Sari Sarkomaa

1. Mikä merkitys ammattikorkeakoulujen työelämälähtöiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalla on suomalaisessa tietoyhteiskunnassa?

Korkeakouluilla on keskeinen osa alueellista ja kansallista innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulujen rooli korostuu alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittämisessä. Ammattikorkeakoulujen soveltava T&K-toiminta kytkeytyy työelämään ja tuottaa palveluja ja tuotteita, jotka ovat välittömästi yritysten ja muun työelämän hyödynnettävissä. Pidän tärkeänä sitä, että ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyössä painottuu teknologisten innovaatioiden rinnalla myös sosiaalisten innovaatioiden tuottaminen. Ammattikorkeakouluopetusta palvelevan sekä työelämää ja aluekehitystä tukevan soveltavan tutkimus- ja kehitystyön harjoittaminen onkin yksi ammattikorkeakoulun laissa määritellyistä perustehtävistä.

Tutkimus- ja kehitystyöllä voidaan kehittää myös ammattikorkeakouluopetuksen laatua. Tämä edellyttää, että t&k-työllä on tiiviit kytkökset opetukseen ja työelämään. Ammattikorkeakoulujen ja työelämän tiiviillä vuoropuhelulla ja yhteisillä tutkimushankkeilla voidaan turvata ammattikorkeakoulutuksen ajantasaisuutta siten, että se palvelee työelämän osaamistarpeita ja kehittämistä.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö on viime vuosina laajentunut nopeasti. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ammattikorkeakoulujen roolia alueita ja työelämää palvelevassa tutkimus- ja kehitystyössä on syytä edelleen vahvistaa. Erityisen tärkeää on muodostaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön tähtääviä tiiviitä verkostoja ammattikorkeakoulujen sekä yritysten ja työelämän välille. Tämä on edellytys alueellisen innovaatiojärjestelmän kehittymiselle sekä pysyville aluevaikutuksille.

Korkeakoulujen toimivilla tutkimusyhteyksillä voidaan vaikuttaa myös merkittävästi tutkimusosaamisen leviämiseen ja sen myötä uusien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden ja osaamispohjaisten yritysten syntymiseen.2. Miten osaaja.net voi vastata ammattikorkeakoulujen viestinnän ajankohtaisiin haasteisiin?

Uskon, että ammattikorkeakoulujen omalle verkkolehdelle on todella tilausta. Tämänlaista kanavaahan ei aiemmin ole ollut. Merkittävää on, että nyt aloittava osaaja.net on kaikkien ammattikorkeakoulujen ja koulutusalojen yhteinen julkaisukanava. Verkkojulkaisun kautta ammattikorkeakoulut voivat kertoa ja tiedottaa tutkimus- ja kehittämistoiminnastaan sekä muista tärkeistä asioista. Haasteena on tietenkin saada laaja ja pysyvä lukijakunta ja löytää juuri ne oikeat lukijatahot. Avainasemassa ja kohderyhmänä on erityisesti koko työelämä ja ammattikorkeakoulun oma henkilöstö unohtamatta julkishallintoa. Pidän erittäin myönteisenä sitä, että osaaja.net -verkkojulkaisu pyrkii tukemaan ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Pidän korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutuksen vahvistamista on ensiarvoisen tärkeänä.3. KESU:ssa korostetaan korkeakoulujen avointa julkaisutoimintaa (open access) tutkimus- ja kehitystulosten levittäjänä? Miten näette tämän ammattikorkeakoulujen toiminnassa?

Tutkimus- ja kehitystyön tulosten mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on yksi avainkysymyksistä. Ammattikorkeakouluissa valmistuneita tutkimustuloksia voidaan levittää korkeakoulujen ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäviksi hyvien raportointi- ja julkaisukanavien kautta. Verkossa tapahtuva avoin julkaisutoiminta (open access) tuo ammattikorkeakouluihin karttunutta osaamista helposti saataville. Tämä on merkittävä tekijä ammattikorkeakoulujen t&k -työn vaikuttavuuden vahvistamisessa. Opetusministeriö on jo muutamia vuosia sitten antanut suositukset avoimen julkaisutoiminnan edistämisestä ja asia on keskeinen myös Euroopan Unionin tasolla. On erittäin tervetullutta, että ammattikorkeakouluille luodaan verkkopalvelukirjasto ja muun muassa opinnäytetyöt julkaistaan. Positiivista on myös se, että ammattikorkeakouluille tulee tämä yksi verkkokirjasto, jossa on yhtenäiset toimintamallit, yhtenäiset käytännöt ja tekniset ratkaisut.4. Miten Te itse seuraatte verkkolehtiä tai verkossa käytävää keskustelua?

Uutisia tulee seurattua säännöllisesti verkkolehtien ja sanomalehtien verkkosivujen kautta käytännössä päivittäin. Verkkolehtien merkitys on kasvanut myös tiedonlähteinä. Opetusalalla on useita hyviä sivustoja, joiden materiaalit muodostavat todellisia tietopankkeja. Verkossa tieto on aina saatavilla ja sitä arvostan.