Ajatuksia ammattikorkeakoulujen kansainvälisestä t&k -toiminnasta

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat t&k -toimijoina pieniä verrattuna kansainvälisten t&k -verkostojen keskeisimpiin tutkimusorganisaatioihin. Haasteena on saada ammattikorkeakoulujen ympäri Suomea sirpaloituneille huippuosaamisille näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla. Mahdollisuudet päästä mukaan kansainvälistä huippua edustaviin t&k -hankkeisiin paranevat selvästi, jos osaamisemme tunnetaan maailmalla ja olemme läsnä silloin, kun oman alan keskeiset toimijat tapaavat ja keskustelevat yhteisistä t&k -hankkeista. Yksittäiseltä ammattikorkeakoululta tämä vaatii kuitenkin toiminnan volyymiin nähden kohtuutonta panostusta matkustamiseen, esittelymateriaaleihin ja yhteistyökeskusteluihin. Voimien yhdistäminen olisi eduksi kaikille ammattikorkeakouluille.

Mitä motiiveja sitten löytyy satsauksille kansainväliseen hanketoimintaan? Opiskelijoiden etu on tärkein lähtökohta. Motiiviksi kansainväliselle hanketoiminnalle nousee tällöin se, että luodaan opiskelijoille osallistumistilaisuuksia oman alansa huippua edustaviin hankkeisiin siten, että heille karttuu kokemusta kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja suomalaisten yritysten kannalta kiinnostavista maista. Tällöin opiskelijoiden valmius siirtyä valmistuttuaan töihin kansainvälisesti toimiviin yrityksiin paranee ja heidän arvonsa työmarkkinoilla kasvaa.

Opetushenkilöstölle tarvitaan myös samanlaisia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Heidän valmiutensa kehittää opetuksen sisältöä kansainvälisen toimintaympäristön vaatimusten mukaiseksi paranee oman kansainvälisen hanketoiminnan myötä. Menestyminen aluekehitystehtävässäkin vaatii kansainvälistymistä. Globaalisti toimivia suomalaisia yrityksiä kiinnostavat vain sellaiset korkeakoulukumppanit, joilla on näyttöjä kansainvälisen tason osaamisesta ja kovatasoisista kansainvälisistä hankkeista.

Kansainvälisen t&k -toiminnan integrointi osaksi suomalaisten ammattikorkeakoulujen toimintaa vaatii laaja-alaista kansainvälisen toimintatavan edistämistä ja levittämistä ammattikorkeakoulujen henkilöstön keskuuteen. Tarvitaan kansainväliseen toimintatapaan monipuolisesti valmentavaa koulutusta ja keskustelufoorumeita, kuten AMKTutka -hankkeen puitteissa käynnistetyt temaattiset verkostot.

Kansainväliselle hanketoiminnalle on luotava hyvä kasvualusta, joka on pysyväksi järjestelyksi tarkoitettu osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Kansainvälisten hankkeiden valmisteluun on voitava joustavasti allokoida opetushenkilöstön työaikaa ja valmistelujen ja niitä edeltävän verkostoitumisen vaatimaan matkusteluun on suhtauduttava myönteisesti. On myös tarpeen ottaa käyttöön ā€¯tavoitteellisen matkustamisenā€¯ periaate, jossa kaikkiin ulkomaanmatkoihin pyritään liittämään kansainvälisiin hankkeisiin liittyviä tavoitteita.

Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen t&k -toiminnan kehittäminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä ja ammattikorkeakoulujen yhteisiä ponnistuksia. Osana opetuksen ja t&k-toiminnan integroinnin kehittämiseksi perustettua AMKTutka -verkostohanketta toimii Kansainvälisen hanketoiminnan kehittämisrengas. Se on alkuvuodesta 2007 jatkuneen toimintansa ajan käynyt keskustelua ammattikorkeakoulujen kansainvälisen hanketoiminnan erityispiirteistä verrattuna muihin toimijoihin ja pyrkinyt käynnistämään ammattikorkeakoulujen yhteisiä ponnistuksia teemaansa liittyen. Yhtenä sellaisena voi nähdä tämän Osaaja.net -teemanumeron, johon on koottu ammattikorkeakoulujen kansainvälistä t&k -toimintaa eri näkökulmista käsitteleviä artikkeleita.Perttu Heino, PhD

Tutkimusjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen hanketoiminnan kehittämisrenkaan puheenjohtaja