Kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien pk-yritysten kansainvälistyminen ammattikorkeakoulun avulla

Pirkko VarisAmmattikorkeakoulujen tarjoamat mahdollisuudet pk-yrityksille

Kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevat pk-yritykset toimivat nykyään monipuolisessa ja monimutkaisessa globaalissa toimintaympäristössä, kuten kooltaan suuremmatkin yritykset. Kasvanut muutosvauhti sekä yhteiskunnallisten, taloudellisten ja teknologisten järjestelmien muuttuminen monimutkaisemmiksi on tyypillistä nykyajan kehitykselle (Griffin & Pustay 2002, 14). Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat hyvin monet tekijät samanaikaisesti ja päätöksenteossa ne on otettava huomioon. Vaikkei yritys itse harjoittaisi kansainvälistä toimintaa viennin, tuonnin, ulkomailla toimimisen tai muiden kansainvälisten toimintojen muodossa, sen on otettava huomioon toiminnassaan globaali toimintaympäristö ja sen tuomat haasteet kilpailun, ympäristötekijöiden, lainsäädännön, taloudellisten, teknologisten, eettisten ja muiden tekijöiden sekä organisaatioiden vaikuttamisen kautta. Arvoissa, asenteissa ja kulttuuritekijöissä tapahtuvien muutosten vaikutukset on myös otettava huomioon toimintaa suunniteltaessa. (Kotler & Keller 2009, 49,119-127; Hooley & Saunders & Piercy 2004, 94, 554-555; Terpstra & Sarathy 2000, 6, 24, 59, 83, 113, 144.) Internet ja muut modernit toimintaympäristöt ovat tuoneet mukanaan kansainvälistymisen haasteet ja myös mahdollisuudet pk-yrityksille. Yritykset voivat löytää itselleen uusia markkinoita sekä tapoja markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti sellaiselle asiakaskunnalle, jota monet pk-yritykset eivät aiemmin ole pystyneet tavoittamaan. (Chaffey & Ellis-Chadwick & Johnston & Mayer 2006, 349.) Kilpailun lisääntyminen ja teknologisissa tekijöissä tapahtuvat muutokset toisaalta tuovat mukanaan monia haasteita pk-yrityksille (Hooley & Saunders & Piercy 2004, 491-493, 506, 511-515). Yritysten suunnitteluprosessin osana suoritetaan useita lähtökohta-analyysejä, joita ovat yritysanalyysit, markkina-analyysit, kilpailija-analyysit ja ympäristöanalyysit. Lähtökohta-analyysien perusteella saadaan laadittua yhteenveto toimintaan vaikuttavista eri tekijöistä ja kun käytetään hyväksi ns. nelikenttäanalyysiä eli SWOT-analyysiä (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) suunnitteluprosessissa, voidaan selvittää kriittiset menestystekijät, jotka ratkaisevat yrityksen mahdollisuudet menestymiseen tulevaisuudessa. (Rope 2005, 463-470; Hooley & Saunders & Piercy 2004, 43.) Verkostoituminen paikallisesti, alueellisesti, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on tärkeää ja sen merkitys on kasvamassa (Griffin & Pustay 2002, 344; Kotler & Keller 2009, 109, 484, 666-669, 701-702). Ammattikorkeakoulut voivat olla mukana laaja-alaisesti pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä niiden eri vaiheissa ja eri tasoilla toiminnan kehittämisestä aina yksittäisten toimenpiteiden suorittamiseen.

PIRAMK on palvelualojen ammattikorkeakoulu, joka toimii Tampereella ja Pirkanmaan alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti. PIRAMKin koulutusklustereita ovat hyvinvointipalvelut, hyvinvointiteknologia, kulttuuripalvelut sekä liiketalous- ja matkailupalvelut. Liiketalouden ja viestinnän koulutusohjelmia on tarjolla Tampereella, Ikaalisissa, Mäntässä ja Virroilla. Opetustoiminnan tiivis yhteys ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaan tuottaa toimintaa uudistavaa osaamista elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille (www.piramk.fi). PIRAMK koordinoi Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoimintaa, jonka välityksellä tamperelaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot tarjoavat Pirkanmaan alueen yrityksille ja yhteisöille t & k–osaamistaan uusien tuotteiden ja toimintakäytänteiden kehittämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen (www.pirkanmaanmaakuntakorkeakoulu.fi).

PIRAMK on mukana Tampereen lisäksi kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien pk-yritysten kansainvälistymisessä koulutusklusteriensa, koulutusohjelmiensa, toimipisteidensä, kansainvälisen toimintansa, kansainvälisten ohjelmien ja hankkeiden, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä maakuntakorkeakoulutoiminnan kautta. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamistaan pk-yritysten kansainvälistymisen kehittämiseen ja kansainvälistymisen toteuttamiseen.

PIRAMK on ollut ja on mukana pk-yritysten kansainvälistymisessä useilla eri tasoilla ja tavoilla kansainvälistymisen eri vaiheissa toimintaedellytysten selvittämisestä käytännön toimenpiteisiin. Erilaiset kansainväliset oppimisprojektit, opinnäytetyöt, harjoittelu kotimaassa ja ulkomailla, kansainväliset vaihdot Suomeen ja ulkomaille, toimiminen kansainvälisissä ohjelmissa (mm. intensiiviohjelmat, joista yksi esimerkki löytyy osoitteesta www.piramk.fi/mobilemar) ja projekteissa sekä muut toimintamuodot antavat mahdollisuuden opiskelijoiden ja henkilökunnan voimavarojen hyödyntämiseen pk-yritysten kansainvälistymisessä. Opetuksen ja t&k -toiminnan joustava kytkeminen toisiinsa ja erilaisten mahdollisuuksien hyväksi käyttäminen ovat keskeisiä tekijöitä yritysten kanssa toimittaessa. PIRAMKilla on omassa verkostossaan eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa sijaitsevia yhteistyökorkeakouluja ja muita -organisaatioita, joista useat ovat osallistuneet ja osallistuvat parhaillaan pk-yritysten kansainvälistymiseen. PIRAMKin kansainvälinen yhteistyöverkosto voi omalta osaltaan tukea suomalaisten yritysten kansainvälistymistä sekä koulutuksensa että t&k -toimintansa avulla. Kontaktien määrä ja laajuus riippuu korkeakouluista, ja useilla PIRAMKin partnereilla on laajaa t&k -toimintaa ja ne osallistuvat alueidensa kehittämiseen useiden eri toimintojen kautta.

PIRAMK on ollut mukana Pirkanmaan alueella monien eri alojen pk-yritysten kansainvälistymisessä. Metalli-, muovi- ja puuteollisuuden yrityksiä, hyvinvointiteknologia- ja hyvinvointipalveluyrityksiä, matkailualan yrityksiä, maaseutuelinkeinotuotteiden ja -palveluiden tuottajia, viemäröintijärjestelmiä ja kattopinnoitteita valmistavia yrityksiä ym. on avustettu kansainvälistymisen eri vaiheissa.

Esimerkkejä pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä toiminnoista

PIRAMK on ollut ja on parhaillaankin mukana seuraavissa toiminnoissa:

1. markkinointitutkimukset ja markkinakartoitukset mm. Italiassa, Japanissa, Liettuassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä ja Venäjän eri alueilla

2. jakelukanavakartoitukset eri markkina-alueilla ja jakeluporraskontaktien hankkiminen pk-yrityksille

3. asiakasanalyysit ja asiakastyytyväisyystutkimukset

4. yrityksen perustamisen edellytykset mm. Virossa

5. liiketoimintasuunnitelmat

6. markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman laatiminen pk-yrityksille sekä markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen

7. tuotekehittely, pakkausten kehittely, tuotespesifikaatioiden kartoittaminen

8. pk-yritysten kansainvälisen messuosallistumisen suunnittelu ja markkinointiviestinnän toteutus eri keinoineen sekä osastosuunnitteluun ja osastotyöskentelyyn osallistuminen eri markkina-alueilla

9. kansainväliset markkinointiviestintäkampanjat

10. asiakastilaisuudet kansainvälisille asiakkaille

11. tapahtumamarkkinoinnin keinojen hyödyntäminen pk-yritysten kansainvälisissä toiminnoissa

12. vientiesitteiden ja muun markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteuttaminen kansainväliseen markkinointiin, markkinointi- ja muita tiedotteita eri tarkoituksiin

13. dvd:t, cd-romit ja videot eri käyttötarkoituksiin (esittelytarkoitus, mainonta, asennusohjeet yms.)

14. opasteet ja ohjeet

15. Flash-, Podcast-, 3D- ja muita toteutuksia kansainvälistä markkinointia varten

16. www-sivujen suunnittelemista ja toteuttamista englannin, saksan ym. kielillä useille pk-yrityksille kansainvälistä markkinointia varten sekä olemassa olevien www-sivujen kehittämistä markkinoinnilliseksi

17. eri markkina-alueiden bisneskulttuuri ja kaupankäyntitavat: materiaalit, koulutukset, kansainvälisten harjoittelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden sekä henkilöstön hyödyntäminen (useat markkina-alueet)

18. asiakaskontakteja pk-yrityksille ammattikorkeakoulun järjestämien intensiivikurssien, tilaisuuksien ja projektien kautta

19. kansainvälisten harjoittelijoiden ja opiskelijoiden hyödyntäminen useilla eri osa-alueilla

20. kielellinen valmentaminen ja opastus, myös aineistojen tarkistamista, asiakirjakäytänteiden kehittäminen ja avustamista englannin, saksan, ruotsin ja myös harvinaisempien kielten osalta

Seuraavassa mainitaan muutamia yhteistyökorkeakouluja, jotka ovat olleet mukana auttamassa pk-yritysten kansainvälistymisessä: IMC FH Krems Itävallassa, FH Nordhausen, FH Dortmund ja FHTW Berlin Saksassa, Budapest Business School, Dennis Gabor Applied University ja Corvinus University of Budapest Unkarissa, IBS at Vilnius University ja Kaunas University of Technology Liettuassa, Salford Business School, University of Salford ja Southampton Solent University Iso-Britanniassa, School of Management, Warsaw University Puolassa, IT Tralee Irlannissa, Miyagi University ja Tohoku University Japanissa ym.Yhteistyö pk-yritysten kanssa – haasteita ja ratkaisuja

Pk-yritysten kanssa harjoitettavaan yhteistyöhän liittyy useita haasteita, joita ammattikorkeakoulujen on otettava huomioon. Monilla pk-yrityksillä on edelleenkin puutteita tiedoissaan koskien ammattikorkeakoulujen monipuolista ja laaja-alaista osaamista. Ongelmia voi myös olla oikeiden kontaktihenkilöiden löytämisessä. Tiedottamisen tehostamiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Palvelujen tuomisella lähelle asiakasyrityksiä eri kontaktikanavia käyttäen ja jo olemassa olevien kontaktien ja verkostojen hyödyntämisellä saadaan kehitettyä tiedon leviämistä. pk-yritysten kytkeminen mukaan opetuksen ja hankkeiden suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa on keino saada tietämystä lisääntymään ja samalla sitouttaa pk-yrityksiä yhteistyöhön. Harjoittelun mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yritysten kanssa toteutettavat opinnäytetyöt tarjoavat tilaisuuksia tuoda esille ammattikorkeakoulun osaamista yritysten kansainvälistymisen eri osa-alueilla.

Yritykset myös voivat antaa toimeksiantoja esim. Erasmus LLP (Life Long Learning) -intensiivikurssien (Eurooppa), Nordplus-ohjelman intensiivikurssien (Pohjoismaat ja Baltian maat) ym. koordinoijille, jolloin osallistujat suorittavat toimenpiteet suoraan yritysten toimeksiantojen perusteella. Ammattikorkeakoulu voi uudessa Life Long Learning -ohjelmassa tarjota myös pk-yritysten henkilöstölle mahdollisuutta asiantuntijavaihtoon johonkin eurooppalaiseen korkeakouluun. Tämä mahdollisuus toimii molempiin suuntiin. Suomesta voi mennä asiantuntija johonkin muuhun Euroopan maahan ja vastaavasti sieltä voi tulla yrityksestä asiantuntija Suomeen ja korkeakoulun yhteistyökumppanit voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta oman toimintansa kehittämiseen.

Myös kansainvälinen laajempi opetussuunnitelmayhteistyö, mm. eurooppalainen moduuli ”Interpersonal and Intercultural Competence for the Enlarged Europe” (IICEE module), joka on kehitetty yhteistyössä 13 eurooppalaisen korkeakoulun kanssa ja jonka kehittämiseen yritykset Suomesta ja muualta Euroopasta ovat osallistuneet vahvasti, tarjoaa mahdollisuuksia pk-yrityksille. Moduulin kehittämisen lähtökohtana on ollut yritysten tarve saada osaajia, joilla on tarvittavia kompetensseja toimia vaativissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. IICEE-moduuli on sisällytetty useiden moduulin kehittämiseen osallistuneiden korkeakoulujen opetussuunnitelmiin. Keväällä 2009 tähän moduuliin liittyen järjestetään Iso-Britanniassa intensiiviohjelma, johon yritykset voivat osallistua toimeksiantoineen. Moduulissa on kolme osiota (learning units), joiden nimet ovat työskentelykielellä eli englannin kielellä seuraavat:

a) interpersonal and intercultural communication, teamwork and presentation skills, b) creative problem solving strategies, c) cross-cultural project management and team facilitation. IICEE-moduulia on jo testattu opetuksessa ja sitä on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti useassa eri partnerikorkeakoulussa kevään 2009 aikana. Toteuttamisessa hyödynnetään virtuaaliympäristön tarjoamia mahdollisuuksia yhdistettynä intensiiviohjelman aikana tapahtuviin kontakteihin ja työskentelyyn yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Moduuli tarjoaa mahdollisuuden monialaiseen ja monikansalliseen yhteistyöhön eri tahojen ja siten myös pk-yritysten kanssa. Tämän artikkelin kirjoittaja Pirkko Varis on osallistunut moduulin kehittämiseen ja Pirkanmaan alueelta on kehittelytyössä ollut mukana muutamia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. PIRAMKin www-sivuilta löytyy lisää tietoa tästä opetussuunnitelmatyöstä. (Kuvat 1 ja 2.)

Pk-yritysten antaessa toimeksiantoja ammattikorkeakoulun eri toimijoille on kiinnostus jo olemassa. Aikataulujen yhteen sovittaminen tuo kuitenkin usein mukanaan haasteita. Opiskelijatyönä toteuttaminen vaatii usein paljon aikaa ja toisaalta aikataulut ovat hyvin kireitäkin. Lisäksi pk-yritysten oma henkilökunta on määrältään pieni ja varsinaiseen toimintaan niin sidottuna, että on vaikeaa löytää aikaa yhteisille tapaamisille ja välivaiheen ohjaukselle. Kiire voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin oleelliset asiat saa tarpeeksi huomiota osakseen tai ei ehkä ehditä tekemään niin paljoa kuin olisi alun perin ollut aikomus. Ratkaisuina voivat olla joustavat opetusjärjestelyt ja oppimisympäristöt, toimiminen projekteissa, tiimityöskentely, osuuskunnat ym. Tapaamiset on hyvä suunnitella tarkasti, jotta saadaan aikaan toivottu tulos. Muuna aikana voidaan käyttää hyväksi moderneja viestintäkeinoja ja -ympäristöjä. Aikakäsitys ja suhtautuminen aikatauluihin ovat hyvin erilaisia eri kulttuureissa ja tämä on hyvä ottaa kulloinkin huomioon.

Kun kansainvälisen toiminnan kehittämiseen osallistuu opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita toimijoita, jotka edustavat useita eri ammattialoja ja kulttuuritaustoja, voi yhteisen ymmärryksen löytyminen viedä paljon aikaa. Tulkinnat eri käsitteistä ja toimeksiannon sisällöstä voivat olla hyvinkin erilaisia. Keskustelemiseen ja täsmentämiseen tarvitaan paljon aikaa ja kommunikaatiota. Lisäksi erilaiset kulttuuritaustat tuovat mukanaan hyvin erilaisia tapoja toimia. On kulttuureja, joiden edustajat tarvitsevat jatkuvia ohjeita ja täsmennyksiä, jotta he toimisivat tavoitteen saavuttamiseksi, kun taas joidenkin toisten kulttuurien edustajat saatuaan toimeksiannon eivät tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitse eivätkä halua yhtä paljon ja yhtä usein ohjeita. Kuuntelu- ja kommunikaatiokäytännöt ovat erilaisia ja kulttuurisidonnaisia. Joidenkin kulttuurien edustajat ovat tottuneet keskeytyksiin ja runsaaseen keskusteluun, jota he myös odottavat muilta osapuolilta. Suhtautuminen hiljaisuuteen on erilaista eri kulttuureissa ja toisissa kulttuureissa hiljaisuus on osa viestintää, jota toisenlaisten kulttuurien edustajien on joskus vaikea ymmärtää. (Lewis 2006, 67,69,71.) Kielen hallinnan taso aiheuttaa ongelmia, ellei työskentelykieltä hallita riittävän hyvin. Kehonkielen tulkinta on tärkeää. Päätöksentekijöiden asema yrityksessä sekä päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden roolit, hierarkia ja niiden merkitys ovat erilaisia eri kulttuureissa, mikä voi johtaa toimimattomuuteen tai muihin ongelmiin. Yksilöllinen päätöksenteko ja ryhmäorientoituminen aiheuttavat erilaisia toimintamalleja. (Schneider & Barsoux 2003, 221-222.) On hyvä ymmärtää kulttuuritekijöiden vaikutus asioihin ja se, että erilaisista kulttuuritaustoista johtuen voi olla seurauksena kommunikaatioon liittyviä ongelmia. Kulttuuriset seikat voivat johtaa moniin vaikeuksiin pk-yritysten kansainvälistymisessä ja siksi näihin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Tutustuminen kaikkiin toimijoihin on tärkeää. Kirjallisen ja suullisen viestinnän tarve on suuri kansainvälistymiseen liittyvissä toiminnoissa ja projekteissa. Kun harjoitetaan kommunikaatiota virtuaalisin keinoin, on otettava huomioon sekä teknologian että kommunikaation vaatimat erityispiirteet ja rakennettava mallit viestinnälle sekä kiinnitettävä huomiota työn vaiheisiin, selkeisiin ohjeisiin, palautejärjestelmiin ja kulttuurisiin seikkoihin, esimerkiksi tehtävä- ja suhdeorientoituneiden ihmisten välisiin eroihin. (Schneider & Barsoux 2003, 248.)

Projektien hallintaan ja hanketyöskentelyyn perehtyminen on tärkeää kaikille niille, jotka toimivat pk-yritysten kansainvälistymisessä ja kansainvälistymiseen liittyvissä toiminnoissa, hankkeissa ja projekteissa. Myös tekijänoikeuskysymysten hallinta on tärkeää ja toimijoiden onkin perehdyttävä tekijänoikeuksiin liittyvään lainsäädäntöön. Kulttuurienväliseen viestintään liittyvien asioiden merkitys on tiedostettava ja on hyvä hankkia siihen liittyvää osaamista kouluttautumisen ja perehtymisen avulla.Lähdeluettelo

Chaffey, Dave & Ellis-Chadwick, Fiona & Johnston, Kevin & Mayer, Richard. Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice. 3rd ed., Pearson Education Limited, Essex, England 2006.

Griffin, Ricky W. & Pustay, Michael W. International Business. A Managerial Perspective.3rd ed., Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2002.

Hooley, Graham & Saunders, John & Piercy, Nigel. Marketing Strategy and Competitive Positioning. 3rd ed., Pearson Education Limited, Essex, England 2004.

Kotler, Philip & Keller, Kevin L., Marketing Management. 13th ed., Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2008.

Lewis, Richard D. When Cultures Collide. Leading Across Cultures. 3rd ed., Nicholas Brealey Publishing, London 2006.

Rope, Timo. Suuri markkinointikirja. Talentum, Helsinki 2005.

Schneider, Susan C. & Barsoux, Jean-Louis. Managing Across Cultures. Prentice Hall. London 2003.

Terpstra, Vern & Sarathy, Ravi. International Marketing. 8th ed., the Dryden Press, Orlando, Florida 2000.

www.piramk.fi, 27.8.2008

www.piramk.fi/mobilemar, 27.8.2008

www.pirkanmaanmaakuntakorkeakoulu.fi, 27.8.2008