esimies liiaksi huolehtii työntekijöidensä riittävästä työn tekemisestä ja määrittelee opetushenkilöstönsä työskentelyn tavoitteet. (taulukko 4.)


  Taulukko 4. Lähijohtamisen yhteys työtyyväisyyteen.  
  Väittämä Yhteys työtyytyväisyyteen
  Esimieheni tukee ja rohkaisee minua. 0,36*
  Esimieheni palkitsee hyvistä suorituksista. 0,31
  Esimieheni on innostava. 0,45**
  Esimieheni keskustelee runsaasti kanssamme. 0,27
  Esimieheni kertoo avoimesti kaikista työpaikan asioista. 0,52**
  Esimieheni luottaa työntekijöihinsä. 0,54**
  Minun ja esimieheni välillä on paljon ristiriitoja. -0,4
  Esimieheni pyrkii ensisijaisesti huolehtimaan työntekijöidensä viihtyvyydestä. 0,23
  Esimieheni pyrkii ensisijaisesti huolehtimaan siitä, että työntekijät tekevät lujasti töitä. -0,24
  Esimieheni ei piittaa työntekijöiden tunteista. -0,24
  Esimieheni kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja kehittymään työssään. 0,46**
  Esimieheni tuntee hyvin työtehtäväni. 0,38
  Esimieheni määrittelee työntekijöiden työskentelyn tavoitteet. -0,11
  Esimieheni valvoo ja arvioi työni tulosta. 0,22  Työroolien selkeydellä oli kaikilta osa-alueillaan - sopiva aikapaine ja tarpeelliset resurssit, toiminnan tavoitteiden ja työyhteisön sääntöjen selkeys, oikeudenmukainen kohtelu työpaikalla ja toimintaympäristön selkeys - kohtalaisen voimakas ja suoraviivainen positiivinen yhteys työtyytyväisyyden kokemiseen. (taulukko 5.)


  Taulukko 5. Työroolien selkeyden yhteys työtyytyväisyyteen.  
  Osa-alue Yhteys työtyytyväisyyteen
  Sopiva aikapaine ja tarpeelliset resurssit mm. tehtävien vaativuus ja työtahti,työn määrä. 0,61**
  Toiminnan tavoitteiden ja työyhteisön sääntöjen selkeys mm. toimintaperiaatteet ja ohjeet, valtuuden ja vastuut, työn tavoitteet. 0,68**
  Oikeudenmukainen kohtelu työpaikalla esimiehen ja työtovereiden taholta. 0,68**
  Toimintaympäristön selkeys mm. oma työryhmä, sidosryhmät, arvoympäristö. 0,60*  5. Pohdinta

  Ammattikorkeakoulun opettajien työtyytyväisyys on mielenkiintoinen tutkimuskohde. Vaikka tutkimuksessa käytettyjen muuttujien välisistä suhteista toisenlaisissa tutkimusympäristöissä on olemassa tutkimuksia, ammattikorkeakoulu on omaleimainen ja varsin uusi tutkimusympäristö. Artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakoulun tehtävää ja psykososiaalista toimintaympäristöä sen opettajien työtyytyväisyyden näkökulmasta. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimusluonteinen poikkileikkaustutkimus, mutta tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt ja niiden teoreettinen tausta ovat yleisiä ja yhteisiä suomalaisille oppilaitoksille ja erityisesti korkeakouluille.

  Tässä tutkimuksissa kuten useissa muissa eri optetusasteita käsittelevissä tutkimuksissa (mm. Koustelios 2001, Okpara ym. 2005) naisopettajat olivat tyytyväisempiä työhönsä kuin mieopettajat. Okparan ym. (2005) tutkimuksessa kävi ilmi, että naisopettajat olivat erityisen tyytyväisiä työnsä sisältöön ja yhteistyön tekemiseen, kun taas miesopettajat arvostivat työssä enemmän etenemismahdollisuuksia, palkkausta ja johtajuutta. Tämän mukaisesti naisopettajien parempaa työtyytyväisyyttä voisi selittää terveysalalla tehtävän opetustyön luonne: työn sisältö ja työn tekemisen tapa. Ammattikorkeakouluorganisaatiossa työskentelylle on tyypillistä työryhmä- ja tiimityöskentely, mikä tarkoittaa että työryhmä tai tiimi vastaa työkokonaisuudesta yksittäisen opettajan sijaan. Tiimien jäsenten odotetaan jakavan työt tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että tehtävät tulevat hoidetuksi. Muutoksessa tiimi tai työyhteisö joutuu toistuvasti tilanteisiin, joissa on löydettävä uusi tapa hoitaa tehtäväkokonaisuus ja työnjakoratkaisu. Työtä yritetään hallita lisäämällä yksilöiden työpanosta sen sijaan, että etsittäisiin uusia tapoja järjestää työt. Työyhteisöissä on tiimityöhön osallistuvien lisäksi myös paljon opettajia, jotka pyrkivät yksin suoriutumaan opetustehtävästään haluamatta tai pystymättä tehtävistä neuvottelemiseen tai niiden jakamiseen. Työn organisoinnissa on kiinnitetty vahvasti huomiota tuotannollisten tehtävien hoitamiseen, ei niinkään tapoihin, joilla opettajat kykenisivät yksilöllisesti ja yhteisesti varmistamaan työn hallinnan muuttuvissa olosuhteissa.

  Muuttuvassa opetustyössä tarvitaan ihmisiä, joilla on kyky ja tahto oppia jatkuvasti. Ruohotien (2000) mukaan uranäkemys korostaa horisontaalista kasvua, jolle on ominaista osaamisen jatkuva laajentuminen vuorovaikutukseen perustuvassa oppimisprosessissa. Terveydenhuoltoalan koulutuksessa tuetaan opiskelijan ammatillista kehittymistä suunnitelmallisen uraohjauksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Tämä sama osaamisen kasvun tulisi olla myös opettajan työn lähtökohta. Tulosten mukaan näyttäisi siltä, että opettajien henkilökohtaista ammatillista kehittymistä tuetaan niukasti. Se oli vasta 11 sijalla opettajan työnkuvassa. On tietenkin eri asia mihin aika todellisuudessa käytetään, ja mitä kaikkea tulkitaan ammatilliseen kehittymiseen kuuluvaksi. Esimerkiksi ATK-osaaminen kuuluu yleisesti hyväksyttynä nykyään lähes kaikkien asiantuntijoiden ammattitaitoon, mutta läheskään aina sitä ei tulkita ammatilliseen kehitykseen kuuluvaksi. Osin kokemusta niukasta ammatillisen kehittymisen tuesta selittää virkaehtosopimuksessa määritellyt resurssit. Opettajien henkilökohtainen ammatillisen kehittymisen resurssit näyttäisivät olevan irrallaan osaamisen johtamisesta. Jokainen opettaja on voinut osallistua resurssien puitteissa koulutuksiin oman kiinnostuksensa mukaan. Kyse voi olla myös siitä, että osa opettajista ei odota tai näe tarpeelliseksi panostaa tehtäväkuvansa ja urakehityksensä laajentamiseen ammattikorkeakoulussa. Halukkuus näihin asioihin tulisi huomioida rekrytoinnissa. Muuttuvassa opettajuudessa organisaation toimintasuunnitelma ja jokaisen henkilökohtainen kouluttautumissuunnitelma tulisi sitoa paremmin ohjaamaan toiminnan kehittämistä ja hyödyntämään työyhteisön osaamisen lisääntymistä. Kehittyäkseen jokainen tarvitsee työ- ja ammattiyhteisön tukea sekä kykyä toimia työ-organisaation sisäisissä ja ulkoisissa toiminta- ja asiakasverkostoissa. Työntekijän kehittymisvalmiudet ja organisaation jatkuva kehittyminen ovat toisistaan riippuvaisia ja kehittyvät rinnakkain.

  Terveydenhuollon ammattialat, joiden opetushenkilöstöä tutkittiin, ovat voimakkaasti professionaalisia. Aloilla korostuu ammattialojen substanssin sekä työ- ja opetusprosessien hallinta. Uusina haasteina opettajille ovat tulleet työelämän muutoksesta ja ammattikorkeakoulujen perustehtävän uudesta määrittelystä nousevat haasteet. Nämä voivat olla syitä miksi työssä vaikuttamisen mahdollisuuksista erityisesti työn tekemisen tapaan ja päätöksentekoon liittyvät tekijät painottuivat ja syy miksi työssä kehittymisen mahdollisuudet näyttäisivät olevan hyvin tärkeitä ammattikorkeakouluopettajille myös työtyytyväisyyden kannalta. Toisaalta mahdollisuudet työhön vaikuttamiseen sekä työssä ja uralla kehittymiseen nähtiin varsin rajallisina sekä Mäen (2000) että joiltakin osin tähän hankkeeseen liittyvässä tutkimuksen perusteella (Grönroos ym. 2006). Kun työstä ja uusista tehtävistä suoriutuminen vaativat kehittymistä tulisi ammattikorkeakouluopettajilla myös olla riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa ja kehittyä työssään, jotta he eivät koe joutuvansa ahdistavaan, eri tahoilta tulevaan vaatimusten loukkuun ilman vaikuttamisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Tällaisia tilanteita Virkkunen (2006) kuvaa osuvasti kaksoissidostilanteiksi. Myös ammattikorkeakouluopettajien työroolien ja toimintaympäristön sekä toiminnan sääntöjen selkeys olivat voimakkasti yhteydessä heidän työtyytyväisyyteensä. Saattaa olla, että ulkoiset vaatimukset uudenlaisesta osaamisen käytöstä mm. tutkimus- ja kehittäminen sekä muut aluevaikuttavuutta tuottavat tehtävät, koetaan ”pakkotahdistavina”, ja selviytymiskeinona halutaan selkeyttä roolituksiin.

  Työn haastavuus on merkityksellistä ammattikorkeakouluopettajien työtyytyväisyydelle samoin kuin perusasteen opettajillekin (Griva ja Joekes 2003; Kittel ja Leynen 2003). Rautkorven ym. (2006) mukaan voimaannuttava ja kehittävä työ sisältää haasteita ja työn ohjauksen saatavuutta, tarpeellisen määrän rutiineja, mielekkyyttä, ymmärrettävyyttä ja hallittavuutta. Voimaannuttava työyhteisö on työn ympärille rakennettu yhteisö, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu työntekijä. Hyvässä työyhteisössä esimies ja työyhteisön jäsenet yhdessä rakentavat parhaat mahdolliset työolot työn menestyksekkäälle suorittamiselle.Työntekijän kannalta oleellista on tiedostaa mitkä ovat jokaisen omat henkilökohtaiset tehtävät ja tavoitteet koko yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tässä tutkimuksessa ne johtajuuden piirteet, joilla ammattikorkeakouluopettajat näkivät olevan eniten yhteyttä työtyytyväisyyteensä, sopivat hyvin Antikaisen (2005) typologiaan uudistavasta ja vuorovaikutteisesta johtamisesta. Näihin sisältyy mahdollistava, avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen perustuva johtajuus. Uudistavassa ja vuorovaikutteisessa johtajuudessa johtajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, kyky rakentaa työyhteisönsä turvalliseksi ja voimaannuttavaksi kyseenalaistamisen mahdollistavan dialogin avulla, halukkuus ja valmiudet henkilöstönsä osaamis- ja kehittymistarpeista huolehtimiseen, henkilöstön työpanoksen arvostamiseen sekä työn rasitustekijöiden vähentämiseen. Ammattikorkeakouluopettajien työtyytyväisyyttä voidaan lisätä luomalla työyhteisöön avoin, salliva ja hyväksyvä ilmapiiri. Tällaisen ilmapiirin ansiosta opettajat rohkaistuvat ilmaisemaan kokemuksiaan sekä kritisoimaan työyhteisönsä toimintaa ja kehittämään sitä. Esimiehiä ja opettajia tulisi motivoida yhdessä keskustelemaan ja ratkaisemaan työyhteisönsä ongelmia. Näissä keskusteluissa tulisi säännöllisesti nostaa esiin työn tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi. Tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa molemmat osapuolet voivat aidosti ja vapaasti tuoda esille ja arvioida tärkeinä pitämiään asioita, vahvuuksiaan ja kehittymishaasteitaan. Tällaisessa toimivassa työyhteisössä ymmärretään ja hyväksytään lähtökohtien ja lähestymistapojen moninaisuus.


  6. Johtopäätökset

  Tutkimuksen perusteella voidaan ammattikorkeakoulun toimintaympäristöstä ja opettajien työstä tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä:


  • Ammattikorkeakouluorganisaatiossa tarvitaan työkulttuurin ja asenteiden uudelleenarviointia.Opettajien työtyytyväisyyttä voidaan lisätä antamalla heille enemmän vaikutusmahdollisuuksia työnjakoon yhteisön tavoitteiden mukaisissa tehtävissä.
  • Opettajien voimaantumista voidaan edistää työympäristöön vaikuttamalla ja tukemalla opettajien ammatillista kasvuprosessia. Työn sisällön, menetelmien ja työnjaon suunnittelussa tulisi huomioida ammattikorkeakouluopettajien persoonalliset ja ammatilliset kyvyt sekä heidän kehittämishalukkuutensa. Opettajat arvostavat työssään kehittymisen mahdollisuuksia ja monipuolista työtä ja näiden mahdollistaminen näkyy heidän työtyytyväisyytenä.
  • Henkilöstön työrooleja tulisi selkeyttää siten, että kukin työyhteisön jäsen tuntee organisaation ja työyhteisön toimintasäännöt ja tietää, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu. On kuitenkin huomioitava, ettei työrooleista muodosteta jäykkiä, kaavamaisia ja yhteistyötä estäviä.
  • Johdon rooli  korostuu toimintaedellytysten luomisessa. Uudistavalla ja vuorovaikutteisella johtajuudella voidaan lisätä ammattikorkeakouluopettajien työtyytyväisyyttä. Johtajuuden kehittämiseen tulisi osallistua sekä opettajien että esimiehen. Ammattikorkeakoulun lähi-johtajuudessa tulisi tavoitella yhtäältä dialogisuutta, ymmärtämistä, motivointia ja hyväksyvää suhtautumista, mutta toisaalta määrätietoisuutta, kykyä vastuunottoon ja rajaamiseen.


  Kiitokset: Kiitämme projektiryhmän muita jäseniä THM Eija Heiskasta ja TtM Anu Ketoa osallistumisesta hankkeen suunnitteluun sekä artikkelikäsikirjoituksen kommentoinnista


  Eija Grönroos, FT, Stadia
  Ulla Vaherkoski, SHO, Stadia
  Hannu Lampi, TtT, Stadia  Lähteet:
  Abu-Saad, I. & Hendrix, V.L. 1995. Organizational climate and tachers’ job satisfaction in a multi-cultural milieu: The case of the bedouin arab schools in Israeli. International Journal of Educational Development 15, 141–153.

  Ammattikorkeakoululaki, N:o 351, Suomen säädöskokoelma. Helsinki.21.5.2003.

  Antikainen, E.-L. 2005. Henkilöstön kasvun mahdollistaminen esimiestyön tavoitteena. Keverin verkkolehti 4/2005, ISSN 175–0430.

  Bogler, R. 2002. Two profiles of schoolteachers: A discriminant analysis of job satisfaction, Teaching and Teacher Education, 18(6), 665–673.

  Caprara, G.V., Barbaranelli, V., Steca, P. & Malone, P.C. 2006. Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology. (painossa) Saatavana verkkoversiona doi:10.1016/j.jsp.2006.09.001

  Fresko, B., Kfir, D. & Nasser, F. 1997. Predicting teacher commitment. Teaching and Teacher education 429–438.

  Gibson, C. 1991. A concept of empowerment. Journal of Advanced Nursing 16, 354-361.

  Griva, K. & Joekes, K. 2003. UK teachers under stress. Can We Predict Wellness on the Basis of Characteristics of the Teaching Job? Psychology and Health 18 (4), 457–471.

  Hackman, J. R., Oldham, G. R. (1976) Motivation through the development of work: Test a theory. Organizational, Behavioral and Human Performance 16, 250 – 279.

  Karasek, R.A. 1979. Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administration Science Quarterly 24, 285–307.

  Karasek, R., & Theorell, T. 1990. Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York, Basic Books. 89–103.

  Kittel, F. & Leynen, F. 2003. A Study of Work Stressors and Wellness/health outcomes among belgian school teachers. Psychology and health 18 (4), 501–510.

  Koli, E. 2005. Työtoiminnan häiriöt ja ristiriitaiset toiminnan logiikat ammatinopettajien työssä. Konsepti - toimintakonseptin uudistajien verkkolehti 2 (1) 26s.

  Koustelios, A. D. (2001) Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. International Journal of Educational Management 15 (7), 354-358

  Kuokkanen, L. & Leino-Kilpi, H. 2000. Power and empowerment in nursing: Three theoretical approaches. Journal of Advanced Nursing 31 (1), 235–241.

  Kuokkanen, L. & Leino-Kilpi, H. 2001. The qualities of an empowered nurse and factors involved. Journal of Nursing Management 9 (5), 273–280.

  Miettinen, S. & Pelkonen, M. 2000. Empowerment ammatillisen kehittymisen osana. Teoksessa: Miettinen, S., Miettinen, M. Nousiainen, I. & Kuokkanen, L. Itsensä johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki, WSOY.

  Mok, E. & Au-Yeung, B. 2002. Relationship between organisational climate and empowerment of nurses in Hong Kong. Journal of Nursing Management 10 (3), 129–139.

  Munthe, E. 2003. Teachers’ workplace and professional certainty. Teaching and Teacher Education 19, 801–803.

  Mykletun, R. 2002. Utbrenthet i laereryrket. Teoksessa: Roness, A. & Matthiesen, S.B. (toim.) Utbrent. Oslo, Fagbokförlaget.

  Mäki, M. 2000. Laadun ilmapiiritekijät ammattikorkeakoulussa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Acta Universitatis Tamperensis 743.

  Nyatang, L. & Dann, K. L. 2002. Empowerment in nursing: the role of philosophical and psychological factors. Nursing Philosophy 3, 234–239.

  Okpara, J.O., Squillace, M. & Erondu, E. A. Gender differences and job satisfaction: a study of university teachers in the United States. Women in Management Review 20 (3), 177–190.

  Ostroff, C. 1992. The relationship between satisfaction, attitudes and performance: An organisational level analysis. Journal of Applied Psychology 77, 963–974.

  Pelkonen, M. & Hakulinen, T. 2002. Voimavaroja vahvistava malli perhehoitotyössä. Hoitotiede 14 (5), 202–212.

  Pelttari, P. 1998. Kvalifikaatio vai kvalifikaatiovaatimus? Futura 1, 86–94.

  Rautkorpi, E., Rinta-Jouppi, J. & Vuorela, M. 2006. Mielekäs yritys. Sosiaalisen yrityksen selvityshanke pääkaupunkiseudulla 2006. Mielenterveyden keskusliitto. Raportti 1/2006.

  Rizzo, J.R., House, R.J. & Lirzman, S.I. 1970. Role Conflict and Ambiquity in Complex Organizations. Administrative Science Quarterly 15, 150–163.

  Rodwell, C. 1996. An analysis of the concept of empowerment. Journal of Advanced Nursing 23, 305–314.

  Ruohotie, P. 2000. Oppimalla osaamiseen ja menestykseen. Helsinki: Edita.

  Siitonen, J. & Robinson HA. 1998. Empowerment: Links to Teachers’ Professional Growth. Teoksessa: Erkkilä, R., Vilman, A. & Syrjälä, L. (toim) Promoting teachers’ personal and professional growth. University of Oulu. Department of teacher education. Acta Univ OUl E 32, 165–191.

  Smith, M. & Bourke, S. 1992. Teacher stress: Examining a model based on context, workload and satisfaction. Teaching and Teacher Education 8, 31–34.

  Starnaman, S.M. & Miller, K.I. 1992. A test of a causal model of communication and burnout in the teaching profession. Communication Education 41, 40–53.

  Syvänen, S. 2003. Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. Tutkimus sisäisen tehottomuuden lähteistä ja vaikutuksista, esimerkkikohteena kuntien sosiaalitoimen vanhuspalveluja tuottavat työyhteisöt. Acta Universitatis Tamperensis. 942.

  Thomas, K. & Velthouse, B. 1990. Cocnitive elements of empowerment: an ‘interpetive’ task motivation. Academy of Management Review 15 (4), 666–681.

  Tuomiranta, M. 2002. Lääkärijohtaja – lääkäri vai johtaja? Tutkimus lääkärijohtajan roolijännitteistä ja johtamisroolin omaksumisesta erikoissairaanhoidossa. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 160.

  van Sell, M., Brief, A.P. & Schuler, R.S. 1981. Role conflict and role ambiquity: Integration of the litterature and directions for future research. Human Relations, 34–71.

  Zembylas, M. & Papanastasiou, E. 2006. Sources of teacher job satisfaction and dissatisfaction in Cyprus. Compare 36, 229–247.

  Julkaisemattomat:
  Grönroos E., Lampi, H. & Vaherkoski, U. Pedagogisen toiminnan laatu ja henkilöstön hyvinvointitekijät ammattikorkeakoulussa. Hyväksytty julkaistavaksi Kasvatus-lehdessä 3/2007.

  Virkkunen, J. 2006. tutkiva ja kehittävä toiminta opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Opetuksen kehittämispäivä Helsingin AMK Stadiassa 7.2.2006.