Luovuutta ja innovaatioita koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyöllä


Miika KajanusKuluva vuosi 2009 on nimetty luovuuden ja innovaatioiden eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Savonia-ammattikorkeakoulun INNO-FOREST-hanke oli esillä Brysselissä 2. – 3.3.2009 pidetyssä Best Practices from EU Programmes -konferenssissa, jossa esiteltiin EU- rahoitusohjelmien parhaita ja innovatiivisimpia hankkeita. EU:n komission pääosastojen johtajat olivat esivalinneet 200 hanketta, joista kymmenen riippumatonta asiantuntijaa nimesivät hyvinä esimerkkeinä esiteltävät projektit. INNO-FOREST oli yksi neljästä hankkeesta luovuuden, innovaation ja yrittäjyyden teemassa. Konferenssin keskeinen viesti luovuuden ja innovaatioiden herättelemiseksi on rajojen ylittäminen: EU-komissaari Ján Figel´ kannusti tutkijoita, yrittäjiä, opiskelijoita, poliitikkoja ja taiteilijoita uudenlaiseen avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön.


INNO-FOREST-hanke toteutettiin vuosina 2005 – 2007, ja siihen osallistui lähes 100 opiskelijaa ja 100 yritystä 13 Euroopan maasta. Hankkeen perusideana oli yhdistää käytännön yritystoiminta, opiskelu, koulutus ja tutkimus niin, että kaikki voivat kokea saavansa hyötyä osallistumisesta. Opiskelijan ja yrityksen yhteistyö kesti noin kolme kuukautta. Opiskelija tutustui yrityksen toimintaan ja analysoi sen toimintaa sovituilla menetelmillä. Sitten eri maiden opiskelijat kokoontuivat kahden viikon intensiivikurssille, jossa monikansallisissa työryhmissä työstettiin yrityshankkeita eteenpäin Euroopan huippuasiantuntijoiden luennoin ja yritysvierailuin ryyditettynä. Lopuksi palattiin vielä yritykseen keskustelemaan mitä kaikesta on opittu ja miten tästä jatketaan eteenpäin. Loppuraportit menivät tutkijoille aineistoksi yritysten innovaatiotoiminnasta.


Hankkeessa yrittäjät, opiskelijat ja tutkijat toimivat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hanke tuotti sekä mallin opiskella innovaatiotoimintaa että ohjeistuksen yritysten analysoimiseen. Hankkeen aikana tuotettiin selkeät työkalut kuten työohje opiskelijalle innovaatioiden arviointityökaluineen ja kurssikuvauksen, joka sisältää ongelmalähtöisen oppimisen työkalun. Nämä ovat taanneet toiminnan jatkuvuuden hankkeen jälkeen. Mallia on sovellettu luonnonvara-alalla, josta on poikinut lukuisia uusia kansainvälisiä hankkeita.


Kuten INNO-FOREST esimerkki osoittaa, on ammattikorkeakouluilla tärkeä rooli luovuuden ja innovaatioiden mahdollistajana. Keskeistä siinä on opiskelijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja muiden toimijoiden uudenlaisen avoimen keskustelun ja yhteistyön mahdollistaminen ja siihen kannustaminen. Tämä edellyttää pedagogisten menetelmien kehittämistä yhteisen oppimisen suuntaan. Luovuuden ytimessä ei niinkään ole ongelman ratkaisutaito vaan taito valita oikea ongelma ratkaistavaksi toimijoiden yhteisen oppimisen tuloksena. INNO-FORESTissa tätä harjoiteltiin monikansallisissa työryhmissä ongelmalähtöisen oppimisen prosessilla, joka muistutti aitoa yrityksen innovaatioprosessia.


Innovaatioprosessin alkupää poikkeaa merkittävästi prosessin loppuosasta. Prosessin loppuosa on määritelty tarkasti, kyse on mahdollisimman tehokkaasta speksatun ongelman ratkaisusta. Alussa ei vielä tarkasti tiedetä, mitä ollaan kehittämässä, haetaan luovasti uusia ideoita ja sovellusmahdollisuuksia. Tällöin ei etsitä suoraviivaisesti ratkaisua määriteltyyn ongelmaan, eikä etsimisellä ole selkeää alkua eikä loppua. Tuloksena syntyy jotakin innovatiivista, esimerkiksi uusi näkemys asiakkaasta, uusi tuoteidea tai uusi lähestymistapa tuotantoon tai jakeluun. Johtajan roolina prosessissa on yksilöiden ja ryhmien välisen keskustelun mahdollistaminen, virittäminen ja ohjaaminen, eikä niinkään ongelman ratkaisu tai neuvottelut intressiryhmien välillä. Harmittavan usein tätä innovaatioprosessin olennaista vaihetta ei täysin ymmärretä tai edes tiedosteta välttämättömäksi ja ratkaisevan tärkeäksi osaksi innovaatioprosessia! Tässä osassahan tulee määritellyksi ne rajat, joissa innovaatioprosessi voi onnistua.


Lähteet


Kajanus, M. 2009. INNO-FOREST Integrating Innovation and Entrepreneurship Research in Higher Forestry Education - lessons learnt from Erasmus Intensive Programme. Savonia University of Applied Sciences. Research and development. Series D 1/2009

http://portal.savonia.fi/amk/tktoiminta/julkaisutoiminta/tutkimusjakehitys/innoforest


Lisätietoja luovuuden ja innovaatioiden teemavuodesta www.create2009.europa.eu.

INNO-FORSEST hankkeesta www.inno-forest.org.